Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Ciro Silsilesinde kopukluk, Takibin İptali

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/668

K. 2012/21827

T. 21.6.2012

• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yolu İle/Alacaklının Taraf Olmadığı Senet İptali Davasına İlişkin Kararın Alacaklıyı Bağlamayacağı - Keşideci Borçlunun Ciro Silsilesinde Kopukluk Olduğundan Bahisle İleri Sürdüğü İtirazın Dinlenemeyeceği )

• CİRO SİLSİLESİNDE KOPUKLUK ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yolu İle Takibin İptali Talebi - Alacaklının Taraf Olmadığı Senet İptali Davasına İlişkin Kararın Alacaklıyı Bağlamayacağı/Keşideci Borçlunun Ciro Silsilesinde Kopukluk Olduğundan Bahisle İleri Sürdüğü İtirazın Dinlenmeyeceği )

• SENET İPTALİ DAVASI ( Kambiyo Senedine Dayalı Haciz Yolu İle Takibin İptali Talebi - Alacaklının Taraf Olmadığı Senet İptali Davasına İlişkin Kararın Alacaklıyı Bağlamayacağı/Yetkili Hamil Olan Alacaklının Keşideciyi Takip Etmesinin Hukuka Uygun Olduğu )

• KAMBİYO SENEDİNE DAYALI HACİZ YOLU İLE TAKİP ( Takibin İptali Talebi - Alacaklının Taraf Olmadığı Senet İptali Davasına İlişkin Kararın Alacaklıyı Bağlamayacağı/Yetkili Hamil Olan Alacaklının Keşideciyi Takip Etmesinin Hukuka Uygun Olduğu )

2004/m.71

ÖZET : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin iptali talebinde; bonoyu tanzim eden keşidecinin, lehtarın ve cirantanın ciro imzalarına itiraz hakkı yoktur. Öte yandan alacaklının taraf olmadığı senet iptali davasında verilen karar alacaklıyı bağlamaz. Takip dayanağı bonoda alacaklı yetkili hamil olup, keşideciyi takip etmesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır, ciro imzasının sıhhati ileri sürülerek keşideci borçlunun ciro silsilesinde kopukluk olduğundan bahisle ileri sürdüğü itirazın dinlenme imkanı olmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu iple ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi İrfan Sıvakcıgil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ipin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından keşideci borçlu H. A. aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine adı geçen borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, bonoda lehtar olarak görünen Y. C. ve S. G.’in imzalarının sahte olduğu ve bu nedenle ciro silsilesinin koptuğu, alacaklının yetkili hamil olmadığını, ayrıca lehtar tarafından açılan senet iptal davasının kabulüne karar verildiğini ileri sürerek takibin iptalini istediği anlaşılmıştır. Bonoyu tanzim eden keşidecinin, lehtarın ve cirantanın ciro imzalarına itiraz hakkı yoktur. Öte yandan alacaklının taraf olmadığı çek iptali davasında verilen karar alacaklıyı bağlamaz. Takip dayanağı bonoda alacaklı yetkili hamil olup, keşideciyi takip etmesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır, Ciro imzasının sıhhati ileri sürülerek keşideci borçlunun ciro silsilesinde kopukluk olduğundan bahisle ileri sürdüğü itirazın dinlenme imkanı yoktur.

Bu nedenle mahkemece itirazın reddi yerine kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube