Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLUNUN ALMAKTA OLDUĞU EMEKLİ MAAŞINA BORÇLUNUN MUVAFAKATİ OLMAKSIZIN HACİZ KONULDUĞU

T.C YARGITAY 

12.Hukuk Dairesi 

Esas: 2013 / 11202 

Karar: 2013 / 17408 

Karar Tarihi: 07.05.2013

 

ÖZET: Somut olayda, borçlunun almakta olduğu emekli maaşına, borçlunun muvafakati olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, şikayet tarihi itibariyle yürürlükte olan 5510 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 82, 83) (5510 S. K. m. 93)

 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Karar: Şikayetçi borçlu, hakkında yapılan takipte emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece maaştan yapılan kesintinin İİK.`nun 82 ve 83. maddelerinde yazılı haczedilemez mallardan olmadığını, emekli maaşının haczedilemeyeceğine dair kanunda hüküm bulunmadığından istemin reddine karar vermiştir.

 

28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı kanunun 32. maddesiyle 5510 sayılı SGK`nun 93/1 maddesinde yapılan değişiklikle <bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir> hükmü getirilmiştir.

 

Somut olayda, borçlunun almakta olduğu emekli maaşına, borçlunun muvafakati olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, şikayet tarihi itibariyle yürürlükte olan 5510 sayılı kanunun 93. maddesi uyarınca şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir. 

 

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube