Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HACZİN GEÇERSİZLİĞİ YÖNÜNDE AÇILAN DAVANIN BEKLETİCİ MESELE YAPILARAK OLUŞACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY 

17.Hukuk Dairesi 

Esas: 2012 / 16647 

Karar: 2013 / 8885 

Karar Tarihi: 11.06.2013

 

ÖZET: Somut olayda davacının maktu ilam harcı ödeyerek dava açtığı, taraflara duruşma günü verilerek delillerin toplanmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan, davacının ... İcra Mahkemesi`nin dosyasından haczin geçersizliği yönünde dava açtığı görülmüştür. Yapılacak iş, nisbi dava harcının tamamlanması sağlanarak, davacı ve davalıya duruşma günü verilerek, taraf delilerinin toplanması ve ... İcra Mahkemesi`nin dosyasının sonucu davaya konu haczin geçerliliğini etkileyeceğinden bekletici mesele yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesinden ibarettir.(2004 S. K. m. 4, 97) (1086 S. K. m. 76)

 

Dava: Taraflar arasındaki istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine dair verilen hükmün süresi içinde davacı üçüncü kişi vekiliyle davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: 

 

Karar: Davacı üçüncü kişi vekili, İstanbul 4. İcra Müdürlüğünün 2012/7668 Sayılı takip Gebze 2. İcra Müdürlüğünün 2012/1045 talimat sayılı dosyalarından. 29.5.2012 tarihinde davacıya ait kasada bulunan, eski ve hükümsüz olan hisse senetlerinin haczedildiğini belirterek, anılan hacizlerin kaldırılmasını istemiştir. 

 

Mahkemece, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, haczin Gebze`de yapıldığı, istinabe olunun icra dairesinde yapılan hacizle ilgili tüm şikayetlerin istinabe olunan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle mahkemenin yetkisizliğine istem halinde dosyanın yetkili mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

 

Davacı üçüncü kişi haczedilen hisse senetlerinin kendisine ait olduğunu ileri sürerek üzerine konulan haczin kaldırılmasını istemiştir. 

 

Olayların hukuksal açıdan değerlendirilmesi ve nitelendirilmesi hakime aittir. Bir uyuşmazlıkta maddi olayın taraflarca yanlış nitelendirilmesi kendilerini ve hakimi bağlamaz. Hakim, tarafların ileri sürdükleri maddi olay ve netice talepleriyle bağlı olup onların hukuki nitelendirmesiyle bağlı değildir. 

 

H.U M.K.nun 76. maddesinin kapsadığı bu ilke ışığında uyuşmazlığın üçüncü kişinin istihkak davasına dair olduğunun kabulüyle İ.İ.K.nun 97/11. maddesi hükmünce genel hükümler ve basit yargılama usulü uygulanarak başvurma harcı ve takip konusu alacakla mahcuz malın değerinden hangisi az ise o değer üzerinden 1/4 oranında peşin nispi ilam harcı alınarak duruşma açılması tarafların delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. 

 

Somut olayda davacı maktu ilam harcı ödeyerek dava açtığı, taraflara duruşma günü verilerek delillerin toplanmadığı anlaşılmaktadır. 

 

Öte yandan, davacının İstanbul 9. İcra Mahkemesi`nin 2012/620 Esas sayılı dosyasından haczin geçersizliği yönünde dava açtığı görülmüştür. 

 

Yapılacak iş, nisbi dava harcının tamamlanması sağlanarak, davacı ve davalıya duruşma günü verilerek, taraf delilerinin toplanması ve İstanbul 9. İcra Mahkemesi`nin 2012/620 Esas sayılı dosyasının sonucu davaya konu haczin geçerliliğini etkileyeceğinden bekletici mesele yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesinden ibarettir. 

 

Ayrıca asıl takibin yapıldığı yer mahkemesi olarak istihkak davasında İ.İ.K.nun 4. maddesi gereğince yetkili olduğu gibi alacaklı tarafından da yetki itirazında bulunulmamıştır. 

 

Mahkemece, tüm bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınarak, duruşma açılıp taraf delilleri toplandıktan ve belirtilen karar bekletici mesele yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken dosya üzerinde yapılan incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı üçüncü kişi ve davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davacı üçüncü kişiyle davalı alacaklıya iadesine, 11.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube