Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTİHKAK DAVALARININ ASIL İCRA TAKİBİNİN YAPILDIĞI YER MAHKEMESİ İLE DAVALININ YERLEŞİM YERİ MAHKEMELERİNDE AÇILMASININ MÜMKÜN OLDUĞU

T.C YARGITAY 

8.Hukuk Dairesi 

Esas: 2013 / 5805 

Karar: 2013 / 9394 

Karar Tarihi: 18.06.2013

 

ÖZET: Somut olayda dava, HMK zamanında açılmış olup bu Kanun`da HUMK`na paralel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu durumda İİK`nun yetkiye ilişkin maddeleri ve HMK`nu uyarınca genel yetki kuralının uygulanması gerekir. Buna göre istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür. Davanın bunların dışındaki bir yerde açılması halinde ise, yetki ilk itirazında bulunulmuşsa HMK uyarınca yetkisizlik kararı verilmelidir.(2004 S. K. m. 4, 50, 96, 97, 98, 99) (1086 S. K. m. 9, 512) (6100 S. K. m. 5, 6)

 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Karar: Davacı üçüncü kişi vekili, Bursa 12. İcra Müdürlüğü`nün 2012/9271 sayılı takip dosyasında yazılan talimat uyarınca, Erzurum 2. İcra Müdürlüğü`nün 2012/112 sayılı talimat dosyasında yapılan 27.09.2012 günlü hacze konu menkullerin davacı üçüncü kişiye ait olduğunu, borçlu ile ilgisinin bulunmadığını belirterek istihkak iddiasının kabulü ile haczin kaldırılmasına ve tazminata karar verilmesini istemiştir.

 

Davalı alacaklı vekili, açılan davada asıl icra müdürlüğünün bağlı olduğu yer mahkemesinin yetkili olduğunu, diğer yandan dava konusu haczin borçlunun huzurunda yapıldığını, üçüncü kişinin borçlunun eski eşi olduğunu, istihkak iddiasının muvazaalı olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

 

Mahkemece: <üçüncü kişinin istihkak iddiasına ilişkin açılan davada, haczin talimat aracılığı ile yapıldığı, asıl icra dairesinin ise Bursa`da bulunduğu, davalı alacaklının yetki ilk itirazında bulunarak Bursa İcra Hukuk Mahkemesi`nin yetkili olduğunu beyan ettiği, 1086 sayılı HUMK`nun 512. maddesinde yer alan düzenlemenin 6100 sayılı HMK`nda yer almadığı> gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Dava, üçüncü kişinin İİK`nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı <istihkak> davası niteliğindedir.

 

Dava, 6100 sayılı HMK`nun yürürlüğe girmesinden sonra 05.10.2012`de açılmıştır.

 

1086 sayılı HUMK`nun 512/1. maddesine göre eşyanın bulunduğu ya da icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde istihkak davasının açılabileceği açıkça düzenlenmişti. Bu özel yetki kuralı HUMK`nun 9. maddesindeki genel yetki kuralına ayrıcalık oluşturmakla birlikte genel yetki kuralını ortadan kaldırmadığı ve İİK`nun 50. maddesi gereğince de HUMK`nun yetkiye ilişkin hükümleri takip hukukunda da uygulandığı için hacizden doğan istihkak davaları genel yetki kuralınca, yasada ayrıca düzenlenmiş olmadıkça (taşınmazlarda ve iflastaki istihkak davası gibi,) davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir, özel yetki kuralı uyarınca da; haciz icra takibinin yapıldığı yerde uygulanmış ise bu yer, talimat aracılığı ile uygulanmışsa hacizli malın bulunduğu yer ya da icra takibinin yapıldığı yer, haczi uygulayan talimat icra dairesi ile hacizli malın bulunduğu yer ile takip yeri farklı ise hacizli malın bulunduğu yer icra mahkemesinde açılabilirdi (HUMK`nun 512/1, 9, İİK`nun md. 97-99. maddeleri).

 

Somut olayda dava, 6100 sayılı HMK zamanında açılmış olup bu Kanun`da 1086 sayılı HUMK`nun 512. maddesine paralel bir düzenleme getirilmemiştir. Bu durumda İİK`nun yetkiye ilişkin 4, 50. maddeleri ve 6100 sayılı HMK`nun 5, 6. maddeleri uyarınca genel yetki kuralının uygulanması gerekir. Buna göre istihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür. Davanın bunların dışındaki bir yerde açılması halinde ise, yetki ilk itirazında bulunulmuşsa HMK`nun 19, 331. maddeleri uyarınca yetkisizlik kararı verilmelidir.

 

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı üçüncü kişi vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK`nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK`nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 24,30 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna, 18.06.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube