Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TAKİBİN İPTALİ TALEBİT.C YARGITAY 

8.Hukuk Dairesi 

Esas: 2013 / 11590 

Karar: 2013 / 9738 

Karar Tarihi: 21.06.2013

 

ÖZET: Borçlu vekili, müvekkili aleyhine meni müdahale ve kal ilamına dayalı olarak takip başlatıldığını, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, kesinleşmeden icra edilemeyeceğini, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Kal`e ilişkin davalar sonunda verilen kararların kesinleşmeden icrası ve daha sonra hükmün bozulması halinde telafisiz imkansız zararların meydana geleceği nazara alınarak, bu konuda verilen kararlar kesinleşmeden icra edilemez. Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan ... Sulh Hukuk Mahkemesi`nin ... sayılı ilamı, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mimari projeye aykırı olarak yapılan eklentiler nedeniyle meni müdahale ve kal`e ilişkindir. O halde, Mahkemece şikayetin kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 16, 41, 72) (6100 S. K. m. 367, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 443) (5275 S. K. m. 4) (5718 S. K. m. 41) (832 S. K. m. 64) (2577 S. K. m. 28) (YİBK. 12.11.1979 T. 1979/1 E. 1979/3 K.)

 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

 

Karar: Borçlu vekili, müvekkili aleyhine meni müdahale ve kal ilamına dayalı olarak takip başlatıldığını, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, kesinleşmeden icra edilemeyeceğini, bu nedenle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, talep kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi üzerine, hüküm, alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Talep, İİK`nun 41 inci maddesi yollamasıyla İİK`nun 16 ncı maddesine dayalı şikayete ilişkindir.

 

6100 sayılı HMK`nun Geçici 3 üncü maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK`nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.

 

Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4 m.),

 

Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun`un 4 üncü maddesi),

 

Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),

 

Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72 nci madde),

 

Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK. 41/2),

 

Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64 üncü madde), İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamalarıyla ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1,)

 

Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar,

 

Kal`e ilişkin davalar sonunda verilen kararların kesinleşmeden icrası ve daha sonra hükmün bozulması halinde telafisiz imkansız zararların meydana geleceği nazara alınarak, bu konuda verilen kararlar kesinleşmeden icra edilemez.

 

Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan Elazığ Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 2011/628 Esas, 2012/6491 Karar sayılı 14.06.2012 tarihli ilamı, 634 sayılı KMK kapsamında mimari projeye aykırı olarak yapılan eklentiler nedeniyle meni müdahale ve kal`e ilişkindir.

 

O halde, Mahkemece şikayetin kabulüyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 428 inci maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK`nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK`nun 366/3 üncü maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine 21.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube