Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Hakim ve savcı nakil yönetmeliğinde değişiklik

Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete`de yayımlandı.

08 Şubat 2013 Cuma 08:50

 

8 Şubat 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28553

YÖNETMELİK

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE CUMHURİYET SAVCILARI HAKKINDA UYGULANACAK ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/1988 tarihli ve 19730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER


Hâkim Adaylığından Atanma:

Madde 18- Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hâkim adaylarının Adalet Bakanlığı’nda adli yargı teşkilâtının ihtiyacı ile eş durumu ve diğer durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek görevleri ve görev yerleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme ile belirlenir.

(Değişik:RG-16/06/2000-24081) Meslekî tecrübe ve yetenek kazandırmak amacıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan bütün bölgelere ad çekme yoluyla atamaya Kurulca karar verilebilir.

Kurulca tespit edilecek ad çekme gün ve saati adaylara duyurulmak üzere Adalet Bakanlığı`na bildirilir. Ad çekme sonucu bir tutanakla tespit edilir. Düzenlenecek kararname yüksek onaya sunulur.

Ad çekme ile yapılan atamalar sonunda beşinci ve dördüncü bölgelerde çalışmayanlar, bu bölgelerdeki hizmetlerini yapmak zorundadırlar.

Ad Çekme Sonundaki Hizmet Süresi:

Madde 19- (Değişik:RG-16/06/2000-24081) Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgeler ile ikinci ve üçüncü bölgelere ad çekme ile atananlar, bu bölgelerde en çok üç yıl hizmet görürler ve iki yıl geçmedikçe başka bir bölgeye atanmaları yapılmaz.

(Değişik:RG-16/06/2000-24081) Büyükşehir belediye sınırları içinde kalanlar hariç olmak üzere, merkez nüfusu bir milyonun altında olan birinci bölgeler ile ikinci ve üçüncü bölgelere ad çekme ile atananlar, buradaki hizmet süreleri sonunda öncelikle beşinci bölgeye ve zorunluluk halinde dördüncü bölgeye ad çekme suretiyle atanırlar. Ancak, hâkim veya savcı ile evli olanlar hakkında ad çekme hükümleri uygulanmaz.

Olağanüstü hal ilân edilmiş yerlerdeki terörün yoğun olduğu ağır ceza merkezlerine ad çekme ile atananlar, buradaki hizmet sürelerini tamamladıktan sonra, anılan bölge dışına öncelikle beşinci bölgeye ve zorunluluk halinde dördüncü bölgeye ad çekme suretiyle atanabilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube