Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
GÖREVLİ MAHKEME ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Edenin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davanın Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesine Yönelik Olduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesinde İsabet Bulunmadığı )

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/13859

K. 2014/19523

T. 13.10.2014

• ZARARLANDIRICI OLAYDA VEFAT EDEN ŞAHSIN YAKINLARININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Görevli Mahkeme - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığı/Davanın Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesine Yönelik Olduğu - İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığından Davaya Genel Mahkemelerde Bakılacağı )

• HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI ZARAR ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Edenin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davanın Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesine Yönelik Olduğu - Genel Mahkemelerin Görevli Olacağı )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Edenin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davanın Haksız Fiil Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesine Yönelik Olduğundan Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu - Mahkemece Davanın Esasına Girilmesinde İsabet Bulunmadığı )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Eden Şahsın Yakınların - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gerektiği Gözetilerek “Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddi” Kararı Verileceği - Mahkemece İşin Esasına Girilmesinin Doğru Olmadığı )

• DAVA ŞARTI ( Zararlandırıcı Olayda Vefat Edenin Yakınlarının Maddi ve Manevi Zararlarının Giderilmesi - Davalının Kazalı İşçinin İşvereni Olmadığından İş Kanunundan Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Davaya Genel Mahkemelerde Bakılması Gerektiği Gözetilerek Açılan Davaların “Dava Şartı Yokluğu Sebebiyle Usulden Reddi” Kararı Verileceği )

5521/m.1

6098/m.49

ÖZET : Dava, zararlandırıcı olayda vefat edenin yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir. Somut olayda, davalı, kazalı işçinin işvereni değildir. Bu hali ile davalılara yönelik işbu dava, B.K.`nın 49.maddesinden kaynaklanan haksız fiil nedeniyle uğranılan zararın giderilmesine yönelik bir dava olup ortada İş Kanunundan kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, tazminat istemli işbu davaya genel mahkemelerde bakılması gerektiği gözetilerek açılan davaların “dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddi” kararı yerine işin esasına girilerek karar verilmesi yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA : Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : Dava, 09.05.2007 tarihindeki zararlandırıcı olayda vefat eden H. Y. yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, davaların reddine karar verilmiştir.

Hizmet akdinin unsurları; 1-Hizmetin belirli veya belirli olmayan bir zaman içinde görülmesi, 2-Hizmet akdinin konusu olan edimin işverene ait iş yerinde yerine getirilmesi 3-Edimin ifası sırasında işverenin denetim ve gözetimi altında bulunması 4-Edimin ücret karşılığında yapılması ve ücretin zaman esası üzerinden saptanmasıdır. Ücret zaman itibariyle olmayıp yapılan işe göre verildiği takdirde dahi belirli ya da belirli olmayan bir zaman için alınmış veya çalışılmış oldukça hizmet akdi yine mevcuttur.

İstisna akdinde ise; bir eserin ücret karşılığında yaratılması söz konusudur. İstisna akdinde ücretin tespitinde eser göz önünde tutulur. İş sahibinin talimat verme yetkisi ise, elde edilecek sonuç içindir. Hâlbuki hizmet akdinde emir ve talimat yetkisi işçinin çalışma yerinin, ise başlangıç ve sona eriş saatinin işverence tespiti biçimindedir.

Hizmet akdinin belirleyici ve ayırıcı unsurları zaman ve bağımlılıktır. Zaman ve bağımlılık unsurlarını birlikte gerçekleştirecek biçimde çalışmanın varlığı halinde aradaki ilişkinin hizmet akdine dayalı olduğunun kabulü gerekir.

Bunun yanında görev konusu, kamu düzeni ile ilgili olup, mahkemelerce, yargılamanın her aşamasında resen ele alınması gereken bir husustur.

İş mahkemeleri, 5521 sayılı Yasa ile kurulmuş olan istisnai nitelikte özel mahkemelerdir. 5521 sayılı Yasa`nın 1. maddesinde, işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş akdinden veya İş Kanunu`na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının iş mahkemelerinde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Anılan maddede belirtildiği üzere, iş mahkemesinin görevli olması için şu iki unsurun birlikte gerçekleşmesi koşuldur: a )Uyuşmazlığın tarafları işçi ve işveren ( ya da işveren vekili ) olmalıdır. b )Uyuşmazlık, iş sözleşmesinden veya İş Kanunu`ndan kaynaklanmalıdır.

Somut olayda, davacılar yakını kazalı ile davalı arasında hizmet ilişkisi bulunmadığı açıktır. Başka bir anlatımla davalı S. T., kazalı işçinin işvereni değildir. Bu hali ile davalılara yönelik işbu dava, B.K.`nın 49.maddesinden kaynaklanan haksız fiil nedeniyle uğranılan zararın giderilmesine yönelik bir dava olup ortada İş Kanunundan kaynaklanan bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, tazminat istemli işbu davaya genel mahkemelerde bakılması gerektiği gözetilerek açılan davaların “dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddi” kararı yerine işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, 13.10.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube