Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
HUSUMET ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8862

K. 2012/2955

T. 5.3.2012

• MURİSİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN TAZMİNAT ( İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Davaya Dahil Edilen İşverenin Davacıya Karşı Diyecekleri ve Delilleri Sorulup Varsa Delilleri Toplanılarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• HUSUMET ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Gerektiği )

• DELİLLERİN TOPLANMASI ( Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat - İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Davaya Dahil Edilen İşverenin Davacıya Karşı Diyecekleri ve Delilleri Sorulup Varsa Delilleri Toplanılarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• İŞVEREN SIFATINDA YANILMA ( İşverenin Davaya Yöntemince Dahil Edilmesi İçin Davacıya Süre Verilmesi Davaya Dahil Edilen İşverenin Davacıya Karşı Diyecekleri ve Delilleri Sorulup Varsa Delilleri Toplanılarak Karar Verilmesi Gerektiği - Murisin İş Kazası Sonucu Ölümünden Doğan Tazminat )

6100/m.124/4

5521/m.1

ÖZET : Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Kurumun müfettiş tahkikatında da işçinin G... Tekstil K. Y. adlı işyerinde kaza geçirdiği tespit edilmiştir. Davacı ise davalı sıfatında yanılarak davasının G... Tekstil A.Ş`ye yöneltmiştir. Aslında davacının dava etmek isteği davalı gerçek şahıs olan G... Tekstil K. Y. ünvanlı işyerinde işveren K. Y.tır. Somut olayda bu davalı hakkında temsilcide yanılgı söz konusudur. Yeni HMK`nun 124. maddesi 4. bendine göre "Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa hakim karşı tarafın rızasını almaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir." Açılan bir hukuk davasında husumet mahkemenin resen gözönüne alacağı bir hadisedir ve kamu düzeniyle ilgilidir. Dava dilekçesinde 1 nolu olarak gösterilen davalı aslında K. Y.tır. Ancak temsilde yanılma nedeniyle dava dilekçesinde G..., Tekstil Sanayi Dış Ticaret Aş. gösterilmiştir. Bu davanın HMK`nun 124/4. maddesi de gözönünde bulundurularak işveren K. Y.`ın davaya yöntemince dahil edilmesi için davacayı süre verilmesi davaya dahil edilen işverenin davacıya karşı diyecekleri ve delilleri sorulup varsa delilleri toplanılmak ve tüm deliller hep birlikte değerlendirilip taktir edilerek, varılacak sonuç uyarınca bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacılar murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılardan Y..-S... Endüstriyel Asansör Mak. Elektrik San Tic Ltd.Şti. Vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Kezban Gamze Asefler tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, davacıların oğlu olan M. Ç.`in 09.08.2006 tarihinde ölümüyle sonuçlanan iş kazası nedeniyle yakınlarının maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir.

Mahkeme, maddi tazminat talebinin reddine, davalı G... Tekstil San. Dış Ticaret A.Ş.`ye yönelik davanın husumet nedeniyle reddine, davacı S. Ç. için 12.000,00 TL, davacı H. Ç. için 12.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 09.08.2006 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar vermiştir.

5521 sayılı Yasanın 1.maddesi `işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının İş Mahkemelerinde çözümleneceği` hükmü öngörülmüştür. Maddede belirtildiği üzere, İş Mahkemesinin görevli olması için şu iki unsurun birlikte gerçekleşmesi koşuldur. a )Uyuşmazlığın tarafları işçi ve işveren ( ya da işveren vekili ) olmalıdır. b )Uyuşmazlık iş sözleşmesinden veya İş Kanunundan kaynaklanmalıdır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacıların oğlu olan M. Ç.`in 09.08.2006 tarihinde ölümüyle sonuçlanan iş kazası geçirdiği ve işvereni K. Y. olan işyerinin işcisi olduğu anlaşılmıştır.

Kurumun müfettiş tahkikatında da işçinin G... Tekstil K. Y. adlı işyerinde kaza geçirdiği tespit edilmiştir. Davacı ise davalı sıfatında yanılarak davasının G... Tekstil A.Ş`ye yöneltmiştir. Aslında davacının dava etmek isteği davalı gerçek şahıs olan G... Tekstil K. Y. ünvanlı işyerinde işveren K. Y.tır. Somut olayda bu davalı hakkında temsilcide yanılgı söz konusudur. Yeni HMK`nun 124. maddesi 4. bendine göre "Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa hakim karşı tarafın rızasını almaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir." Açılan bir hukuk davasında husumet mahkemenin resen gözönüne alacağı bir hadisedir ve kamu düzeniyle ilgilidir. Dava dilekçesinde 1 nolu olarak gösterilen davalı aslında K. Y.tır. Ancak temsilde yanılma nedeniyle dava dilekçesinde G..., Tekstil Sanayi Dış Ticaret Aş. gösterilmiştir. Bu davanın HMK`nun 124/4. maddesi de gözönünde bulundurularak işveren K. Y.`ın davaya yöntemince dahil edilmesi için davacayı süre verilmesi davaya dahil edilen işverenin davacıya karşı diyecekleri ve delilleri sorulup varsa delilleri toplanılmak ve tüm deliller hep birlikte değerlendirilip taktir edilerek, varılacak sonuç uyarınca bir karar verilmesi gerekirken mahkemece belirtilen eksiklikler giderilmeden yargılamanın sürdürülmesi yanlış olmuştur.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde temyiz eden davalı Y...-S... End. Asansör Mak. Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.`nin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan Y...-S... End.Asansör Mak.Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.`ne iadesine, 05.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube