Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BOŞANMA DAVASI ( Düğün ve Evlilik Birliği Harcamalarına İlişkin Maddi Tazminat İsteminin Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Nispi Harca Tabi Olduğu )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/8090

K. 2014/19084

T. 1.10.2014

• BOŞANMA DAVASI ( Düğün ve Evlilik Birliği Harcamalarına İlişkin Maddi Tazminat İsteminin Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Nispi Harca Tabi Olduğu )

• DÜĞÜN VE EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİN YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası - Nispi Harca Tabi Olduğu )

• MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma Davası/Düğün ve Evlilik Birliği Harcamalarına İlişkin İstemin Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı - Nispi Harca Tabi Olduğu )

• NİSPİ HARÇ ( Boşanma Davası/Düğün ve Evlilik Birliği Harcamalarına İlişkin Maddi Tazminat İsteminin Boşanmanın Eki Niteliğinde Olmadığı- Nispi Harca Tabi Olduğu )

492/m.30,32

6102/m. 174

ÖZET : Düğün ve evlilik birliği için yapılan harcamalara ilişkin maddi tazminat istemi, boşanmanın eki niteliğinde olmayıp nispi harca tabidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-karşı davacı ( kadın ) tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar, tazminatlar ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Davacı-davalı kocanın maddi tazminat istemi, boşanmanın eki niteliğinde ( TMK. md. 174 ) olmayıp, düğün ve evlilik birliği için yapmış olduğu harcamalara ilişkin olup, bu istek nispi harca tabidir. Nispi harç tamamlattırılarak ( Harçlar Kanunu md.30-32 ) görev hususu da düşünülerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken talep olmadığı halde Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi uyarınca davacı-davalı koca yararına maddi tazminata hükmedilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube