Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTİHKAK DAVALARINDA DAVA ŞARTI ( İstihkak Davalarında Geçerli Bir Haczin Bulunması Koşulunun Dava Şartı Olduğu - Davaya Konu İhtiyati Haczin Hak Düşürücü Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/12306

K. 2014/14716

T. 11.7.2014

• ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI ( İstihkak Davalarında Geçerli Bir Haczin Bulunması Koşulunun Dava Şartı Olduğu - Davaya Konu İhtiyati Haczin 10 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği )

• İSTİHKAK DAVALARINDA DAVA ŞARTI ( İstihkak Davalarında Geçerli Bir Haczin Bulunması Koşulunun Dava Şartı Olduğu - Davaya Konu İhtiyati Haczin Hak Düşürücü Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği )

• İHTİYATİ HACZE İLİŞKİN İSTİHKAK İDDİASI ( Öncelikle Davaya Konu İhtiyati Haczin 10 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği - Süresinde Yapılmamış İse Ödeme Emrinin İptali Kararının Davaya Konu Haczin Geçerliliğine Etkisi Üzerinde Durulacağı )

• TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ İSTİHKAK DAVASINA ETKİSİ ( İstihkak İddiası - Devam Eden Tasarrufun İptali Davasının İstihkak Davasının Sonucuna Etki Edecek Mahiyette Olup Olmadığı ve Sonucunun Beklenmesi Gerekip Gerekmediğinin Değerlendirileceği )

• ÖDEME EMRİNİN İPTALİ ( İstihkak İddiası - Öncelikle Davaya Konu İhtiyati Haczin 10 Günlük Hak Düşürücü Süre İçinde Yapılıp Yapılmadığının Tespit Edileceği - Süresinde Yapılmamış İse Ödeme Emrinin İptali Kararının Davaya Konu Haczin Geçerliliğine Etkisi Üzerinde Durulacağı )

2004/m. 96261

ÖZET : Dava, üçüncü kişinin İ.İ.K.nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı "istihkak" davası niteliğindedir.

İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olduğundan, öncelikle davaya konu ihtiyati haczin 10 günlük yasal hak düşürücü süre içinde yapılmasının sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmelidir. 10 günlük süre içinde yapılmamışsa bu kez ödeme emrinin iptaline yönelik kararın davaya konu haczin geçerliliğine etkisi üzerinde durulmalıdır.

Devam eden tasarrufun iptali davasının istihkak davasının sonucuna etki edecek mahiyette olup olmadığı, buna göre sonucunun beklenmesi gerekip gerekmediği üzerinde durulmadan işin esasına yönelik karar verilmesi de hatalı olmuştur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacılar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire`ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı üçüncü kişi vekili, Bursa 18. İcra Müdürlüğü`nün 2012/2205 Sayılı takip dosyasında yapılan 3.5.2012 tarihli hacze konu menkullerin davacı üçüncü kişiye ait olduğunu, borçluyla ilgisinin bulunmadığın belirterek istihkak iddiasının kabulüyle haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı alacaklı vekili, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Davalı borçlu, haczedilen menkullerin borçlu şirkete ait olmadığını, davada taraf sıfatlarının bulunmadığını savunmuştur.

Mahkemece toplanan delillere göre: davacı üçüncü kişi vekilinin tapuya şerh verilmiş kira sözleşmesi uyarınca istihkak iddiasında bulunduğu, davaya konu edilen taşınırlardan teferruat listesinde kayıtlı olanların davalı alacaklı banka tarafından takibe başlanmadan önce, ancak borcun doğumundan sonra Soğukpınar Köy tüzel kişiliğine kiraya verildiği, kira sözleşmesinin tapuya şerh verildiği, borçlunun önceki logosu ile su üretimine devam ettiği, yapılan tüm işlemlerin alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik muvazaalı işlem olarak kabulü gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dava, üçüncü kişinin İ.İ.K.nun 96. vd. maddeleri uyarınca açtığı "istihkak" davası niteliğindedir.

Dava konusu haczin yapıldığı icra takip dosyasındaki ödeme emri Bursa 7. İcra Müdürlüğü`nün 28.5.2012 gün, 2012/269-2012/368 Sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Dava konusu haciz talimat yolu ile 3.5.2012`de yapılmış, ödeme emri 13.4.2012`de tebliğ edilmiştir. İhtiyati haciz kararı 6.4.2012 tarihlidir.

İstihkak davalarında geçerli bir haczin bulunması dava şartı olduğundan, Mahkemece yapılması gereken iş öncelikle davaya konu haczin İ.İ.K.nun 261/1. maddesi uyarınca 10 günlük yasal hak düşürücü süre içinde yapılmasının sağlanıp sağlanmadığının tespiti olmalıdır. 10 günlük süre içinde yapılmamışsa bu kez ödeme emrinin iptaline yönelik kararın davaya konu haczin geçerliliğine etkisi üzerinde durulmalıdır.

Bununla birlikte Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi`nde 2012/247 Esas sayıyla devam eden tasarrufun iptali davasının istihkak davasının sonucuna etki edecek mahiyette olup olmadığı, buna göre sonucunun beklenmesi gerekip gerekmediği üzerinde durulmadan işin esasına yönelik karar verilmesi de hatalı olmuştur.

2- )Bozma neden ve şekline göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesi gerekli görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı üçüncü kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, taraflarca H.U.M.K.nun 388/4. ( H.M.K.m.297/ç ) ve İ.İ.K.nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24,30 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 11.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube