Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMİŞ OLMASININ USUL VE YASAYA AYKIRI BULUNDUĞU

T.C YARGITAY 
23.Hukuk Dairesi 
Esas: 2014 / 2437 
Karar: 2014 / 6972 
Karar Tarihi: 05.11.2014

ÖZET: Tarife hükmüne göre, davacı yararına ………. TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, dava değeri üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre …………… TL nispi vekalet ücretine hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın kanun yararına bozma istemi kabul edilerek, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 67)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü`nün 26.08.2013 tarihli yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya verdiği konaklama hizmetinden kaynaklanan bakiye 973,50 TL asıl alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine karşı davalının haksız ve kötüniyetli olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalının davacı şirkete ait termal otelde 14.07.2011 ile 18.07.2011 arası için rezervasyon yaptırdığı ve yapılan rezervasyonunun komfirme edildiği, bu hizmet karşılığı düzenlenen faturaya dayalı olarak başlatılan icra takibi ile 973,50 TL bakiye konaklama bedelinin talep edildiği, davalının icra takibine yönelik itirazının haksız olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile itirazın iptaline, takibin devamına, %20 icra inkâr tazminatının ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 116,82 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan tahsiline kesin olarak karar verilmiştir.

Karar, Adalet Bakanlığının 26.08.2013 tarihli yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nca vekalet ücreti yönünden kanun yararına temyiz edilmiştir.

Karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin, "Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret" başlıklı 12. maddesi, "(1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.666,66 TL`ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez." hükmünü içermektedir. Anılan tarife hükmüne göre, davacı yararına 440,00 TL vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde dava değeri üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre 116,82 TL nispi vekalet ücretine hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın kanun yararına bozma istemi kabul edilerek, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 12.04.2013 tarih ve 2012/252 E, 2013/181 K. sayılı kararının HUMK`nın 427/6. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına bozulmasına, aynı maddenin son fıkrası uyarınca gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 05.11.2014 tarihinde oybirliğiyle, karar verildi. (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube