Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - BİR KISIM İŞÇİLİK ALACAKLARININ ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKTİNİN HAKLI OLARAK FESHİ - DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 21211 
Karar: 2014 / 31824 
Karar Tarihi: 13.11.2014


Dava ve Karar: Davacı, kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. Sarı İyisan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere göre, yerinde bulunmayan ve sebepleri bildirilmiş olmayan bozma isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 13.11.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


T.C.
ANKARA
19. İŞ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2012/670 
KARAR NO: 2013/448

DAVA: Alacak 
DAVA TARİHİ: 25/06/2012 
ISLAH TARİHİ: 29/03/2013 
KARAR TARİHİ: 23/05/2013

DAVA: Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin akaryakıt istasyonu konusunda faaliyet gösteren davalı işverenlik yanında 28.09.2005’den itibaren pompacı olarak çalıştığını, iş şartlarının ağırlaştırılması, çalışma saatlerinin uzatılması, hak ettiği alacaklarının verilmemesi, işveren tarafından psikolojik baskıya uğraması nedeni ile iş akdini 02.05.2012 tarihinde haklı nedenle feshettiğini, kıdem tazminatının ödenmediğini, haftanın altı günü 1 hafta 08.00-18.00 saatleri arasında, bir hafta 08.00-20.00 saatleri arasında çalıştığını, haftanın 4 günü bu çalışmanın da 2 saat uzadığını, bayram günlerinde sürekli çalıştığını karşılığı olan ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin eksik kullandırıldığını, işyerinde 795,00.-TL net ücret+ AGİ+150,00.-yemek parası+ramazan ve kurban bayramlarında 50,00.-TL’lik toplam 100,00.-TL harçlık ile çalıştığını, 2012 yılı nisan ayma ait yemek parasının ödenmediğini, kendisinden teminat amaçlı 5,000,00.-TL ve 10.000,00.-TL bedelli iki ayrı senet alındığını, hak etmiş olduğu işçilik alacaklarının ödenmemiş olması nedeni ile fazlaya ilişin hakları saklı kalmak kaydı ile; 100,00.-TL Kıdem Tazminatı, 7.000,00.-TL Fazla Mesai Ücreti, 50,00.-TL UBGT Ücreti, 50,00.-TL Yıllık İzin ücreti alacağından kıdem tazminatına iş sözleşmesinin feshinden itibaren, diğer işçilik alacaklarına temerrüt tarihinden itibaren bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu ıslah dilekçesi ile, alacaklarını toplam 14.580,53 TL arttırarak bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP: Davacının işyerinde işleri savsaklamaya başlaması ve devamsızlık yapması nedeni ile uyarıldığını, davacının olumsuz davranışlarının değişmediğini ve işyerini terk ettiğini, bunun üzerine davacıya Ankara 8. Noterliğinin 08821 yevmiye nolu 07.05.2012 tarihli ihtarnamesinin gönderildiğini, banka kayıtları incelendiğinde davacının ödenmeyen hiçbir ücretinin bulunmadığının görüleceğini, davacının iş akdini haklı olarak feshetmemiş olması nedeni ile ihbar tazminatına hak kazanmadığını, işyerinde asgari ücretle çalıştığını, yıllık izinlerini kullandığını, işyerinde çalışma saatlerinin 09.00-18.00 arası haftanın beş günü çalıştığını, cumartesi günleri ise muhasebe görevlileri yarım gün çalışır, bir saatlik yemek ve onbeşer dakikalık iki çay molasının olduğunu, fazla mesai yapıldığı zaman bordroya yansıtılarak ödendiğini bu nedenle davanın reddini istemiştir.

GEREKÇE:

Davacıya ait SGK ve işyeri şahsi sicil dosyası, tanık anlatımları, davalının zamanaşımı def`i, mahkememizce aldırılan 11/03/2013 tarihli bilirkişi raporu, 08/05/2013 tarihli ek bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından; bir kısım işçilik alacaklarının ödenmemesi sebebiyle davacının iş aktini haklı olarak feshettiği, bu bağlamda kıdemtazminatına hak kazandığı; davacı vekilinin 09/05/2013 tarihli celsede alınan beyanından da anlaşılacağı üzere davacının sürekli olarak gündüz vardiyasında çalıştığı 1.981,93 TL net fazla mesai ücreti alacağının ve 398,98 TL net UBGT ücreti alacağının bulunduğu; yıllık izin alacağı talebinin de yerinde olduğu anlaşılmakla, aşağıda belirtilen şekilde karar verildi.

HÜKÜM:

DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE,

6.844,44 TL net kıdem tazminatının aktin feshi tarihinden itibaren işleyecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte,

1.981,93 TL net fazla mesai ücreti alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte,

398,98 TL net UBGT ücreti alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile birlikte,

232,71 TL net yıllık izin ücreti alacağının temerrüt tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin davanın REDDİNE,

1- 492 Sayılı Kanun gereği alınması gereken 646,08 TL harçtan peşin alınan 233,95 TL harcın mahsubu ile bakiye 412,13 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, peşin yatırılan harcın istek halinde davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

2- Taraflar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesi uyarınca hesap edilen

A- 1.134,97 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, 

B- 614,70 TL ücreti vekaletin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, 

3- Davacının yaptığı toplam 386,00 TL yargılama giderinden kabul ve red durumu dikkate alınarak 96,65 TL nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Davacı vekilinin yatırdığı 47,00TL gider avansının HMK.nun 333.maddesi ve HUMK.nun gider avansı 2. tarifesinin 5. maddesi uyarınca kararın kesinleşmesini müteakip istek halinde davacıya iadesine, istek olmaması halinde kesinleşme tarihini takip eden 30 gün içinde PTT havalesi yolu ile davacının adresine gönderilmesine,

İlişkin karar davacını yüzünde davalının yokluğunda tebliğ ve tefhim tarihinden itibaren 8 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere açıkça okundu anlatıldı. 23/05/2013 (¤¤)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube