Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İNFAZIN ERTELENMESİ TALEBİ HAKKINDA YARGITAY 10.CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

10. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2577

K. 2014/2611

T. 14.4.2014

• İNFAZIN ERTELENMESİ TALEBİ ( Karar Verme Konusunda İnfazı Yürüten C. Başsavcılığı`na Takdir Hakkı Tanındığı/Bu Kararlara Karşı Herhangi Bir Kanun Yolu Öngörülmediği - İnfaz Hakimliği`nin Red Kararını Kaldıran ve İnfazı Erteleyen Ağır Ceza Mahkemesi Kararının Yasaya Aykırı Olduğu )

• İNFAZI YÜRÜTEN C. BAŞSAVCILIĞI`NIN TAKDİR HAKKI ( İnfazın Ertelenmesi İsteğine İlişkin Olarak Karar Vermek - Bu Kararlara Karşı Herhangi Bir Kanun Yolu Öngörülmediği/İnfaz Hakimliği`nin Red Kararını Kaldıran ve İnfazı Erteleyen Ağır Ceza Mahkemesi Kararının Yasaya Aykırılığı )

• KANUN YOLU ÖNGÖRÜLMEYEN KARARLAR ( İnfazı Yürüten C. Başsavcılığı`nın İnfazın Ertelenmesi İsteğine İlişkin Olarak Verdiği Karar - İtiraz Üzerine İnfaz Hakimliği`nin Talebi Reddi/Ağır Ceza Mahkemesinin Bu Kararı Kaldırıp İnfazı Erteleyemeyeceği )

5275/m. 17

ÖZET : İnfazın ertelenmesi isteğine ilişkin olarak karar verme konusunda infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı`na takdir hakkı tanınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı`nca infazın ertelenmesine ilişkin istek hakkında verilen kararlara karşı herhangi bir kanun yolunun öngörülmediği gözetilmeden, hükümlü müdafiinin İnfaz Hakimliği`nin kararına yönelik itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, Ağır Ceza Mahkemesi`nce itirazın kabulü ile hükümlünün hapis cezasının infazının ertelenmesine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

DAVA : Yüksek Adalet Bakanlığı`nın, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hükümlü Y. H. hakkındaki hükmün infazı aşamasında, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nce verilen itirazın kabulüne ilişkin 07.11.2013 tarihli ve 2013/1054 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın 07.02.2014 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : İncelenen dosyadan;

a ) Hükümlü Y. H. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dolayı, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi`nce 03.05.2007 tarihinde 2007/104 esas ve 2007/422 karar sayı ile TCK`nın 188/3, 191/3, 62 ve 52. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 1000 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmolunduğu, hükmün kesinleştiği,

b ) İnfaz aşamasında hükümlünün, 5275 sayılı Kanun`un 17. maddesi uyarınca hapis cezasının infazının 6 ay süreyle ertelenmesine ilişkin talebinin Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı`nca 26.09.2013 tarihinde 2013/1458 ilamat sayılı karar ile reddedildiği,

c ) Hükümlü müdafiinin, infazın ertelenmesi isteğinin reddi kararına itiraz etmesi üzerine, Hatay İnfaz Hakimliği`nce 11.10.2013 tarihinde 2013/2151 esas ve 2013/2136 karar sayı ile Cumhuriyet savcısınca verilen infazın ertelenmesi isteğinin reddi kararına karşı yasa yolu öngörülmediğinden, hükümlü müdafiinin isteği hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği,

d ) Hükümlü müdafiinin, Hatay İnfaz Hakimliği`nin kararına itiraz etmesi üzerine, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nce 07.11.2013 tarihinde 2013/1054 değişik iş sayı ile itirazın kabulü ile Hatay İnfaz Hakimliğinin 11.10.2013 tarihli kararının kaldırılmasına, hükümlü müdafiinin talebi doğrultusunda Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın 26.09.2013 tarihli ret kararının kaldırılarak, 5275 sayılı Kanun`un 17/1. maddesi gereğince hükümlünün 2 yıl 1 ay olan hapis cezasının 28.09.2013 tarihinden 28.03.2014 tarihine kadar infazının ertelenmesine karar verildiği,

Anlaşılmıştır.

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, ( ... Benzer bir konuda Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 14/11/2011 tarihli ve 2011/11301 esas, 2011/4822 sayılı kararında belirtildiği üzere, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un "Mahkumiyet hükmünün yorumunda veya çektirilmesinde duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği ileri sürülür yada sonrada yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehine olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir." şeklindeki 98/1. maddesi hükmünün, aynı Kanun`un 17. maddesinde yer alan üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına hükümlülere tanınan, infazın ertelenmesine ilişkin talepler üzerine savcılıklarca verilen red kararlarına yönelik itirazları kapsamadığı, infazın ertelenmesi isteğinin, çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya neden olan bir durum olmadığı ve 5275 sayılı Kanunun 98. maddesinde belirtilen mahkemeden karar istenmesini de zorunlu kılmadığı, infazın ertelenmesi talebinin reddine ilişkin savcılıklarca verilen red kararlarının itirazı kabil olmayacağı gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir... ), denilerek, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 07.11.2013 tarihli kararının kanun yararına bozulması istenmiştir.

Kanun yararına bozma talebinde; merciin itirazın reddine karar vermesinde isabet görülmediği belirtilmiş ise de, somut olayda itirazın kabul edildiği anlaşılmıştır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun`un `Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi` başlıklı 17. maddesinde, infazın ertelenmesi isteğine ilişkin olarak karar verme konusunda infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı`na takdir hakkı tanındığı, Cumhuriyet Başsavcılığı`nca infazın ertelenmesine ilişkin istek hakkında verilen kararlara karşı herhangi bir kanun yolunun öngörülmediği gözetilmeden, hükümlü müdafiinin Hatay İnfaz Hakimliği`nin 11.10.2013 tarihli kararına yönelik itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, itirazın kabulü ile hükümlünün hapis cezasının infazının ertelenmesine karar verilmesi yasaya aykırı olup,

SONUÇ : Kanun yararına bozma isteği bu nedenle yerinde görüldüğünden; Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 07.11.2013 tarihli ve 2013/1054 değişik sayılı kararının 5271 sayılı CMK`nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA; aynı Kanun`un 309. maddesinin 4. fıkrasının ( a ) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`na gönderilmesine, 14.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube