Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

PETROL KAÇAKÇILIĞI HAKKINDA YARGITAY 7.CEZA DAİRESİ KARARI

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2014/17344

K. 2014/13159

T. 25.6.2014

• PETROL KAÇAKÇILIĞI ( Gümrük İşlemi Yaptırılmadan ve Gümrük Kapıları Dışından Suriye Devleti`nden Yurda Kaçak Akaryakıt Sokulduğu/Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu`nun Uygulanacağı - Gümrük İdaresinin Katılma Hakkı Bulunduğu/Petrol Piyasası Kanununun Uygulanmayacağı - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Katılma Hakkı Bulunmadığı )

• GÜMRÜK KAPISI HARİCİNDE YASAL OLMAYAN YOLLARDAN AKARYAKIT İTHALİ ( Petrol Kaçakçılığı/Gümrük İşlemi Yaptırılmadan ve Gümrük Kapıları Kullanılmayarak Yurda Kaçak Akaryakıt Sokulduğu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu`nun Uygulanacağı/Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Katılma Hakkı Bulunmadığı - Gümrük İdaresinin Katılma Hakkı Bulunduğu )

• GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVAYA KATILMASI ( Gümrük İşlemi Yaptırılmadan ve Gümrük Kapıları Dışından Suriye Devleti`nden Yurda Kaçak Akaryakıt Sokulduğu - Gümrük Müdürlüğünün Suçtan Doğrudan Doğruya Zarar Gördüğü ve Katılma Hakkı Olduğu )

• KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU ( Petrol Kaçakçılığı/Kaçağa Konu Eşyanın Gümrük Kapısından veya Sınırdan Yurda Sokulmak İstenirken ya da Hemen Sonrasında veya Bu Eylemlerin Kesintiye Uğramadan Devamı Sırasında Yakalanması - Gümrük İşlemi Yaptırılmadan ve Gümrük Kapıları Dışından Suriye Devleti`nden Yurda Kaçak Akaryakıt Sokulduğu/Petrol Piyasası Kanununun Uygulanmayacağı )

• ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNUN DAVAYA KATILMASI ( Petrol Kaçakçılığı/Gümrük İşlemi Yaptırılmadan ve Gümrük Kapıları Kullanılmayarak Yurda Kaçak Akaryakıt Sokulduğu - Petrol Piyasası Kanunu Uygulanmayacağı/Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Katılma Hakkı ve Temyiz Yetkisi Bulunmadığı )

5271/m. 260/1

5607/m. 3/1

ÖZET : Dava petrol kaçakçılığı suçuna ilişkindir.

Sanık Suriye Devleti sınırından iki adet taşıma bidonu içerisinde 50 litre kaçak akaryakıtı ülkeye sokmuştur. Sanığın, gümrük kapısı haricinde yasal olmayan yollardan akaryakıt ithali niteliğindeki eylemi, eşyanın gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın ve gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde işlenen kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır.

Kaçağa konu eşyanın, gümrük kapısından veya sınırdan yurda sokulmak istenirken ya da hemen sonrasında veya bu eylemlerin kesintiye uğramadan devamı sırasında yakalanması halinde, eylem Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındadır.

Petrol Piyasası Kanununa Muhalefetten hüküm kurulamaz.

Katılma hakkı gümrük idaresine aittir. Suçtan doğrudan zarar görmeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katılma hakkı bulunmamaktadır. Hükmü temyize yetkisi de yoktur.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : I- ) Katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin temyizine göre yapılan incelemede;

Kaçağa konu eşyanın, gümrük kapısından veya sınırdan yurda sokulmak istenirken ya da hemen sonrasında veya bu eylemlerin kesintiye uğramadan devamı sırasında yakalanması halinde, eylemin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kalacağı ve katılma hakkının da gümrük idaresine ait olacağı, dolayısıyla suçtan doğrudan zarar görmeyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun hükmü temyize yetkisi olmadığından anılan kurum vekilinin temyiz isteğinin 5320 Sayılı Kanunun 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK.nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE,

II- Müşteki Gümrük İdaresi vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

5271 Sayılı CMK`nın 260/1.maddesi gereğince, katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan gümrük, idaresinin davaya katılma ve hükmü temyize hakkı bulunduğu gözetilerek yapılan incelemede;

1- ) Açılan kamu davasına katılma hakkı bulunan gümrük idaresine duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilip, katılma olanağı tanınmadan, yokluğunda yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) Dosyada mevcut yakalama tutanağı ve sanık savunmasına göre; sanığın Suriye Devleti sınırından iki adet taşıma bidonu içerisinde 50 litre kaçak akaryakıtı ülkeye soktuğunun tespit edildiğinin anlaşılması karşısında;

Sanığın gümrük kapısı haricinde yasal olmayan yollardan akaryakıt ithali niteliğindeki eyleminin bu hali ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3/1.maddesi kapsamında kaldığı ve sanığın suçunun sübutu halinde anılan hükümlere göre cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde 5015 Sayılı yasaya muhalefetten hüküm kurulması,

3- ) Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun davaya katılan olarak kabul edilip lehine dilekçe yazım ücretine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, müşteki gümrük idaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK`nun321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube