Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/12929

K. 2012/863

T. 25.1.2012

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Ölenin Sağ Kalan Çocuklarının Askerlik Süreleri Eğitim Durumları Gibi Özel Durumları Yoksa Destek ve Muhtaçlık Yaş Sınırının En Geç 22 Olduğu - Kız Çocuklar Yararına 25 Yaşına Kadar Destek Hesabı Yapılamayacağı )

• ÇOCUKLAR YARARINA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Askerlik Süreleri Eğitim Durumları Gibi Özel Durumları Yoksa Destek ve Muhtaçlık Yaş Sınırının En Geç 22 Yaş Olduğu )

• ÖLENİN SAĞ KALAN ÇOCUKLARINA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (Özel Durum Yoksa Destek ve Muhtaçlık Yaş Sınırının 22 Olduğu - Ölenin Bekar Kız Çocukları Yararına 25 Yaşına Kadar Destek Hesabı Yapılamayacağı )

• BEKAR KIZ ÇOCUKLARI YARARINA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI (25 Yaşına Kadar Destek Hesabı Yapılamayacağı - Özel Durum Yoksa Destek ve Muhtaçlık Yaş Sınırının 22 Olduğu )

818/m.45

ÖZET : Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin sağ kalan çocuklarının askerlik süreleri ve eğitim durumları gibi bir özel durumları yok ise destek ve muhtaçlık yaş sınırının en geç 22 yaş olduğu kabul edilmeli, 22 yaşından sonrası dönem için destek hesabı yapılmamalıdır. 29 yaşında olan bekar kızı yararına 35 yaşına kadar, diğer davacı kız çocuklar yararına 25 yaşına kadar destek hesabı yapılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Davacı Emine ve diğerleri vekili tarafından, davalı Y... K... Sigorta A.Ş. ve A.V. aleyhine 06.11.2006 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 15.07.2010 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davalı A.V. tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Diğer temyiz itirazına gelince:

Dava, destekleri trafik kazasında hayatını kaybeden davacıların destek tazminatı ve manevi tazminat, aynı kazada yaralanan davacı Diyadin`in işgöremezlik ve manevi tazminat talebinden ibarettir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı A.V. tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya arasında mevcut bilgi ve belgeler incelendiğinde; dava nedeni trafik kazasının bir kısım davacıların desteğinin asli kusuru ile meydana geldiği, desteğin idaresindeki motosiklette yolcu olan destekle akrabalığı olmayan diğer davacı Diyadin`in yaralandığı, mahkemenin desteğin köyde yaşayan; 17 yaşında bekar kızı Nurşen ile 16 yaşında olan ortaokul/lise öğrencisi Remziye`nin 25 yaşına kadar, 19 yaşındaki bekar oğlu Ferhat`ın 22 yaşına kadar, 21 yaşında olan bekar Zübeyde`nin 25 yaşına kadar ve 29 yaşında olan bekar kızı Emine`nin 35 yaşına kadar destek göreceğinin kabul edildiği anlaşılmıştır.

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin sağ kalan çocuklarının askerlik süreleri ve eğitim durumları gibi bir özel durumları yok ise destek ve muhtaçlık yaş sınırının en geç 22 yaş olduğu kabul edilmeli, 22 yaşından sonrası dönem için destek hesabı yapılmamalıdır. Şu halde mahkemece davacı Emine yararına 35 yaşına kadar, diğer davacı kız çocuklar Remziye, Zübeyde ve Nurşen yararına 25 yaşına kadar destek hesabı yapılması doğru olmamış, kararın bu yönlerden temyiz eden davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2 )sayılı bentte gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA ), diğer temyiz itirazlarının (1 )nolu bentteki nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 25.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube