Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN BAŞKASINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ İBRAZ ETMESİ SUÇU HAKKINDA YARGITAY 9. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2013/15677

K. 2014/9195

T. 16.9.2014

• ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN BAŞKASINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ İBRAZ ETMESİ ( İbraz Edilen Sürücü Belgesi Sahibi Adına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Düzenlendiği/Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Teşkil Ettiği - Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılası Suçunun Oluşmadığı )

• RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU ( Alkollü Araç Kullanan Sürücünün Başkasına Ait Sürücü Belgesi İbraz Etmesi - İbraz Edilen Sürücü Belgesi Sahibi Adına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Düzenlendiği/Suçun Meydana Geldiği )

• BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU ( Alkollü Araç kullanan Sürücünün Başkasına Ait Sürücü Belgesi İbraz Etmesinin Bu Suçu Oluşturmadığı - Failin İşlediği Suç Nedeniyle Kendisi Hakkında Soruşturma veya Kovuşturma Yapılmasını Engellemek Amacı Olmadığı/İbraz Edilen Sürücü Belgesi Sahibi Adına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Düzenlendiğinden Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçunu Teşkil Ettiği )

• İFTİRA SUÇU ( Suçun Oluşmadığı - Kabule Göre TCK`nın 267/7. Maddesi ile Düzenlenen Fıkra Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edildiğinden TCK`nın 267/1. Maddesine Göre Hüküm Verileceği )

5237/m. 206267268

Anayasa Mahkemesi 2010/115 E., 2011/154 K., 17.11.2011 T.

ÖZET : Dava, trafik kontrolünde durdurulan sanığın görevlilere alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine idari yaptırım uygulanması sırasında başkasına ait sürücü belgesini ibraz etmesi ve adı geçen adına trafik idari para cezası karar tutanağı ve sürücü belgesi geri alma tutanağı düzenlenmesi eylemine ilişkindir.

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşabilmesi için; failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanması gerekir. Sanığın eylemi ise, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçunu oluşturur.

Kabule göre; sanık hakkında uygulanan iftira suçuna ilişkin TCK`nın 267/7. maddesi ile düzenlenen ve iftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adli veya idari bir yaptırım uygulanmaması haline ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş, yürürlük tarihine kadar yeni bir yasal düzenleme de yapılmamış olduğundan, ilgili maddenin uygulama kabiliyeti bulunmayıp ancak ancak aynı maddenin birinci fıkrası gereğince ceza tayin edilebilir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) TCK`nın 268. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için failin işlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanması gerektiği; somut olayda trafik kontrolünde durdurulan sanığın görevlilere alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine idari yaptırım uygulanması sırasında B.`a ait sürücü belgesini ibraz etmesi ve adı geçen adına trafik idari para cezası karar tutanağı ve sürücü belgesi geri alma tutanağı düzenlenmesine neden olması şeklindeki eyleminin TCK`nın 206. maddesinde düzenlenen "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçunu oluşturacağı hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) Kabule göre de;

Sanık hakkında uygulanan TCK`nın 267/7. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 17.11.2011 tarih ve 2010/115 esas, 2011/154 sayılı kararı ile iptaline karar verildiği, söz konusu kararın 17.03.2012 tarih ve 28236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasına karşın yürürlüğe girdiği 17.03.2013 tarihine kadar yeni bir yasal düzenlemenin de gerçekleştirilmemesi karşısında, TCK`nın 267/7. maddesinin uygulama kabiliyetinin kalmadığı, ancak aynı maddenin birinci fıkrası gereğince ceza tayin edilebileceği gözetilerek sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 16.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube