Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

VEKALET İLİŞKİSİNE DAYALI TEMSİL GÖREVİ HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/9218

K. 2014/32172

T. 1.10.2014

• VEKALET İLİŞKİSİNE DAYALI TEMSİL GÖREVİ ( Avukatlık Sözleşmesinin Yazılı Olması Şartı Bulunmadığı - Sanığın Avukatı Olarak Duruşmalara Giren Avukata Yönelik Herhangi Bir İtirazı Bulunmadığı/Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

• SANIK TARAFINDAN İRADİ OLARAK VEKİL TAYİN EDİLMESİ ( Avukatlık Sözleşmesinin Yazılı Olması Şartı Bulunmadığı - Sanığın Avukatı Olarak Duruşmalara Giren Avukata Yönelik Herhangi Bir İtirazı Bulunmadığı/Kendisini Vekille Temsil Ettiren Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği )

• AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ( Sözleşmenin Yazılı Olması Şartı Bulunmadığı/Sanığın Avukatı Olarak Duruşmalara Giren Avukata Yönelik Herhangi Bir İtirazı Bulunmadığı - Vekili Olarak Kabul Ettiği/Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

1136/m. 163164

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m. 13/5

ÖZET : Sanık müdafiinin temyiz itirazının vekalet ücretine ilişkindir.

Kanunda vekilin ve müdafiinin vekaletname ibrası hakkında bir düzenleme yapılmamıştır. Sanık tarafından iradi olarak tayin edilen vekilin veya müdafiinin iradi vekalet ilişkisine ( avukatlık sözleşmesine ) dayalı olarak temsil görevi üstlenmiştir. Avukatlık sözleşmesinin yazılı olmasının şart olmadığı, tarafların iradelerinin uyuşması halinde vekalet sözleşmesi kurulacağı, dolayısıyla tarafların bu yöndeki iradelerini usulünce açıkladıkları hallerde yazılı belge aranmayacağı, sanığın avukatı olarak duruşmalara giren avukata yönelik sanığın herhangi bir itirazda bulunmadığı vekili olarak kabul ettiği anlaşıldığından, kendisini vekille temsil ettiren beraat eden sanık lehine, hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanık müdafiinin temyiz itirazının vekalet ücretine hasren olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine,

Ancak;

Kanunda vekilin ve müdafiinin vekaletname ibrası hakkında bir düzenleme yapılmadığı, sanık tarafından iradi olarak tayin edilen vekilin veya müdafiinin Avukatlık Kanunu kapsamında iradi vekalet ilişkisine ( avukatlık sözleşmesine ) dayalı olarak temsil görevi üstlendiği, Avukatlık Yasasının 163.maddesinde 4667 sayılı yasayla yapılan değişiklik sonrasında avukatlık ( vekalet ) sözleşmesinin yazılı olmasının şart olmadığı, tarafların iradelerinin uyuşması halinde vekalet sözleşmesi kurulacağı, dolayısıyla tarafların bu yöndeki iradelerini usulünce açıkladıkları hallerde yazılı belge aranmayacağı, sanığın avukatı olarak duruşmalara giren Avukat F.`e yönelik sanığın herhangi bir itirazda bulunmadığı vekili olarak kabul ettiği anlaşılmakla, tebliğnamedeki onama düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Kendisini vekille temsil ettiren beraat eden sanık lehine, hazine aleyhine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 maddesine göre vekalet ücretine hükmedilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden CMUK`un 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasına “Beraat eden sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 660 TL.`nin hazinden alınarak sanığa verilmesine” şeklinde ibarenin eklenmesine, diğer yönlerin aynen bırakılmak suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube