Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 8.CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20094

K. 2014/4097

T. 24.2.2014

• SAHTE KREDİ KARTI ÜRETMEK KULLANMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması - Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2`de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )

• KREDİ KARTININ SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE ALINIP KULLANILMASI ( Temin Ettiği Bu Kartları Değişik Zamanlarda Kullanması Fiillerinin Mağdur Banka Sayısınca TCK`nın 245/3 md.sinde Yazılı Suçu Oluşturduğu )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Başka Bir Kişi Adına Sahte Belgelerle 5237 S. TCK.nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Bankalardan Kredi Kartı Alması Eylemleri - 765 S. TCK`nın 342/1 Md.sine Uygun Olduğu/Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği )

• BANKACA TAHSİS EDİLMEMESİ GEREKEN BİR KREDİNİN AÇILMASINI SAĞLAMAK ( Sahte Belgelerle Bir Bankadan Başkası Adına İhtiyaç Kredisi Ayrı Bir Finansman Kuruluşundan İse Farklı Bir Kişi Adına Araç Kredisi Çekilmesi Eylemleri Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturduğu )

• KREDİ VE GSM HATTI ALMAK İÇİN SAHTE RESMİ BELGELER SUNULMASI ( TCK.nın 212/1 Md. Gözetilerek Aynı Yasanın 204/1 Md. ve Fıkrasında Yazılı Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturduğu )

• SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE KREDİ KARTI ÇIKARMAK ( Sanığın Farklı İki Gerçek Kişi Adına Düzenlenmiş Sahte Nüfus Cüzdanı ve Maaş Bordroları İle Bankalara Müracaat Ederek Sözleşme İmzalayıp Kredi Kartı Alması - Mağdur Banka Sayısınca TCK md. 245/2`de Tanımlı Olan Suçu Oluşturduğu )

• LEHE KANUN UYGULAMASI ( Resmi Belgede Sahtecilik - Başka Bir Kişi Adına Sahte Belgelerle 5237 S. TCK.nın Yürürlüğe Girmesinden Önce Bankalardan Kredi Kartı Alması Eylemleri - 765 S. TCK`nın 342/1 Md.sine Uygun Olduğu/Lehe Yasa Değerlendirmesi Yapılması Gerektiği )

5237/m.158/1-j, son, 204/1, 245/2-3

765/m.342/1

ÖZET : Sanığın 01.06.2005 tarihinden sonra farklı iki gerçek kişi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ve maaş bordroları ile V..., Y... K... Bankalarına müracaat ederek, sözleşme imzalayıp kredi kartı alması eylemlerinin, birden fazla belgenin aynı yer ve zamanda düzenlenmediği de nazara alınarak, mağdur banka sayısınca kül halinde TCK.nın 245/2, 43 maddesinde tanımlı olan suçu, temin ettiği bu kartları değişik zamanlarda kullanması fiillerinin mağdur banka sayısınca TCK.nın 245/3, 43 maddesinde yazılı suçu oluşturduğu, başka bir kişi adına sahte belgelerle 01.06.2005 tarihinden önce H... Bank, A... ve /... `ndan kredi kartı alması eylemlerinin ise, 5237 sayılı TCK.nın yürürlüğe girmesinden önce kredi kartlarını aldığı dikkate alınarak, 765 sayılı TCK.nın 342/1 madde ve fıkrasına uygun olduğu ve sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile karşılaştırma yapılarak lehe yasa tespit edilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

Sahte belgelerle bir bankadan başkası adına ihtiyaç kredisi, ayrı bir finansman kuruluşundan ise farklı bir kişi adına araç kredisi çekilmesi eylemleri; sahte kredi kartı düzenlenmesi ve kullanılması söz konusu olmadığından TCK.nın 158/1-j madde ve fıkrasında tanımlı nitelikli dolandırıcılık suçunu, kredi ve GSM hattı almak için sahte resmi belgeler sunulması ise TCK.nın 212/1 maddesi gözetilerek aynı Yasanın 204/1 madde ve fıkrasında yazılı resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : I- Katılan A... T.A.Ş vekilinin temyiz talebi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

10.11.2009 tarihinde yüzüne karşı tefhim edilen hükmü, CMUK.nın 310. maddesinde belirtilen bir haftalık yasal süreden sonra 29.06.2012 günü temyiz eden katılan vekilinin vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nın 317. maddesi gereğince oybirliğiyle REDDİNE,

II- Sanık müdafiinin temyiz talebi ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Olay:

K... Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı emrinde astsubay olarak görevli bulunan sanığın, birliğinde kısa dönem askerlik yapan Müjdat`a ait nüfus cüzdanı fotokopisini temin ettikten sonra, Müjdat`ın kimlik bilgilerini kullanarak ve kendi resmini yapıştırarak düzenlediği nüfus cüzdanı talep belgesini muhtara onaylattığı, bu belgeyle nüfus müdürlüğüne müracaat edip kimliğini kaybettiğini belirterek üzerinde kendi resmi bulunan ancak Müjdat`ın kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanını 10.02.2006 tarihinde temin ettikten sonra kendisi tarafından sahte olarak düzenlenen Müjdat adına maaş bordosunu sunarak aldığı araçla ilgili olarak D... Tüketici Finansman Kuruluşundan 19.000 TL araç kredisi çektiği, ayrıca sanığın Müjdat adına düzenlenen nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu ile 20.02.2006 tarihinde V... ile kredi kartı sözleşmesi imzaladığı, 10.03.2006 tarihinde Müjdat adına düzenlenen kredi kartının sanığa teslim edildiği ve bu kartla 10.03.2006 tarihine nakit çekim yaptığı, 24.02.2006 tarihinde Müjdat adına düzenlenen nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu ile bu kerre Y... K... Bankasından kredi kartı talebinde bulunduğu, 27.02.2006 tarihinde kartın tahsis edildiği, Müjdat adına düzenlenmiş bu kredi kartını 02.03.2006 ile 20.03.2006 tarihleri arasında alışveriş ve nakit çekim için kullandığı, sanığın Müjdat adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu ile A...`a yaptığı kredi kartı müracaatı üzerine de Müjdat adına düzenlenen kredi kartının 07.03.2006 tarihinde basıldığı, sanığın bu kartı 13.03.2006 ile 02.04.2006 tarihleri arasında alışveriş ve nakit çekim için kullandığı,

Sanığın; yolda bulduğu Murat`a ait nüfus cüzdanı üzerinde tahrifat yapıp, nüfus cüzdanının fotoğraf kısmına kendi resmini yapıştırarak I... ve Y... K... Bankasından 28.12.2005 tarihinde imzaladığı sözleşmeler üzerine Murat adına düzenlenen kredi kartlarını teslim aldıktan sonra 08.12.2005 ile 07.03.2006 tarihleri arasında alışveriş ve nakit çekim için kullandığı,

Hakkında bu eylemleri ile ilgili olarak yargılama devam ederken 28.06.2008 tarihinde Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat eden sanık; Ramazan adına kredi kartları aldığını ve ayrıca Ramazan adına H... Bank`tan kredi çektiğini belirterek A..., İ... ve H... Bank`a ait toplam 3 adet kredi kartını teslim ettiği anlaşılmış, yapılan araştırmada, sanığın Ramazan`a ait ancak fotoğraf kısmına kendi resmini yapıştırdığı sahte nüfus cüzdanı ile ve sonrasında Ramazan`ın kimlik bilgileri ile ancak fotoğraf kısmında kendi resmi olan nüfus cüzdanı talep formu ile nüfus müdürlüğünden 15.04.2005 tarihinde temin ettiği sahte nüfus cüzdanı ve Ramazan adına düzenlediği sahte maaş bordrosu ile bankalara müracaat ederek 16.02.2005 tarihinde H... Bank`a, 15.04.2005 tarihinde A...`a, 18.04.2005 tarihinde İ...`na kredi kartı başvurusunda bulunduğu, bu şekilde temin ettiği kredi kartları 15.04.2005 ile 03.03.2006 tarihleri arasında alışveriş ve nakit çekim için kullandığı, sanığın yine Ramazan`ın nüfus cüzdanı ile H... Bank`tan 19.10.2005 tarihinde 3000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çektiği, tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.

Hukuki Değerlendirme:

5237 sayılı TCK.nın 245/2. madde ve fıkrasında başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma ve kabul etme eylemleri yaptırıma bağlanmış olup, aynı maddenin 3. fıkrasında ise; sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlama eylemi cezalandırılmıştır. Sahte banka veya kredi kartı, banka aracı kılınmaksızın tamamen fail tarafından üretildiği veya ürettirildiği gibi, bankaya sahte belgeler ibraz edilerek bankaya hazırlatılması da mümkündür. Bu durumda içeriği itibariyle gerçeği yansıtmayan bu kartların sahte olduğunun kabulü gerekmektedir. 5237 sayılı TCK.nın 245/2-3 madde ve fıkralarında düzenlenen suçların mağduru; sahte banka veya kredi kartı ile ilişkilendirilen hesapların bulunduğu bankadır. 765 sayılı TCK.nda belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçları olarak düzenlenen bu fiiller, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nın 245/2-3 madde ve fıkralarında özel olarak düzenlenmiştir.

Seçimlik hareketli bir suç olarak 5237 sayılı TCK.nın 204/1 madde ve fıkrasında düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçu; resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya gerçek bir belge üzerinde değişiklik yapılması yahut sahte belgenin kullanılması ile oluşmaktadır. Kamu güvenine karşı işlenen suçlar bölümünde yer alan sahtecilik suçunda, somut olayın özelliğine göre gerçek veya tüzel kişilerin suçtan zarar görmeleri ve bu itibarla davaya katılmaları mümkündür.

Öte yandan, bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda aynı mağdura karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Aynı suç işleme kararının mevcut olup olmadığı, suçun işleniş şekilleri, işlendiği yer ve zaman, olayın gelişimi ve oluşumu, tüm özellikleri ile fiiller arasında geçen süre, ihlal edilen değer ve yarar ile korunan değer ve yarar, gündelik hayat deneyimleri dikkate alınarak olaysal olarak saptanmalıdır. Değişik zamanlarda işlenen aynı nitelikteki suçlar arasında geçen süre kısa veya uzun olabilir. Sürenin üç gün, beş gün veya bir ay olacağına ilişkin bir kural konulamaz. Önemli olan suç işleme karamdaki birliktir. Ancak iki suç arasında altı ay, bir yıl gibi uzun bir süre geçmesi, aynı suç işleme kararı olmayıp yenilenen kararla suçun işlendiğine karine teşkil edecektir. Bu durumda yenilenen suç kastı halinde zincirleme tek bir suç değil, iki ayrı suç gündeme gelecektir. Bu itibarla resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi veya üzerinde değişiklik yapılmasıyla yahut resmi belgenin kullanılmasıyla sahtecilik suçu oluşacağından, aynı karar altında tek bir amaca ve aynı mağdura yönelik değişik tarihlerde ve kısa zaman aralıklarıyla yeni belge düzenlenmesi veya kullanılması halinde zincirleme suç hükümleri uygulanmalı, her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır.

Somut olayda;

Sanığın 01.06.2005 tarihinden sonra Müjdat ve Murat adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ve maaş bordroları ile V..., Y... K... Bankası, A... ve İ...`na müracaat ederek, sözleşme imzalayıp kredi kartı alması eylemleri birden fazla belgenin aynı yer ve zamanda düzenlenmediği de gözetildiğinde mağdur banka sayısınca kül halinde TCK.nın 245/2, 43 maddesinde tanımlı olan suçu, temin ettiği bu kartları değişik zamanlarda kullanması fiilleri ise mağdur banka sayısınca TCK.nın 245/3, 43 maddesinde yazılı suçu oluşturmaktadır. Sanığın Ramazan adına sahte belgelerle 01.06.2005 tarihinden önce H... Bank, A... ve İ...`ndan kredi kartı alması eylemleri bakımından, 5237 sayılı TCK.nın yürürlüğe girmesinden önce kredi kartlarını alması, 765 sayılı TCK.nın 342/1 madde ve fıkrasına uygun olup sonradan yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile karşılaştırma yapılarak lehe yasa tespit edilip sonucuna göre cezalandırılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Sözü edilen sahte kredi kartlarının 01.06.2005 tarihinden sonra farklı tarihlerde kullanılması eylemi ise suç tarihleri gözetildiğinde 5237 sayılı TCK.nın 245/3, 43 maddelerine uygun bulunmaktadır.

Sanığın L.`ndan 18.04.2005 tarihinde Ramazan, 28.12.2005 tarihinde Murat, A...`tan ise 15.04.2005 tarihinde Ramazan, 07.03.2006 tarihinde Müjdat adlarına ürettirdiği kartlarla ilgili olarak, kart başvuruları arasında geçen zaman aralığı ve başvuruların farklı kişiler adına yapılması gözetildiğinde aynı suç işleme kararından söz edilemeyeceği cihetle TCK.nın 245/2 maddesinin uygulaması açısından zincirleme suç hükümleri uygulanamayacağından ayrı suçların oluştuğu kabul edilmelidir.

Sanığın sahte belgelerle H... Bank`tan Ramazan adına ihtiyaç kredisi, D... Finansman A.Ş`den Müjdat adına araç kredisi çekmesi eylemleri; sahte kredi kartı düzenlenmesi ve kullanılması söz konusu olmadığından TCK.nın 158/1- j madde ve fıkrasında tanımlı nitelikli dolandırıcılık suçunu, sanığın kredi ve GSM hattı almak için sahte resmi belgeler sunması ise TCK.nın 212/1 maddesi gözetildiğinde aynı Yasanın 204/1 madde ve fıkrasında yazılı resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturmaktadır.

Açıklanan nedenlerle ve dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak:

1- Sanığın Türkiye İ... A.Ş. ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak yapılan incelemede;

a- Ramazan adına sahte kart ürettirmesi ile ilgili olarak, sanığın 18.04.2005 tarihinde, Ramazan adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu ile yaptığı kredi kartı başvurusu sonucu sahte kredi kartını 04.05.2005 tarihinde temin ettiği anlaşıldığından, eyleminin suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nın 342/1 maddesinde tanımlı resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nın 245/2 maddesine uygun bulunduğu gözetilerek, 5237 sayılı TCK.nın 7., 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddeleri uyarınca, 765 sayılı TCK.nın 342/1, 80 ve 5237 sayılı TCK.nın 245/2, 43 maddeleri uygulanarak sonuçları karşılaştırılmak suretiyle lehe yasa saptanarak hüküm kurulması gerekirken yazılı biçimde, Murat adına kredi kartı çıkarılması eylemi ile birlikte değerlendirilerek, zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

b- Murat adına sahte kart ürettirmesi ile ilgili olarak; sanığın, 5237 sayılı TCK. nın yürürlüğe girmesinden sonra 28.12.2005 tarihinde, Murat adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu ile yaptığı kredi kartı başvurusu sonucu sahte kredi kartını temin ettiği anlaşıldığından, eyleminin kül halinde 5237 sayılı TCK.nın 245/2, 43 maddelerine uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı biçimde, Ramazan adına kredi kartı çıkarılması eylemi ile birlikte değerlendirilerek, zincirleme biçimde nitelikli dolandırıcılık suçu olarak kabulü,

c- Ramazan ve Murat adına düzenlenen sahte kredi kartlarını kullanarak menfaat temin etmesi ile ilgili olarak; sanığın Ramazan ve Murat adına üretilen sahte kartlarla farklı tarihlerde alışveriş yapıp, nakit çekim yapması eylemlerinin, mağdurun aynı olması nedeniyle zincirleme olarak TCK.nın 245/3 maddesine uyan kredi kartının kötüye kullanılması suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2- A... T.A.Ş`a yönelik eylemleri ile ilgili olarak yapılan incelemede;

a- Ramazan adına sahte kart ürettirmesi ile ilgili olarak; sanığın 15.04.2005 tarihinde, Ramazan adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanı ile yaptığı kredi kartı başvurusu sonucu 04.05.2005 tarihinde içerik itibariyle sahte kredi kartı düzenletmesi eyleminin, 765 sayılı TCK.nın 342/1 maddesinde tanımlanan resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nın 245/2 maddesine uygun bulunduğu gözetilerek, 5237 sayılı TCK. nın 7., 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddeleri uyarınca, 765 sayılı TCK.nın 342/1, 80 ve 5237 sayılı TCK.nın 245/2, 43 maddeleri uygulanarak sonuçları karşılaştırılmak suretiyle lehe yasa saptanarak hüküm kurulması gerekirken yazılı biçimde,

Müjdat adına kredi kartı çıkarılması eylemi ile birlikte değerlendirilerek, zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

b- Müjdat adına sahte kart ürettirmesi ile ilgili olarak; sanığın Müjdat adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanı ve bordro ile yaptığı kredi kartı başvurusu sonucu 07.03.2006 tarihinde sahte kredi kartı düzenletmesi eyleminin, kül halinde 5237 sayılı TCK.nın 245/2, 43 maddelerine uygun bulunduğu gözetilmeden, yazılı biçimde, Ramazan adına kredi kartı çıkarılması eylemi ile birlikte değerlendirilerek, zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

c- Ramazan ve Müjdat adına düzenlenen sahte kredi kartlarını kullanarak menfaat temin etmesi ile ilgili olarak; sanığın Ramazan ve Müjdat adına düzenlenen aynı bankaya ait sahte kredi kartlarını farklı tarihlerde alışveriş ve nakit çekiminde kullanması eylemlerinin zincirleme olarak TCK.nın 245/3 maddesine uygun bulunduğunun gözetilmemesi,

3- V... yönelik eylemleri ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Sanığın, Müjdat adına düzenlenen sahte nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu ile 20.02.2006 tarihinde imzaladığı sözleşmeye istinaden üretilen kredi kartını temin etmesi eyleminin kül halinde TCK.nın 245/2, 43 ve temin ettiği bu sahte kart ile 10.03.2006 tarihinde 500 TL nakit para çekmesi eyleminin TCK.nın 245/3 maddelerindeki suçları oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

4- Y... K... Bankası A.Ş`ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak yapılan incelemede; sanığın sahte nüfus cüzdanı ve maaş bordrolarıyla 28.12.2005 tarihinde Murat adına, 24.02.2006 tarihinde Müjdat adına yaptığı başvurular üzerine üretilen sahte kredi kartlarını temin ederek farklı tarihlerde kullanması eylemlerinin, başvurular arasında geçen zaman aralığı da dikkate alındığında kül halinde TCK.nın 245/2, 43 ve TCK.nın 245/3, 43 maddelerinde yazılı suçları oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

5- H... Bank A.Ş`ye yönelik eylemleri ile ilgili olarak yapılan incelemede;

Sanık hakkında H... Bank A.Ş`ye yönelik eylemleri nedeniyle Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca 30.12.2008 ve 08.01.2009 tarihli iki ayrı iddianame düzenlendiği, mahkemece yapılan yargılama sonucunda 30.12.2008 tarihli iddianame ile açılan dava nedeniyle sanığın mahkumiyetine, 08.01.2009 tarihli iddianame ile açılan davanın reddine karar verildiği, sanık hakkında H... Bank

A.Ş ye yönelik eylemleri ile açılmış başka bir dava veya verilmiş başka bir karar bulunmadığı ve sahte kredi kartı ürettirip kullanmak eylemi ile sahte belgelerle ihtiyaç kredisi çekme eylemlerinin farklı suçlar oluşturduğu gözetildiğinde tebliğnamede yer alan ( 2 ) nolu görüşe iştirak edilmemiştir.

a- Sanığın, Ramazan adına nüfus müdürlüğünden aldığı sahte nüfus cüzdanı ve düzenlediği maaş bordrosu ile 19.10.2005 tarihinde H... Bank A.Ş`den 3000 TL ihtiyaç kredisi çekmesi eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 158/1- j maddesinde tanımlı nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden sahte kredi kartı ürettirme ve sahte kartları kullanma eylemi ile birlikte zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilmesi,

b- Sanığın Ramazan adına düzenlediği sahte nüfus cüzdanı ile 765 sayılı TCK.nın yürürlükte bulunduğu 16.02.2005 tarihinde yaptığı kredi kartı başvurusu sonucu sahte kredi kartını 15.04.2005 tarihinde aldığı, bu nedenle eyleminin suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nın 342/1, suç tarihinden sonra 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK.nın 245/2 maddelerine uygun bulunduğu anlaşılmakla, 5237 sayılı TCK.nın 7., ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9/3. maddeleri uyarınca, 765 sayılı TCK.nın 342/1, 80 ve 5237 sayılı TCK.nın 245/2, 43 maddeleri uygulanarak sonuçları karşılaştırılıp lehe yasanın tespiti ile hüküm kurulması gerekirken yazılı biçimde, H... Bank`a yönelik ihtiyaç kredisi çekmesi ile birlikte değerlendirilerek, zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması,

c- Sanığın Ramazan adına üretilen sahte kartla farklı tarihlerde alışveriş yapıp, nakit çekim yapması eylemlerinin zincirleme olarak TCK.nın 245/3 madde ve fıkrasında tanımlı suçu oluşturduğunun gözetilmemesi,

6- V... D... Tüketici Finansman A.Ş`ye yönelik eylemi ile ilgili olarak;

Mahkemece; V... D... Tüketici Finansman A.Ş`ye sanığın eylemi nedeniyle bir zararının olup olmadığını bildirmesi için yazılan müzekkereye verilen 18.05.2007 ve 04.07.2007 tarihli cevaplarda; sanık Tezcan`ın kendi adına yaptığı kredi başvurularının reddedildiği belirtilerek zararın olmadığı bildirilmiş ise de, sanık anılan kredi kurumundan sahte belgelerle Müjdat adına kredi çektiğinden, çekilen bu kredi nedeniyle bir zararın olup olmadığı, kredinin kısmen veya tamamen ödenip ödenmediği, kısmen ödeme halinde, 5237 sayılı TCK.nın 168/4 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için mağdurun rızasının bulunup bulunmadığı hususları araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

7- Resmi Belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak;

Sanığın, sahte belgelerle bankalara başvurup içerik itibariyle gerçeğe aykırı kredi kartı almasının, suçun mağdurunun kartı düzenleyen banka olması nedeniyle her banka yönünden, belgelerin aynı karar altında değişik tarihlerde düzenlenmesi halinde eylemin kül halinde TCK.nın 245/2,43 maddelerine uygun bulunduğu ancak, kredi kartı kullanılmadan, sahte belgelerle V... D... Tüketici Finansman A.Ş`den araç kredisi, H... Bank A.Ş`den ihtiyaç kredisi kullanması ve GSM hatları alması eylemlerinin ise; belge sayısı ve niteliği de gözetilerek, sahtecilik suçlarını oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde bankalar ve kredi kurumuna yönelik tüm eylemlerinde kullandığı sahte belgeler nedeniyle TCK.nın 204/1, 43 maddeleri uyarınca bir kez uygulama yapılması,

8- Uygulamaya göre;

a- Sanığın, sabıkasına esas mahkumiyeti ceza kararnamesi olduğu halde tüm mahkumiyet hükümlerinde TCK.nın 58. maddesinin uygulanması,

b- TCK.nın 158/1-j maddesine uygun bulunan zincirleme biçimde nitelikli dolandırıcılık suçunda TCK.nın 3 ve 61/1. maddeleri uyarınca takdir olunan adli para cezasına esas birim gün sayısı üzerinden TCK.nın 43. maddesi uygulandıktan sonra, hükmolunacak miktarın suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde adli para cezasının TCK.nın 43. maddesi ile arttırılmaması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 24.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube