Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10374

K. 2012/10452

T. 01.10.2012

* ARSANIN BOŞLUK ALANLARININ OTOPARK OLARAK KULLANILMASI (Davalının Aracını Park Ettiği Alan Boşluk Alansa Ortak Yerin Otopark Olarak Kullanımı Yönünde Kat Maliklerinin Almış Oldukları Bir Kararın Olup Olmadığının Araştırılacağı)

* ORTAK ALANA ARAÇ PARKETMEK (Müdahalenin Önlenmesi İstemi - Keşif Yapılarak Mimari Proje ve Yerleşim Planı Uygulanmak Suretiyle Davalının Aracını Park Ettiği Alanın Niteliğinin Özel Amaca Tahsisli Ortak Yer Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği)

* MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI (Ortak Alana Araba Parketmekten Kaynaklanan - Keşif Yapılarak Mimari Proje Yerleşim Planı Uygulanmak Suretiyle Davalının Park Ettiği Alanın Niteliğinin Özel Amaca Tahsisli Ortak Yer Olup Olmadığının Belirleneceği)

* ÖZEL AMACA TAHSİS (Davalının Aracını Park Ettiği Alan Tahsisli ise Kat Maliklerinin 4/5’inin Rızasının Bulunup Bulunmadığı Belirlenip Diğer Kat Maliklerine Bu Yerin Otopark Olarak Kullanılmasının Herhangi Zarar Verip Vermediğinin Tespiti Gerektiği)

* PARK ALANININ NİTELİĞİ (Ortak Alana Araba Parketmekten Kaynaklanan Müdahalenin Önlenmesi İstemi - Alan Özel Amaca Tahsisli ise Kat Maliklerinin 4/5’inin Rızasının Bulunup Bulunmadığı Belirleneceği/Otopark Olarak Kullanılmasının Diğer Kat Maliklerine Herhangi Zarar Verip Vermediğinin Tespiti Gerektiği) 634/m.19,42 ÖZET : Dava, ortak alana araba park etmek suretiyle yapılan müdahalenin önlenmesi istemidir. Özel amaca tahsis edilmemiş bulunan arsanın boşluk alanlarının otopark olarak kullanılmasında kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar alması, söz konusu ortak yer özel bir amaca özgülenmişse (örneğin bahçe vs. gibi) tüm kat maliklerinin 4/5`inin rızası gerekmektedir. Mahallinde keşif yapılarak mimari projesi ve yerleşim planı uygulanmak suretiyle davalının aracını park ettiği alanın niteliği (bahçe, otopark vs.) özel amaca tahsisli ortak yer olup olmadığı kesin olarak belirlendikten sonra boşluk alan olduğunun anlaşılması halinde kat maliklerinin otopark olarak kullanımı yönünde sayı ve arsa payı ile alınmış bir kararın olup olmadığı, özel amaca tahsisli ise kat maliklerinin 4/5`inin rızasının bulunup bulunmadığı belirlenip diğer kat maliklerine bu yerin otopark olarak kullanılmasının herhangi bir zarar verip vermediği de araştırılarak karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde, ortak yere müdahalenin men`i istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde davalının ortak alana araba park etmek suretiyle yaptığı müdahalenin önlenmesi ve söz konusu ortak alanın sınırları belirlenerek kapı ya da duvar yapılması yönünde karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Dosya içindeki bilgi ve belgeler ve özellikle bilirkişi raporunun incelenmesinde, davalının arabasını park ettiği yerin ortak alan olduğu anlaşılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanununun 42.maddesi ve yargıtay uygulamalarına göre özel amaca tahsis edilmemiş bulunan arsanın boşluk alanlarının otopark olarak kullanılmasında (diğer kat maliklerini rahatsız etmemek koşuluyla) kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar alması söz konusu ortak yer proje ile veya yerleşim planı ile özel bir amaca özgülenmiş ise (örneğin bahçe vs. gibi) Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi gereğince tüm kat maliklerinin 4/5`inin rızası gerekmektedir. Buna göre mahallinde keşif yapılarak mimari projesi ve yerleşim planı uygulanmak suretiyle davalının aracını park ettiği alanın niteliği (bahçe, otopark vs.) özel amaca tahsisli ortak yer olup olmadığı kesin olarak belirlendikten sonra boşluk alan olduğunun anlaşılması halinde kat maliklerinin otopark olarak kullanımı yönünde sayı ve arsa payı ile alınmış bir kararın olup olmadığı özel amaca tahsisli ise kat maliklerinin 4/5`inin rızasının bulunup bulunmadığı belirlenip diğer kat maliklerine bu yerin otopark olarak kullanılmasının herhangi bir zarar verip vermediği de araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yetersiz araştırma ve eksik inceleme sonucu bu istemin de reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir .

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 01.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube