Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇUNDA ZARARIN GİDERİLMESİ HAKKINDA YARGITAY 2. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2014/7638

K. 2014/19693

T. 10.7.2014

• ELEKTRİK HIRSIZLIĞI SUÇUNDA ZARARIN GİDERİLMESİ ( Sanığın Kurum Zararını Ödemesi Halinde Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verileceği - Sanığa Bildirimde Bulunularak Sanığa Zararı Gidermesi İçin Makul Bir Süre Tanınması Gerektiği )

• ELEKTRİK HIRSIZLIĞI ( Elektriğin Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek Şekilde Tüketildiğinin Tespiti - Kuruma Kayıtlı Olmayan Sayacın Denetim İmkanının Bulunmadığı/Tutanak Tutulurken Sayaçta Okunan Endeks İle Zati Sayaç Kullanıldığı Dönemde İşyerinin Kurulu Gücüne Göre Tüketmesi Gereken Elektrik Miktarının Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Uzman Bilirkişiden Rapor Alınacağı )

• KARŞILIKSIZ YARARLANMA KASTI ( Elektrik Hırsızlığı Suçunda Karşılıksız Yararlanma Kastının Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gerektiği - Uzman Bilirkişilerden Rapor Alınacağı/Sayacın Hangi Tarihte Taktırıldığının ve Ne Zamandır Faaliyet Gösterdiğinin ve Tutanaklar ile Sayacın Kullanıldığı Dönemde İşyerinin Kurulu Gücüne Göre Tüketim Miktarının Uyumluluğunun Araştırılacağı )

• ELEKTRİK TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİNDE BİLİRKİŞİ RAPORU ( Uzman Bilirkişiden Sayacın Kuruma Kayıtlı Olup Olmadığının Tespit Edileceği Sayacın Hangi Tarihte Taktırıldığı ve Faaliyet Süresinin ve Tutanaktaki Sayaçta Okunan Endeks İle Sayacın Kullanıldığı Dönemde İşyerinin Kurulu Gücüne Göre Tüketmesi Gereken Elektrik Miktarının Uyumlu Olup Olmadığının Araştırılacağı )

5237/m. 142,163

6352/m. 83, Geç.2/1-2

ÖZET : Yapılan yasa değişikliğiyle amaçlanan kapsam dahilindeki suçlar bakımından kurum zararının ödenmesi halinde, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilerek işin esasına girilmesinin önlenmesidir.

Sanığa "süresi içinde doğan zararı giderdiği takdirde hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verileceği" hususunda bildirimde bulunululmalıdır. Yasal sürenin geçmesi halinde sanığa makul bir süre tanınıp bu süre beklenilmeli ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gereklidir.

Elektriğin, tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilip tüketilmediğinin tespiti gerekmektedir. Kuruma kayıtlı olmayan sayaç her türlü müdahaleye ve değiştirmeye müsait olup denetim imkanı bulunmamaktadır. Sanığın, sayacı hangi tarihte taktırdığının ve suça konu yerde ne zamandan beri faaliyet gösterdiğinin araştırılması gereklidir. Tutanak tutulurken sayaçta okunan endeks ile zati sayaç kullanıldığı dönemde işyerinin kurulu gücüne göre tüketmesi gereken elektrik miktarının uyumlu olup olmadığı hakkında konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmalıdır. Bundan sonra sanığın karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığının ve hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerekli araştırma yapılmadan 90 gün üzerinden değerlendirme yapan bilirkişi raporuyla yetinilip yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) 2.7.2012 tarihinde kabul edilip 28344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 5.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 Sayılı "Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki" Kanunun Geçici 2. maddesinin 1. ve 2. fıkrası hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde, `Yapılan değişiklikle amaçlananın bu kapsam dahilindeki suçlar bakımından kurum zararının ödenmesi halinde, olayın sanık ya da sanıkları hakkında ceza verilmesine yer olmadığı karar verilerek işin esasına girilmesinin önlenmesi" olduğu değerlendirilip, anılan Kanunun Geçici 2. maddesi gereğince; sanığa "süresi içinde doğan zararı giderdiği takdirde hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verileceği" hususunda bildirimde bulunulduktan sonra yasal sürenin geçmesi sebebiyle sanığa makul bir süre de tanınıp bu süre beklenilerek, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayininin gerekli olduğu gözetilmeden, gerekli bildirimde bulunulmadan ve yasal sürenin dolması da beklenmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,

2- ) 5237 Sayılı T.C.K.nun 163. maddesine, 6352 Sayılı Kanunun 83. maddesiyle eklenen 3. fıkra uyarınca, elektriğin, tüketim miktarının belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilip tüketilmediğinin tespiti gerekeceğinden, kuruma kayıtlı olmayan sayacın her türlü müdahaleye ve değiştirmeye müsait olduğu, denetim imkanının bulunmadığı gözetilerek, sanığın, söz konusu sayacı hangi tarihte taktırdığının ve suça konu yerde ne zamandan beri faaliyet gösterdiğinin araştırılması ve tutanak tutulurken sayaçta okunan endeks ile zati sayaç kullanıldığı dönemde işyerinin kurulu gücüne göre tüketmesi gereken elektrik miktarının uyumlu olup olmadığı hakkında konusunda uzman bilirkişiden rapor alınmasından sonra sanığın karşılıksız yararlanma kastının bulunup bulunmadığının ve hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, gerekli araştırma yapılmadan 90 gün üzerinden değerlendirme yapan bilirkişi raporuyla yetinilip, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube