Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

 

Esas:  2005/12453

Karar: 2007/4157

Karar Tarihi: 08.03.2007

 

TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT DAVASI - MÜZİK ESERİNİN DAVALININ İŞLETTİĞİ MAĞAZADA İZİNSİZ ÇALINDIĞI İDDİASI - ESERE AİT MALİ HAKLARIN GEÇERLİ BİÇİMDE DEVREDİLİP DEVREDİLMEDİĞİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ

 

ÖZET: Dava konusu şarkının bestecisi ve söz yazarının mali haklarını devrettikleri bildirilen Anderson Music/Rodeo Records AB arasında akdedilen sözleşmenin asılları ve noter onaylı çeviri örnekleri dosyaya getirilerek ayrı bilirkişi veya telif hakları uzmanı başka bir bilirkişiye incelettirilerek değinilen yönlerin kapsamlı biçimde aydınlatılması esere ait mali hakların dava, takip ve tahsili hakkının davacı meslek birliğine yöntemine uygun silsileyle ve geçerli biçimde devredilip devredilmediğinin belirlenmesi gerekir.

 

(5846 S. K. m. 20, 41, 42, 52, 66, 68, 76)

 

Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi`nce verilen 05.07.2005 tarih ve 2004/56-2005/186 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi duruşmalı olarak davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 06.03.2007 gününde davacı avukatı Tolga Aydın gelip, davalı avukatı tebligata rağmen gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Yaşar Arslan tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin hak sahibi bulunduğu müzik eserinin davalının işlettiği mağazada izinsiz çalındığını, bu durumun FSEK`in 76. maddesince müvekkili meslek birliğinin temsil ettiği tüm eserleri kullandığına karine oluşturduğunu ileri sürerek, eserlere yönelik tecavüzün ref`i ile men`ini, şimdilik bir milyar TL tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, noter aracılığı ile yapılan tespitin geçerli olmadığını, FSEK`in değişik 41. maddesinde öngörülen bandrol uygulamasına geçiş sürecinde izlenecek prosedür belli olmadığından mali haklara tecavüzden söz edilemeyeceğini, buna rağmen müvekkilinin davacı ile sözleşme yaptığını savunarak davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, mübrez belgelere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, FSEK`in 52. maddesi hükmüne göre mali haklara ilişkin sözleşme ve tasarrufların yazılı olması ve ilgili hakların ayrı ayrı gösterilmesinin gerektiği, davacının dayandığı belgelerden <Twist of Fata> adlı eserin devir silsilesi içinde davacı repertuarına dahil olduğunun ve davacının mali hak sahipliğinin anlaşılamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

 

Dava, 5846 sayılı FSEK`in 20/2 ve 42. maddelerine dayanılarak davacı meslek birliğinin takip, dava ve tahsil hakkına sahip olunduğu iddia edilen üyeye ait müzik eserinin davalı işyerinde izinsiz olarak kullanıldığı iddiası ile anılan Yasa`nın 66 ve 68. maddeleri uyarınca açılan tecavüzün men ve ref`i ile mali hak tazminatının tahsili istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, 02.03.2005 tarihli ek bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı tarafın ibraz ettiği belgelerden <Twist of Fate> adlı müzik eserinin devir silsilesi içinde davacı repertuarına dahil olduğunun anlaşılamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Hükmün dayandırıldığı bilirkişi ek raporunda yeterli inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın sadece üçüncü sahifenin altı nolu paragrafında soyut olarak anılan müzik eserinin mali haklarının davacıya intikal etmediği bildirilmiş, ancak davacı tarafın 03.03.2005 tarihli dilekçe ekinde yer alan belgeler irdelenip hukuki anlam ve sonuçları tartışılamamıştır.

 

Mahkemece, davacı meslek birliğine üye olan dava dışı Müzikotek Ltd. Şti. ile EMI arasındaki sözleşme ile EMI`nın dava konusu şarkının bestecisi ve söz yazarının mali haklarını devrettikleri bildirilen Anderson Music/Rodeo Records AB arasında akdedilen sözleşmenin asılları ve noter onaylı çeviri örnekleri dosyaya getirilerek ayrı bilirkişi veya telif hakları uzmanı başka bir bilirkişiye incelettirilerek değinilen yönlerin kapsamlı biçimde aydınlatılması ve oluşacak sonuca göre sözü edilen esere ait mali hakların dava, takip ve tahsili hakkının davacı meslek birliğine yöntemine uygun silsileyle ve geçerli biçimde devredilip devredilmediğinin belirlenmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı karar verilmesi doğru görülmemiş, buna yönelik temyiz itirazlar yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, takdir edilen 500.00 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 08.03.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube