Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)DAVACININ YOKLUĞUNDA KARAR VERİLMESİ, İŞLEMDEN KALDIRMA

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/18541
KARAR: 2014/1448


Davacı A... vekili Avukat ... tarafından, davalı R... aleyhine 12/03/2010 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonucunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 23/09/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı asil, 09/04/2013 tarihli duruşmaya katılmış ve duruşma sonrasında dosyaya aynı tarihli mazeret dilekçesi sunarak; devlet memuru olduğunu, izin alamayacağını, bu sebeple bir sonraki celseye katılamayacağını, eğer dosya tekamül etmiş ise mazeretli sayılarak yokluğunda karar verilmesini istediğini dercetmiştir. Davacı, 20/06/2013 tarihli bir sonraki duruşmaya katılmamış, davalının davayı takip etmediğine dair beyanı üzerine mahkeme, HMK’nın 150. maddesi uyarınca dosyayı işlemden kaldırmıştır. Davacının mazeret dilekçesi hakkında ise olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar vermemiştir.

Davacının, sunduğu mazeret dilekçesi ile yokluğunda karar verilmesini istemesine rağmen, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilerek, süresinde yenilenmediğinden bahisle davanın açılmamış sayılmasına hükmedilmesi doğru değildir. Davacının mazereti haklı bir sebebe dayandığından, mazeretin kabulü ile eğer dosya tekâmül etmiş ise uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmelidir. Açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:
Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 30/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube