Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN HIRSIZLIK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 13. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/7350

K. 2014/24431

T. 10.7.2014

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN HIRSIZLIK SUÇU ( Park Halindeki Motorsikletin Ayaklıklarının Çalınması/Eylemin Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık Tanımına Uyduğu - Suçun İşlendiği Saatin Tereddüte Mahal Vermeyecek Şekilde Tespiti Gerektiği )

• SUÇUN İŞLENDİĞİ SAATİN TESPİTİ ( Araştırma Tutanağına Göre Suçun Gece İşlendiğinin Belirtilmesi Karşısında Müşteki ve Suça Sürüklenen Çocuktan Sorularak Suçun İşlendiği Saatin Tereddüte Mahal Vermeyecek Şekilde Tespit Edilmesi Gerektiği )

• HIRSIZLIK KONUSU MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI ( Yerel Mahkemece Cezadan İndirim Yapılıp Yapılmayacağının Tartışılacağı )

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK HAKKINDA ADLİ PARA CEZASI ( Eldeki Davada Hükmedilen Adli Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapis Cezasına Dönüştürülemeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği - Hırsızlık Suçu/Çalınan Malın Değerinin Az Olduğu/Cezai İndirim )

• CEZADAN İNDİRİM YAPILMASI ( Suça Konu Malın Değerinin Az Olduğu - Park Halindeki Motorsikletin Ayaklığının Çalınması )

5237/m. 142/1-e

ÖZET : Hırsızlık suçundan sanık suça sürüklenen çocuğun sokak üzerinde park halindeki müştekiye ait motorsikletin ayaklığını çalma şeklindeki eyleminin kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunun tanımına uymaktadır. Ayrıca, araştırma tutanağına göre suçun olay gecesi saat 02:00-03:00 sıralarında işlendiğinin belirtilmesi karşısında; suçun işlendiği saatin müşteki ve suça sürüklenen çocuktan sorularak tereddüte yer bırakmayacak derecede tespit edildikten sonra; karar yerinde 5237 S.K. 143. M. uygulanıp uygulanmayacağının ve hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması sebebiyle cezadan indirim yapılıp yapılmayacağının tartışılmaması hatalıdır.Suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapis cezasına dönüştürülemeyeceği de gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuk tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )Suça sürüklenen çocuğun sokak üzerinde park halindeki müştekiye ait motorsikletin ayaklığını çalma şeklindeki eyleminin kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunun tanımlandığı 5237 Sayılı T.C.K.nın142/1-e maddesine uyduğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- )26.08.2012 tarihli araştırma tutanağına göre suçun olay gecesi saat 02:00-03:00 sıralarında işlendiğinin belirtilmesi karşısında; suçun işlendiği saatin müşteki ve suça sürüklenen çocuktan sorularak tereddüte yer bırakmayacak derecede tespit edildikten sonra; karar yerinde 5237 Sayılı T.C.K.nın 143. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının denetime olanak verecek şekilde tartışılmaması,

3- )15-20 TL. değerindeki motorsiklet ayaklığını çalan suça sürüklenen çocuk hakkında, suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması sebebiyle 5237 Sayılı T.C.K.nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılıp yapılmayacağının karar yerinde tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi,

4- )Suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, 5275 Sayılı Kanunun 106/4 maddesi gereğince hapis cezasına dönüştürülemeyeceğinin gözetilmemesi,

5- )Bu dava sebebiyle yapılan toplamda 12 TL davetiye giderinin, 6352 Sayılı Kanunun 100. maddesiyle C.M.K.nın 324. maddesinin 4. fıkrasına eklenen cümle gereğince, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olduğunun ve bu sebeple suça sürüklenen çocuğa yargılama gideri olarak yükletilmeyeceğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk H. Ç. müdafii ile o yer Cumhuriyet Savcısı`nın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 1412 Sayılı C.M.U.K.un 326 /son. maddesi gereği suça sürüklenen çocuğun ceza süresi yönünden kazanılmış hakkının gözetilmesine, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube