Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İFTİRA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 15. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12825

K. 2013/17828

T. 19.11.2013

• İFTİRA SUÇU (Sanığın Doğrudan Gelir Desteği Almak İçin Yaptığı Başvurunun Usulsüz Olduğu Gerekçesiyle Köy Muhtarının Belgeleri Doldurmadığı ve Sanığın Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Şikayetçi Olduğu - Anayasal Şikayet Hakkını Kullandığı)

• ANAYASAL ŞİKAYET HAKKI (Sanığın Şikayetinde İleri Sürdüğü İddiaların Suç İşlemediğini Bildiği Kimseye Suç Atmak Biçiminde Olmayıp Anayasal Şikayet Hakkını Kullanma Niteliğinde Bulunduğu - İftira Suçu Oluşmadığı)

• SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ BİLDİĞİ KİMSEYE SUÇ ATMAK BİÇİMİNDE OLMAYAN İDDİA (Sanığın Anayasal Şikayet Hakkını Kullandığı - Köy Muhtarı Hakkında Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Şikayette Bulunduğu/İftira Suçu Oluşmadığı)

• BERAAT EDEN VE KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN SANIK (Kendisini Vekille Temsil Ettiren Katılan Sanık Lehine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedileceği)

5237/m.267

1136/m.168

ÖZET: Sanığın Doğrudan Gelir Desteği almak için köy muhtarı olan katılan sanığa başvurduğu, katılan sanığın başvurunun usulsüz olduğu gerekçesiyle belgeleri doldurmadığı, sanığın, köy muhtarı katılan sanık hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan şikayetçi olduğu, ileri sürdüğü iddiaların suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde olmayıp Anayasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, bu nedenle iftira suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, beraat kararında isabetsizlik görülmemiştir.

Katılan sanık hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan verilen beraat kararına yönelik temyiz incelemesinde;beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren katılan sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-Katılan sanık İ. müdafiinin sanıklar hakkında dolandırıcılık ve memura yalan beyanda bulunmak suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanıklara atılı suçlardan doğrudan doğruya zarar görmeyen katılan sanık İ.`ın kamu davasına katılma hakkı bulunmadığı ve usulsüz verilmesinden dolayı hukuken geçersiz olan katılma kararının hükmü temyiz etme yetkisi vermeyeceğinden mevcut temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

2-Sanık H. hakkında İftira suçundan verilen beraat kararının incelenmesinde;

İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin gerektiği,

Somut olayda, sanık H.`nın haksız şekilde köy muhtarı katılan sanık İ. hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayettte bulunmak suretiyle iftira suçunu işlediği iddia edilmiş ise de; sanık H.`nın Doğrudan Gelir Desteği almak için köy muhtarı olan katılan sanık İ.`a başvurduğu, katılan sanık İ.`in başvurunun usulsüz olduğu gerekçesiyle belgeleri doldurmadığı, bunun üzerine sanık H.`nın, katılan sanık İ. hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan şikayetçi olduğu, ileri sürdüğü iddiaların suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde olmayıp Anayasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, bu nedenle iftira suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, atılı suçtan verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün bu gerekçeyle ONANMASINA,

3-Katılan sanık İ. hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan verilen beraat kararına yönelik temyiz incelemesinde;

Sanık müdafiinin temyizinin kapsamına göre vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede;

1136 sayılı Kanun`un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`nin 13.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren katılan sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı kanunun 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına " Katılan sanık İ. A.`ın kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenen 1.100 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine " ibaresinin eklenmesi suretiyle 5320 sayılı Kanunun 8/1. Maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 322. maddesi uyarınca hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 19.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube