Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. Danistay

 

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas:  2013/3370

Karar: 2014/1072

Karar Tarihi: 24.03.2014

 

 

ÖZET: Dava; Emekli Sandığı`ndan emekli aylığı alan davacının, oğlunun Sosyal Sigortalar Kurumu`ndan aylık aldığı ve bu nedenle bu kurumun sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkanı olduğu halde, babasından dolayı Emekli Sandığı`nın sağlık hizmetlerinden yersiz olarak yararlandığından bahisle Sandıkça yapılan sağlık giderlerinin davacı adına borç çıkartılarak emekli aylıklarından kesinti yapılacağının bildirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu her türlü vergi resim ve harçtan muaf olduğundan, anılan Kuruma karşı açılan ve Kurum aleyhine sonuçlanan davalarda, önceden alınan harçların davada haklı çıkması nedeniyle davacıya iadesine karar verilmesi gerekirken, yargılama gideri olarak davalı Kuruma yükletilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, yargılama giderlerinden harçlara ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiş ise de, İdare Mahkemesince, kararın bozulan kısmına uyulmayarak yargılama giderlerinden harçların davalı idareden alınarak davacıya verilmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir. Davalı idare, anılan ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir. Usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanması gerekmiştir.

 

(5502 S. K. m. 36)

 

Özeti: Ankara 5. İdare Mahkemesi`nin 06/06/2013 günlü, E:2013/903, K:2013/870 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davalı idare tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Burçin Güngör

 

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

 

Dava; Emekli Sandığı`ndan emekli aylığı alan davacının, oğlunun Sosyal Sigortalar Kurumu`ndan aylık aldığı ve bu nedenle bu kurumun sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkanı olduğu halde, babasından dolayı Emekli Sandığı`nın sağlık hizmetlerinden yersiz olarak yararlandığından bahisle Sandıkça yapılan sağlık giderlerinin davacı adına borç çıkartılarak emekli aylıklarından kesinti yapılacağının bildirilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

İdare Mahkemesince; dava konusu işlemin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

 

Anılan karar, temyiz incelemesi sonucu Danıştay Onbirinci Dairesince; davalı idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü hususların, İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği; kararın yargı harcına ilişkin hüküm fıkrasına gelince; 5502 sayılı Yasanın 36. maddesine göre davalı Sosyal Güvenlik Kurumu her türlü vergi resim ve harçtan muaf olduğundan, anılan Kuruma karşı açılan ve Kurum aleyhine sonuçlanan davalarda, önceden alınan harçların davada haklı çıkması nedeniyle davacıya iadesine karar verilmesi gerekirken, yargılama gideri olarak davalı Kuruma yükletilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının onanmasına, yargılama giderlerinden harçlara ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiş ise de, İdare Mahkemesince, kararın bozulan kısmına uyulmayarak yargılama giderlerinden harçların davalı idareden alınarak davacıya verilmesi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

 

Davalı idare, anılan ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

 

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Ankara 5. İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, Ankara 5. İdare Mahkemesi`nin 06.06.2013 günlü, E:2013/903, K:2013/870 kararının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

(KAYNAK: Av. Özkan ERTEKİN)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube