Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

1.Dairesi

 

Esas:  2011/1198

Karar: 2011/1692

Karar Tarihi: 01.11.2011

 

KARAR DÜZELTME İSTEMİ - DAVACI VEKİLİNCE CEVAP LAYİHASINDA DURUŞMA İSTEMİNDE BULUNULDUĞU - DURUŞMA YAPILMAKSIZIN YARGILAMANIN SONUÇLANDIRILMASI - DAVACI VEKİLİNİN KARAR DÜZELTME TALEBİNİN KABULÜ VE DURUŞMA GÜNÜ VERİLMESİ

 

ÖZET: Davacı vekilince cevap layihasında duruşma isteminde bulunulduğundan, davanın duruşmalı görülmesi gerektiği, duruşma yapılmaksızın yargılamanın sonuçlandırılmasının, 1602 sayılı AYİM Kanunun 48`inci maddesine ayıkırlık oluşturduğu değerlendirilmekle, davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ve duruşma günü verilmesi cihetine gidilmiştir.

 

(1602 S. K. m. 48, 66) (926 S. K. m. 117, 118, 119) (Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği m. 5, 6, 7, 14, 22, Geç. m. 1)

 

Davacı vekili, 09 Mayıs 2011 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen karar düzeltme istemini içeren dilekçesinde özetle; savunmanın dayanağı olarak gösterilen belgelerin ayrı bir yazı ekinde mahkemeye gönderildiğini, ancak kendilerine tebliğ edilmediğini, 20 Ağustos 2010 tarihli cevaba cevap layihasında yargılamanın duruşmalı yapılmasını istediklerini, ancak duruşma yapılmadan karar verildiğini, ayrıca dava konusu atama işleminin kadro rütbesi yönünden değil, dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesinde belirttikleri sebeplerle de hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın düzeltilmesini talep etmiştir.

 

1602 Sayılı AYİM Kanununun 66`ncı maddesinde; <a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması, -b) Bir ilamda birbirine aykırı hükümler bulunması, -c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması> sebeplerinin varlığı halinde karar düzeltmenin talep edilebileceği belirtilmiştir.

 

Davacı vekili tarafından 20 Ağustos 2010 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde kayda geçen cevaba cevap layihasında duruşma isteminde bulunulduğu, ancak yargılamanın sehven duruşma günü verilmeksizin ve duruşma yapılmaksızın sonuçlandırıldığı, 1602 sayılı AYİM Kanununun <Duruşma> başlıklı 48`inci maddesinin, ikinci fıkrasında; iptal davalarında ve miktarı ikiyüzbin lirayı aşan tam yargı davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılmasının öngörüldüğü ve üçüncü fıkrasında da; duruşma isteminin, dava dilekçesi ve cevap layihalarında istenebileceğinin öngörüldüğü, iptal davası niteliğindeki işbu davada da davacı vekilince cevap layihasında duruşma isteminde bulunulduğundan, davanın duruşmalı görülmesi gerektiği, duruşma yapılmaksızın yargılamanın sonuçlandırılmasının, yukarıda belirtilen 1602 sayılı AYİM Kanunun 48`inci maddesine ayıkırlık oluşturduğu değerlendirilmekle, davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ve duruşma günü verilmesi cihetine gidilmiştir.

 

Davacı ve vekili, 26 Mayıs 2010 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaydına geçen dava ve cevaba cevap dilekçelerinde özetle; 1998 yılında subay nasbedildiğini, 31.12.1998 -11.08.2002 tarihleri arasında ERZURUM/MSB. İnşaat Emlak Bölge Başkanlığında görev yaptıktan sonra 2002 yılı genel atamaları ile ANKARA/MSB. İnş. Emi. ve NATO Güv. Yatırımları D.Bşk.lığına atandırıldığını, 12.08.2002 tarihinde başladığı bu görevde 18.09.2004, 24.06.2005 ve son olarak 18.05.2009 tarihinde 3 kez intibak ataması gördüğünü, 2010 yılı genel atamalarına esas olmak üzere doldurduğu atama istek formunda; İstanbul, Eskişehir, İzmit, Balıkesir ve Çorlu garnizonlarına atanmak isteğini belirttiğini, ancak 2010 yılı genel atamaları ile Diyarbakır/MSB.İnş. Eml.Blg.Bşk.Ş.Ş.Md.(Ş.Md.) kadrosuna atandırıldığını, tesis edilen bu atama işleminin hukuka aykırı olduğunu, kendisi ile birlikte 4 mühendis için kadro ve görevlerin kritik olması, görevin icrasının tecrübe ve süreklilik arz etmesi nedeniyle MSB.lığı tarafından 1 yıl daha karargahta görev yapmaları yönünde olumlu kanaat bildirildiğini ve K.K.K.lığına atama erteleme teklifinde bulunulduğunu, 1998 -2002 yılları arasında Erzurum garnizonunda görev yaptığını, 2006 yılından önce bu garnizonun 2 nci Bölge Garnizonu olduğunu, 2006 yılından sonra 3 ncü derece garnizona çevrildiğini, 2006 yılında K.K.K.lığınca yapılan düzenleme ile garnizonların 5 ayrı dereceye göre sınıflandırılması neticesinde mühendis sınıfı personel için 4`üncü ve 5`inci derece garnizonda herhangi bir kadro bulunmadığından 2006 yılından sonra personelin sıralı garnizon hizmet görevi yapma imkanının ortadan kalktığını, mühendis sınıfı personel için en elverişsiz şartlara sahip bölge olarak 3`üncü derece garnizonlar bulunduğunu, bu nedenle daha önce 3`üncü derece garnizonda görev yapmasına ve emsallerinin henüz 3`üncü derece garnizonda görev yapmamalarına rağmen dava konusu atama işlemi ile ikinci kez 3`üncü derece garnizon statüsünde olan Diyarbakır garnizonuna atandırıldığını, 2010 yılı genel atamalarından önce K.K.K.lığının 19.04.2010 gün ve PER: : 3160-20668-10/Per.Pl. ve Ynt.D.Kdr. ve Anlz.Ş. (3.7) (123780) sayılı ve <Kadro Düzenlemesi> konulu yazısı ile atandığı kadronun rütbesinin; <yarbay> rütbesinden <binbaşı> rütbesine düşürüldüğünü, kendisinin 2007 yılında yüzbaşı rütbesine nasbedildiğini ve 3 yıl sonra (2013 yılında) binbaşı rütbesine terfi edeceğini, bu nedenle 3`üncü derece garnizonda daha önce hizmeti bulunmayan binbaşılar var iken kendisinin söz konusu kadroya atandırılmasının hukuka aykırı olduğunu, 1994 neşetli subaylardan Müh.Bnb....., Müh.Bnb....., Müh.Bnb....l995 neşetli subaylardan Müh.Yzb. ..., 1996 neşetli subaylardan Müh.Yzb...., Müh.Yzb...., Müh.Yzb....., 1997 neşetli subaylardan Müh.Yzb...., Müh.Yzb...., 1998 neşetli subaylardan Müh.Yzb...., Müh.Yzb. ...ve 1999 neşetli subaylardan Müh.Yzb....`m 3`üncü derece garnizon hizmeti bulunmadığını, 2000 neşetli subaylardan Müh.Yzb....`in 2001 yılında ilk atamasının yapıldığı Ankara MSB. İnş.Eml. ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi Başkanlığındaki görevini 9 yıldır sürdürmekte olduğunu, MSB.lığı tarafından kendisi ile birlikte bu personelin de kadro ve görevinin kritik olması, görevin icrasının tecrübe ve süreklilik arz etmesi nedeniyle 1 yıl daha karargahta görev yapması yönünde olumlu kanaat bildirilerek K.K.K.lığına atama erteleme teklifinde bulunulduğunu, 2010 yılı genel atamalarında atama görmeyen bu personelin 1 nci derece garnizon hizmeti dışında herhangi bir garnizon hizmetinin bulunmadığını, saymış olduğu bu personellerin 3`üncü derece garnizon hizmeti bulunmamasına rağmen 3`üncü derece garnizona atanmayıp, daha önce 3`üncü dereceli garnizonda görev yapmış olan kendisinin tekrardan 3`üncü derece garnizona atandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Yürütmenin durdurulması yönündeki talebin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1`inci Dairesinin 29 Haziran 2010 gün ve Gensek Nu:2010/2184, Esas Nu: 2010/626 sayılı kararıyla yeniden yürütmenin durdurulması talebinin ise Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Nöb. Dairesinin 27 Ağustos 2010 gün ve Gensek Nu: 2010/2184, Esas Nu: 2010/330 sayılı kararıyla reddedilmiştir.

 

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; 1998-2002 yılları arasında Erzurum garnizonunda ve 2002-2010 yılları arasında da Ankara garnizonunda görev yapan ve Ankara garnizonunda 8 yıllık garnizon hizmet süresini 2010 yılında tamamlayan davacının, 2010 yılı genel atamaları ile Diyarbakır /MSB. İnş. Emi. Blg. Bşk. İnş.Ş.Ş.Md. kadrosuna atandırılması üzerine, atama işleminin iptali istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

926 Sayılı Türk Silahlı-Kuvvetleri Personel Kanunun 118`inci maddesinde; <Subay ve astsubayların atama ve yer değiştirmelerinin hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak, sosyal, iklim ve ulaşım durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önünde tutularak tespit edilen bölge ve garnizonlara -(a) meslek programlan, meslek içi ve kadro ihtiyacı -(b) Sağlık durumu -(c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler -(d) istekte bulunduğu yerler> dikkate alınarak sıra ile yapılacağı belirtilmektedir.

 

Aynı Kanunun 119`uncu maddesi de; <Yukarıdaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tespiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir.> şeklinde düzenlenmiştir.

 

926 sayılı TSK Personel Kanunun 119`uncu maddesi uyarınca çıkarılan ve 01 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe giren Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin (18 Aralık 2005 tarih ve 26027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) 14`üncü maddesinde; <Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından atama yönergelerinde belirtilen garnizonlar arasında sıra ile yapılır, a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları, b) Kadro ihtiyaçları, c) Kıta hizmeti zorunluluğu, ç) Terfi durumu, d) Sınıf, branş ve ihtisasları, e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları, f) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler. Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlar dahilinde, mümkün olduğu kadar, sıkıyönetim hizmetleri, sosyal tesis (orduevi, özel eğitim merkezi, askerî gazino, ve benzeri), levazım amirlikleri, ihale / muayene ve kabul komisyon üyelikleri, inşaat-emlak, asker alma ile jandarma (eğitim görevleri hariç) ve sahil güvenlik hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevler veya mal ve hizmet alımı ile ilgili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre büyükşehir belediye/belediye hudutları içindeki nüfusu 500.000`i aşan yerler için bu fıkra hükmü uygulanmaz.> hükmü mevcuttur.

 

Aynı Yönetmeliğin 5`inci maddesinde; <Atamalarda kadro görev yerinin özellikleri esas alınır. Bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılmaz. Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrolarda belirtilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.> düzenlemesi yer almaktadır.

 

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin <Hizmet ihtiyacına göre değişik garnizonlara atama ilkesi> başlıklı 6`ncı maddesinde; <Subay ve astsubaylar; Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınarak ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş esaslar kapsamında, meslek hayatları boyunca değişik garnizonlarda vazife görecek şekilde atama işlemine tabi tutulurlar.> hükmüne, yer verilmiştir.

 

Yönetmeliğin <Atamada planlı değişim ilkesi> başlıklı 7`nci maddesi; <Subayların atanmaları, bu Yönetmelik esaslarını ve meslek programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış sınıf/branş/ihtisas, mesleki gelişim plan / paternlerine uygun olarak, atamada planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır> hükmünü içermektedir.

 

Davacı ve vekili tarafından atama işleminin hukuka aykırı olduğu yönünde ileri sürülen hususların tek terk irdelenmesi gerekmektedir.

 

Davacı, 2010 yılı genel atamalarına esas olmak üzere doldurduğu atama istek formunda İstanbul, Eskişehir, İzmit, Balıkesir ve Çorlu garnizonlarını tercihte bulunduğunu, ancak dava konusu atama işlemi ile tercihleri dışında Diyarbakır garnizonuna atandırıldığını öne sürmüş ise de; bilindiği üzere, 926 sayılı TSK Personel Kanununun 118`nci maddesinde ve Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 14`üncü maddesinde <personelin atanma isteğinde belirttiği yerler>; atamalarda dikkate alınacak bir kriter olmakla birlikte, tek başına veya diğer atama kriterlerine göre öncelikle dikkate alınması gereken bir kriter olmayıp, diğer atama kriterleri ile birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gereken bir kriterdir. Öte yandan atama kriterlerinden birisi de kadro ihtiyaçlaradır. Diyarbakır MSB. İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı İnşaat Şube Müdürlüğü Şube Müdürü kadro ihtiyacının giderilmesi maksadıyla davacının sınıf ve branşı nazara alınarak hizmet ihtiyacı bulunan söz konusu kadro görev yerine atanması nedeniyle davacı tercihlerine atandırılamamıştır. Bu nedenle davacının tercihte bulunduğu garnizonlardan birisine atandırılmamasında hukuka aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Davacı, daha önce 1998-2002 yılları arasında Erzurum garnizonunda görev yaptığını, 2006 yılından itibaren bu garnizonunun 3`üncü dereceli garnizon statüsüne alındığını, 2006 yılında garnizon derecelerinin sınıflandırılması neticesinde mühendis sınıfı personel için 4`üncü ve 5`inci derece garnizonlarda herhangi bir kadro bulunmadığından 2006 yılından sonra mühendis sınıfı personelin sıralı hizmet garnizonunda görev yapma imkanının kalmadığını, bu nedenle Erzurum garnizonunda 1998-2002 yılları arasında yaptığı görevin 3`ncü dereceli garnizon hizmeti olarak sayılması gerektiğini, buna göre daha önce 3`üncü dereceli Erzurum garnizonunda görev yapmasına rağmen dava konusu atama işlemi ile tekrardan 3 ncü dereceli garnizona (Diyarbakır garnizonuna) atandırılmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürmüş ise de; Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin Geçici 1`inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi; <Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 2`nci bölge garnizonu iken bir tarihten sonra Sıralı Hizmet Garnizonları arasında yer almayan ve garnizon hizmet süresi artan veya değişmeyen garnizonlarda bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan personel eski garnizon hizmet süresine tabidir. Bu personel görev süresi sonunda sıralı hizmet garnizonu görevini yapmış kabul edilir.> hükmü ile aynı Yönetmeliğin Geçici 4`üncü maddesi; <Personel, geçmişte yaptığı 2`nci bölge hizmet sayısı, sırası ve varsa müktesebi, Sıralı Hizmet Garnizonu sayısı, sırası ve müktesebi olarak 15 Temmuz 2006 tarihinden sonra da kullanır. Bu Yönetmelik yürürlüğe girmesinden sonra, Geçici 2`nci maddede belirtilen durumlar dışında personelin daha önceki yıllarda yaptığı görevlerine yönelik olarak, garnizonların yeni hizmet süreleri ve statüleri esas alınarak geriye dönük bir hak doğurmaz.> hükmü nazara alındığında; davacının 1998-2002 yılları arasında Erzurum garnizonunda yaptığı görevin 1 `inci sıralı hizmet garnizonu görevi olduğu, davacının iddia ettiği gibi bu garnizonundaki hizmetinin 3`üncü derece garnizon hizmeti olarak kabul edilemeyeceği, diğer yandan mühendis sınıfı personel için 2006 yılından sonra sıralı hizmet garnizonlarında (4`üncü ve 5`inci dereceli garnizonlarda) kadro görev yeri bulunmamasının da davacının 1998 -2002 yıllan arasında Erzurum garnizonundaki hizmetinin 3`üncü dereceli garnizon hizmeti olarak kabul edilmesini gerektirmeyeceği gibi hizmet ihtiyacına binaen sıralı hizmet garnizonlarında mühendis sınıfı personel için ileriki yıllarda idarece kadro ihdasının imkan dahilinde bulunduğu, bu takdirde davacının 1 `inci sıralı hizmet garnizonu görevinin idarece nazara alınacağı, belirtilen nedenlerle davacının 1998-2002 yılları arasında Erzurum garnizonundaki hizmetinin 3`üncü dereceli garnizon hizmeti olarak kabul edilemeyeceğinden, safahatında sıralı hizmet garnizonu ve 1`inci dereceli garnizon hizmeti bulunan, 3`üncü dereceli garnizon hizmeti bulunmayan davacı hakkında tesis edilen dava konusu atama işleminde bu açıdan da hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Davacı, Müh.Bnb.... (1994-Yd.l4), Müh.Bnb.... (1994-4), Müh.Bnb.... (1994-Yd.9), Müh.Yzb... (1995-1), Müh.Yzb.... (1996-3), Müh.Yzb.... (1996-3), Müh.Yzb.... (1996-2), Müh.Yzb.... (1997-2), Müh.Yzb.... (1997-Yd.l), Müh.Yzb.... (1998-Yd.l9), Müh.Yzb.... (1998-25), Müh.Yzb.... (1999-Yd.l) ve Müh.Yzb.... (2001-Yd.9)`i emsal göstererek bu personellerin 3 üncü derece garnizon hizmeti bulunmadığını, Diyarbakır garnizonuna kendisi yerine bu personellerden birinin atanabileceğini öne sürmüş ise de; Davalı idarenin savunmasından anlaşılacağı üzere; Müh.Bnb....., Müh.Yzb..... (1995-1, Müh.Yzb....., Müh.Yzb..... ve Müh.Yzb..... branşının <Elektrik Mühendisi> olduğu, Müh.Bnb.... ve Müh.Bnb.....`in branşının <Makine Mühendisi> olduğu, Müh.Yzb....`in branşının <Mimar Mühendis> olduğu, ayrıca bu personellerden Müh.Yzb.... ve Müh.Bnb.....`nın 2010 yılı atama döneminde 3 üncü dereceli garnizonlarda rütbesine ve branşına uygun kadro bulunmadığı, Müh.Bnb...., Müh.Yzb.... ve Müh.Yzb..... bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini tamamlamadıkları, Müh.Bnb.....ve Müh.Yzb.....`in ise garnizon hizmet sürelerini tamamlamadıkları gibi bulundukları garnizonlarda 5 yılını da tamamlamadıkları, söz konusu bu personellerin kendi branşlarına (elektrik ve makine) göre safahat döngüsü içerisinde atama görebilecekleri, ayrıca Müh.Yzb.... (Mimar Mühendis branşlı)`in görev ihtiyacı nedeniyle atamasının bir yıl ertelendiği, davacı ile aynı branştan (İnşaat Mühendisi branşı) olan personellerden Müh.Yzb.....`in garnizon hizmet süresini doldurmakla birlikte hizmet safahat puanının davacıdan daha düşük olduğu, ayrıca K.K.K. tarafından atamasının görev ihtiyacı nedeniyle 1 yıl ertelendiği, Müh.Yzb.....`un 2 nci dereceli garnizon olan Çorlu garnizonunda görev yaptığı, bulunduğu garnizonda garnizon hizmet süresini tamamlamadığı gibi bulunduğu garnizonda 5 yılım da doldurmadığı, Müh.Yzb..... ve Müh.Yzb.....`in bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini tamamlamadıkları ve davacı ile aynı neşetli olmakla birlikte hizmet safahat puanlarının davacıdan daha düşük olduğu, Müh.Yzb......`îmıjınci dereceli İzmir garnizonunda görev yapmakta olduğu ve garnizon hizmet süresini tamamlamadığı, davacıdan daha küçük neşetli olup hizmet safahat puanının davacıdan daha düşük olduğu, bu itibarla; davacının emsal gösterdiği personellerden bir kısmının farklı branşlardan olması, kendi branşlarından olanların ise safahat puanlarının kendisine göre düşük olması ve inşaat mühendislerinin rotasyonuna uygun olarak atanmış olmaları nedeniyle davacıya emsal teşkil etmeyecekleri değerlendirilmiştir.

 

Öte yandan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 54`üncü maddesinin 5`inci fıkrası gereğince atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Diyarbakır (Büyükşehir Merkez ve Orgeneral Bilge Garnizonu), Erzincan Merkez, Şanlıurfa Merkez, Malatya (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş ve Osmaniye garnizonlarına safahat itibariyle atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında 1 ve 2`nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılması öngörülmüş ise de; Davalı idare savunmasından anlaşılacağı üzere, inşaat mühendisi branşlı toplam 10 Bnb. rütbeli personelden; 2`sinin hem bulundukları garnizonda 5 yılını doldurmadıklarından hem de 2010 yılında Yarbay rütbesine terfi edeceklerinden, 6`sının bulundukları garnizonda 5 yılını doldurmadıklarından (ayrıca bu personellerden birinin sağlık nedeni, 1`nin 201 1`de daimi göreve gideceği, birinin de devam eden adli işlemleri bulunduğu), 1`inin halen 3`üncü dereceli garnizonda bulunuyor olmasından ve 1`sinin de sicilinde <müstakil görev yapamaz>, <bir üst göreve hazır değildir, yapamaz> ve <inşaat emlak teşkillerinde çalışmasının uygun olmadığı değerlendirilmektedir> şeklinde menfi kanaatler bulunduğundan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 22`nci maddesinde öngörülen atama yapılacak kadronun gerektirdiği niteliklerin dikkate alınması kuralı nazara alınarak kadroya ait nitelikleri taşımadığından dolayı 2010 yılı atama planına dahil edilemedikleri, 2010 yılı atama döneminde inşaat mühendisi branşından garnizon hizmet süresini dolduran personellerden; Müh.Alb.....`in 30.08.2010 tarihi itibariyle kadrosuzluktan emekli olacağı, Müh.Alb.....ve Müh.Alb.....`in ise Ankara dışında atanabilecek kadrosunun bulunmadığı, Müh.Yzb.... (1996-2)`nın da muvazzaf subay seçim tutanağında bulunan <yeterince gürcüce öğretmeni temin edilene kadar Kara Lisan Okulunda istihdam edilecektir.> maddesi gereğince yeterince gürcüce öğretmeni bulunmadığından (davalı idare savunma ekinde bulunan K.K.Lisan Okulu Komutanlığı 2010-2011 Öğretim Yılı Ders Dozajlarını ve Öğretmen Durumu`nu gösterir çizelgeden gerekli gürcüce öğretmeni sayısı 4 olmasına rağmen muvazzaf subay olarak sadece 2 gürcüce öğretmeni mevcudunun bulunduğu ve 2 gürcüce öğretmeni ihtiyacının olduğu anlaşılmaktadır.) dolayı atama adayı olmadığı, kalan diğer personel arasında en yüksek safahat puanına sahip personel konumunda Müh.Ütğm...... nin olduğu ve bu personelin de 2010 yılı genel atamalarında hizmet ihtiyacına binaen Diyarbakır garnizonuna atandırıldığı, davacının da en yüksek safahat puanlı 2`nci personel konumunda olduğu ve buna istinaden dava konusu atama işlemi ile hizmet ihtiyacı bulunan Diyarbakır garnizonuna atandırıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında yukarıda belirtilen hususlar açısından dava konusu atama işleminde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmış ise de davacının <yüzbaşı> rütbesiye, <Binbaşı> kadro görevine atandırılmasının ayrıca irdelenmesi gerekmektedir.

 

926 TSK Personel Kanunun 117`nci maddesinin 1`nci fıkrasında <Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz> amir hükmü bulunmaktadır.

 

Dairemiz tarafından alınan 15 Mart 2011 tarihli ara karar gereği gönderilen 31 Mart 2011 tarihli cevabı yazıda, 2010 atama döneminde davacının içinde bulunduğu 93 personelin ast rütbeyle kadro rütbesi yüksek olan görev yerlerine <asaleten> atandıkları görülmektedir. Kanun düzenlemesine aykırı olarak bir işlemin nicelikli olarak yoğun bir şekilde tesis edilmesinin dava konusu işlemi de hukuka uygun hale getirmeyeceği tüm tartışmalardan uzaktır. Davacının 926 Sayılı Kanununun 117/1 maddesinin amir hükmüne aykırı olarak ast rütbe ile üst kadro rütbe görevine atanması durumuna bağlı olarak dava konusu işlemin yalnız bu yönüyle hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1. 1602 Sayılı AYİM Kanunun 66`ncı maddesi uyarınca davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabul edilmesi sonucu AYİM 1 `inci Dairesinin 12 Nisan 2011 gün ve E:2010/626, K:2011/863 sayılı kararın KALDIRILMASINA,

 

2. Hukuka aykırı olan atama işleminin İPTALİNE,

 

01 Kasım 2011 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube