Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ KARARLARI 18. Hukuk Dairesi 2011/4854 E., 2011/11118 K. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN EĞİTİM GİDERİNİN TAHSİLİ Dava dilekçesinde, mecburi hizmet yükümlülüğünden kaynaklanan 14.767,94 TL eğitim giderinin olay tarihinden itibaren faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü: Davacı vekili dava dilekçesinde, davalının pratisyen hekim olarak görev yapmakta iken B… … Üniversitesi`ne diyaliz eğitimi için gönderildiğini, diyaliz eğitimi sonunda iki yıl hastanede çalışmak için taahhütte bulunduğunu, buna rağmen bu taahhüdünü yerine getirmediğini, bu sebeple davalıya yapılan 14.767,94 TL eğitim masrafının olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiş, mahkemece eğitim için yurt içinde bir kuruluşta görevlendirilenler için mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmadığı ve talep edilen tazminatın yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere, özellikle davalı tarafından verilen ve Aksaray Birinci Noterliği`nde düzenlenen 14.11.2005 tarihli, 013670 yevmiye nolu taahhütnameye göre davalı "Diyaliz eğitiminin bitiminden sonra Sağlık Bakanlığı`nın uygun gördüğü bir diyaliz merkezinde 2 (iki) yıl çalışacağımı kabul ve taahhüt ederim" şeklindeki yüklenmede bulunulmuştur. Davalı taraf, sözü edilen bu yüklenme senedinin hata, hile veya zorla kendisine imza ettirildiğini ileri sürmemiştir. Davalının serbest iradesi ile davacı idareye böyle bir taahhütname (yüklenme senedi) vermesini yasaklayan yasal bir düzenleme olmadığı gibi, diyaliz eğitimi yapması için kendi iradesi dışında da gönderilmiş değildir. O halde bu taahhütname davalıyı bağlar niteliktedir. Davalı 657 sayılı Kanun`un 224. maddesinin 1-a maddesi ve 225. maddesi gereğince davalı mecburi hizmetle yükümlüdür ve yerine getirmediği takdirde tazminattan sorumludur. Davada davacı kurum, taahhüt kapsamında yapılan harcamaların tahsilini istemekte, bunun dışında bir istemi bulunmamaktadır. Ortada davalı tarafından verilen taahhüdü geçersiz kılan bir durum da söz konusu olmadığına göre, mahkemece, taahhütname kapsamı doğrultusunda işlem yapılması ve istenen tazminatın bu doğrultuda hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir. Ayrıca; Dava, zorunlu hizmet karşılığı olan kurum alacağının tahsili istemine ilişkin olup, 25.02.2011 günlü Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun`un geçici 4. maddesi hükümlerinin somut olayda değerlendirme yapılmak ve oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmek üzere mahkeme hükmünün bozulması gerekmiştir. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK`nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verild
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube