Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARLARI 11. Hukuk Dairesi 2008/10639 E., 2010/1351 K. MARKA TESCİLİ MUTLAK RET NEDENLERİ Taraflar arasında görülen davada (Ankara Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)`nce verilen 15.04.2008 tarih ve 2008/3-2008/79 sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, hırdavat sektöründe yıllardır faaliyet gösteren ve dünyaca tanınmış bir firma olan müvekkilinin "ZI IKON+şekil" ibareli marka tescil başvurusunun, davalı TPE`ce 2003/25574 nolu "İKON" ve 2004/29229 nolu İKON+şekil" markaları gerekçe gösterilerek, 556 sayılı KHK`nın 7/1-b maddesi uyarınca kesin olarak reddedildiğini ileri sürerek, davalı TPE-YİDK`nın 15.11.2007 tarih ve 2007/M-6561 sayılı kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının marka başvurusunda kullanmak istediği ürünler ile redde mesnet markaların kullanıldığı ürünlerin aynı olduğu, davacı başvurusu ile anılan markalarda yer alan ibarelerin ise aynı olmasa da ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğu, mutlak tescil engellerinden 556 sayılı KHK`nın 7/1-b maddesindeki koşulların somut olay yönünden gerçekleştiği, bu mutlak tescil engelinin anılan KHK`nın 8/3, 7/1-1 ve 8/4. maddelerine dayanılarak aşılmasının mümkün olmadığı ge-rekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube