Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Kurum: Milli Savunma Bakanlığı

Kabul Tarihi: 21.08.2014

RGT: 21.08.2014

RG NO: 29095

 

MADDE 1 - 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “askeri memurları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı), (i), (j), (k), (m), (o), (p), (r), (ü), (y) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (bb) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

“ı. Sicil alma eğilimi: Asgari beş yıllık sicil notu bulunan personel için tespit edilen ve personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında esas alınan yıllara ait sicil üstü değerlendirme notlarının standart sapmasının üç katının, sicil alma eğilimine esas not ortalamasına ilave edilmesi ve çıkartılması suretiyle tespit edilen rakamlar dahil olmak üzere bulunan not aralığını,”

 

“i. Geri bildirim: Subayların durumlarını öğrenmeleri, eksikliklerini gidermeleri ve iyi olan yönlerini geliştirmeleri maksadıyla; merkezden, şahıs ile yetiştirme ve eğitim sistemine yapılan düzeltici ve düzenleyici önlemleri,”

 

“j. Ayırt edici nitelik: Personelin kendi kategorisi içerisinde değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tespit edilen ve sicil belgelerinde yer alan ana kriteri,”

 

“k. Kıstas (Alt nitelik): Sicil belgelerinde yer alan ayırt edici niteliklerin ölçülmesine imkân veren tutum ve davranış biçimlerini,”

 

“m. Rütbe kıdemliliği: Nasıplarından itibaren 2 yılını tamamlayan ve liyakatleri sicille saptanarak üst makamlarca onaylanan albayların, kıdemli albaylığa; nasıplarından itibaren 3 yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakati sicille saptanarak üst makamlarca onanan binbaşıların, kıdemli binbaşılığa; yüzbaşıların, kıdemli yüzbaşılığa; üsteğmenlerin, kıdemli üsteğmenliğe yükselmelerini,”

 

“o. Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakati,”

 

“p. Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının rütbe bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktarı ve bu miktarın Yüksek Askeri Şûra tarafından değiştirilebileceğini,”

 

“r. Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general-amiraller hariç Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinden elde edilen notun bu Yönetmelikte belirlenecek esaslar dâhilinde Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca toplanmasıyla tespit edilen notu,”

 

“ü. Sicil tam notu: Yüz puanlık sicil tam notunu,”

 

“y. Sicil belgesi: Subayların rütbe terfii, rütbe kıdemliliği, kademe ilerlemesi yapma yeterliğini belirten belgeyi,”

 

“cc. Sicil üstü değerlendirme notu: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme ve Ayırt Edici Nitelikler” bölümüne yapılan işaretlemelerin nota tahvil edilmesi ile bulunan notu, general/amiral sicil belgesi için “Ayırt Edici Nitelikler” bölümüne yapılan notlandırmaların toplamını ifade eden notu,”

 

“çç. Sicil alma eğilimine esas not ortalaması: Personelin sicil notu ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınan yıllara ait sicil üstü değerlendirme notlarının, bu maddenin birinci fıkrasının (s) bendindeki yönteme göre hesaplanan not ortalamasını,”

 

“dd. Fiziki yeterlilik değerlendirme testi (FYDT) notu: Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılan fiziki yeterlilik değerlendirme testinden elde edilen notu,”

 

“ee. Genel değerlendirme kategorisi: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme (Kategori)” kısmında yer alan ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ şeklinde belirlenen dört kategoriyi,”

 

“ff. Genel değerlendirme notu: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme (Kategori)” kısmında yer alan ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ şeklinde belirlenen dört kategorinin işaretlenmesi,ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59,99 olarak alınan notu,”

 

“gg. Ayırt edici nitelik notu: General/Amiral, teğmen-albay sicil belgesindeki “Ayırt Edici Nitelikler” kısmında yer alan niteliklere yapılan işaretleme ve notlandırma neticesinde elde edilen toplam notu,”

 

“ğğ. Sicil üstü değerlendirme tam notu: Sicil belgelerinde yazılı nitelikler için bu Yönetmelikte gösterilen en yüksek notların toplamını,”

 

“hh. Gerekçe: Teğmen-albay sicil belgesindeki “Genel Değerlendirme (Kategori)” kısmında sicil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve kategorisindeki emsallerinin üzerinde değerlendirilen veya YETERSİZ ve kategorisindeki emsallerinin altında değerlendirilen nitelikler için sicil belgesinin ilgili bölümde belirlenen alana yazılması zorunlu olan ifadeyi,”

 

“ıı. Ortak nitelikler: Subay sicil belgelerindeki ayırt edici nitelikler bölümünde yer alan ve her görev alanı için aynı olan on niteliği,”

 

“ii. Görev alanı nitelikleri: Teğmen-Albay sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler bölümünde yer alan ve beş çeşit olan her görev alanı için farklılaşan beş niteliği,”

 

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş siciller, sicil üstleri tarafından gerektiğinde imza, işaret, gerekçe ve kanaat hariç olmak üzere geri çevrilmeyerek düzeltilir ve ilgili sicil üstüne bilgi verilir.”

 

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Bir sicil üstü, asil veya her ne suretle olursa olsun vekil olarak, o görev yerinde sicili düzenlenecek kimse ile beraber o sicil dönemi içerisinde fiilen en az üç ay görev yapmadıkça sicil düzenleyemez. Muharebe hâlinde sicil verilebilmesi hususu Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.”

 

“Hakkında sicil düzenlenecek kişinin sicil süresi içinde ayrıldığı kurs, izin, üç aydan az süreli geçici görev, istirahat, hastane ve hava değişimi gibi yasal mazeret sürelerinin toplam olarak bir ayı, fiili görevden sayılır.”

 

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 18 - Sicil belgelerindeki niteliklerin değerlendirilmesinde herhangi bir makam ve amir, sicil üstlerine müdahale edemez, telkinde bulunamaz. Sicil üstünün yazdığı gerekçeler, birinci ve ikinci sicil üstleri için bir üst sicil üstü veya yetkili birimler, üçüncü sicil üstleri için yetkili birimler tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak sicil düzenleme kılavuzuna göre kontrol edilir, gerektiğinde düzeltilmesinin sağlanması ve disiplin cezaları, diğer idari yaptırımlar ile her türlü adli ve idari işlemler, nitelik ve niceliklerine uygun olarak; personel hakkında yapılacak değerlendirmede göz önünde bulundurulması telkinden sayılmaz.”

 

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 22 - Sicil belgeleri; değişik sayıda nitelikleri ihtiva etmekte olup, general ve amiraller için üç; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için yedi değerlendirme bölümünden oluşur.”

 

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

“b. Sicil üstlerinin değerlendirmesi bölümü (Teğmen-Albay):

 

(1) Genel değerlendirme (Kategori):

 

Bu bölümde, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların bulunduğu görev yerindeki performansını değerlendirecek kategorileri yer almaktadır. Bu kategoriler, nota tahvil edilmek suretiyle subayın kendi emsalleri içinde ayırt edilmesine imkân sağlar. Bu kategoriler; ÜSTÜN BAŞARILI, BAŞARILI, YETERLİ VE YETERSİZ şeklindedir.

 

(2) Ayırt edici nitelikler bölümü:

 

Bu kısımda; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların bulunduğu görev yerindeki performansını değerlendirecek ayırt edici nitelikler yer almaktadır.”

 

“c. Sicil üstlerinin değerlendirmesi bölümü (General/Amiral): Bu bölümde General/Amiral değerlendirme notu yer almaktadır.”

 

“d. Personelin başarılı olabileceği görevler:

 

Bu kısım, subayın gelecekte başarılı olması muhtemel görev alanlarının iki öncelikle işaretlendiği bölümdür. General/amiraller için; komutanlık görevleri, karargâhta yöneticilik görevleri, kurumlarda yöneticilik görevleri; teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için; kıta subaylığı ve komutanlık görevleri, karargâh ve kurumlarda yöneticilik görevleri, karargâh subaylığı görevleri, eğitim/öğretim görevleri, mesleki uzmanlık görevleri şeklindedir.”

 

“e. Bir üst göreve hazırlık durumu:

 

Bu kısım, subayın bir üst göreve uygunluk durumunun işaretlendiği bölümdür. Bölümde işaretlenebilecek durumlar; “Bir üst göreve hazırdır.” “Eğitimi gereklidir.” “Bir üst göreve hazır değildir, yapamaz.” şeklindedir.”

 

“f. Müstakil görev yapma kabiliyeti:

 

Bu kısımda, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların müstakil görev yapma yeterliliğinin işaretlendiği durumlar yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “Yapar” ve “Yapamaz (*)” şeklindedir.”

 

“g. Temsil kabiliyeti:

 

Bu kısımda, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albayların temsil kabiliyetinin işaretlendiği durumlar yer almaktadır. Bunlar sırasıyla; “Vardır” ve “Yoktur” şeklindedir.”

 

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h), (ı), (j), (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

“a. Birinci sicil üstleri; sicil doldurma zamanında emri altında bulunan bütün subayların sicillerini doldurur. Bir subay hakkında sicil düzenlenebilmesi için; o subayın, o sicil süresi içinde, sicil verecek amir ile birlikte en az üç ay fiilen görev yapması şarttır.”

 

“b. Sicil belgelerinde subayın değerlendirilmesini sağlayacak nitelikler ve bu niteliklerin subayda bulunma derecesini ölçmeye imkân veren kıstaslar bulunmaktadır. Sicil üstlerinin astlarında değerlendirecekleri nitelikleri tanımlamak, bu suretle terim birliği ve sicil verilen personelin aynı şartlarda değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla, sicil belgelerinde yer alan niteliklerin tanım ve standartları Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak “Türk Silâhlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzu”nda belirtilir. Sicil üstleri teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albaylar için not takdiri yapmaz, niteliklerin bulunma derecesini, niteliğe ait kıstaslardan birisini işaretlemek suretiyle belirler. Sicil üstleri general/amiraller için not takdiri yapar. Sicil belgesindeki personele ait bilgilerin, tam ve doğru olarak doldurulması sorumluluğu, birinci sicil üstüne aittir.”

 

“c. Birinci sicil üstü, teğmen-albay sicil belgesinde yer alan “Personelin Başarılı Olabileceği Görevler”i, sicil alan personelin performansını ve potansiyelini dikkate alarak işaretler.”

 

“d. General/Amiral sicil belgesindeki ayırt edici nitelikler “Değerlendirme Nitelikleri” ile Teğmen-albay sicil belgesindeki “Ayırt Edici Nitelikler” bunları açıklayan kıstaslar yardımıyla değerlendirilir. General/Amiral sicil belgesinde birinci sicil üstlerince personelin hâlihazırdaki görevindeki başarı durumu, bir üst rütbedeki görevleri yapmaya hazır olma durumu, personelin gelecekte üstlenebileceği görevlere yönelik değerlendirmeler, personelin öne çıkan özelliklerine yönelik kanaat yazılması zorunludur. Sicil üstleri, sicil belgesi ve Türk Silâhlı Kuvvetleri sicil belgesi düzenleme kılavuzunda yer almayan hususlarla ilgili varsa ilâve kanaatlerini yazabilirler. Bu kanaatler, ihtiyaç duyulması halinde, sonraki sicil üstleri ve/veya ilgili birimler tarafından, personel hakkında yapılacak değerlendirmeler ile atama, seçim, görevlendirme vb. konularında personel hakkında verilecek kararlarda kullanılabilir. Teğmen-albay sicil belgesinde birinci sicil üstleri tarafından ÜSTÜN BAŞARILI ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE ile YETERSİZ ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA olarak değerlendirilen Ortak Nitelikler için tek, Görev Alanı Niteliklerinin her biri için ayrı olacak ve öncelikle NE ZAMAN, NEREDE ve NEDEN sorularına cevap verecek şekilde en az 20 kelimeden (150 karakter) oluşan gerekçe yazılması zorunludur.

 

Gerekçelerin şekil ve anlamlılık uygunluğu sıralı sicil üstleri ve Kuvvet Personel Başkanlıklarının uygun göreceği birimler tarafından incelenir. Birinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip ikinci sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri doldurur, imza eder ve ikinci sicil üstüne gönderir.”

 

“f. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstleri tarafından doldurulan maiyetindeki personele ait sicil belgelerini inceler. Birinci sicil üstünün işaretlemelerinin tamamına katılıyorsa, nitelikleri işaretlemez, “2 nci Sicil Üstü Değerlendirmesi” bölümündeki “Birinci Sicil Üstüne Katılıyorum” bölümünü işaretler ve “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder. İkinci sicil üstleri, birinci sicil üstlerinin işaretlediği niteliklerden herhangi birisine, bir kısmına veya tamamına katılmadığı takdirde aynı bölümdeki “Birinci Sicil Üstüne Katılmıyorum” bölümünü işaretler ve değerlendirmesini yapar, “Sicil Üstlerine Ait Bilgiler” bölümünü doldurur, sicil belgesi matbu ise imza eder. Aşağıda belirtilen durumlarda ikinci sicil üstü, mutlaka niteliklerin tamamını işaretlemek zorundadır:

 

1) Birinci sicil üstleri, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamış ise,

 

2) 2 Mayıs (yükselme sırasındaki personel için 1 Nisan) tarihindeki birinci sicil üstü, sicil düzenlemek için yeterli süre o personel ile çalışmamış ise,

 

3) Görevden ayrılma ve kanaat değişikliği nedeniyle sicillerin tanziminde.

 

Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen birinci sicil üstünün sicil düzenleyemeyeceği hallerde de, ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler.

 

İkinci sicil üstü elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip üçüncü sicil üstüne bilgi verir. Matbu sicil belgesi doldurulması durumunda ilgili bölümleri doldurur, imza eder ve üçüncü sicil üstüne gönderir.

 

Sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işlemini tamamladıklarını sıralı üstlerine silsile yolu ile bildirir. Birinci sicil üstleri sicil verme işlemini elektronik ortamda gerçekleştiremiyorsa bu yönetmelikte belirtilen matbu sicil formunu doldurarak imza eder ve ikinci sicil üstlerine gönderir. İkinci sicil üstleri de aynı form üzerinde kendisine ait bölümleri işaretleyerek değerlendirmesini yapar ve sicil formunu üçüncü sicil üstlerine gönderir. Sicil üstlerince, doldurulan matbu formların fotokopisi, elektronik ortamda doldurulan formların çıktısı alınmaz.”

 

“g. İkinci sicil üstü olan Bakan, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, orgeneral ve oramiraller; yeterince tanımadıklarını değerlendirdikleri personel için sicil tanzim etmeyebilirler. Bu durumu belirten bir yazı, sicil belgesine eklenir. Bu şekilde, hakkında ikinci sicil üstünce sicil tanzim edilmeyen personelin sicil belgesi, birinci sicil üstünün değerlendirme ve kanaatlerine göre işlem görür.”

 

“h. Birinci veya ikinci sicil üstlerinin herhangi bir nedenle nota tahvil edilecek değerlendirme yapamaması durumu ile birinci ve ikinci sicil üstü tarafından işaretlenen genel değerlendirme kategorisi arasında birden fazla seviye farkı olması durumlarında düzenlenecek sicil belgeleri hariç olmak üzere üçüncü sicil üstlerinin, sicil belgelerini tanzim etmesi kendi isteğine bağlıdır. Ancak, birinci veya ikinci sicil üstlerinden herhangi birisinin değerlendirme yapamaması hâlinde, orgeneral veya oramiral rütbesindeki üçüncü sicil üstleri hariç olmak üzere, üçüncü sicil üstleri mutlaka değerlendirme yaparlar.

 

Üçüncü sicil üstleri, yukarıda belirtilen durumların dışındaki personelin tamamına veya bir kısmına ait sicillerde niteliklere ait kıstasların işaretlenmesi ve kanaat yazma yetkisi hariç olmak üzere diğer yetkilerini, lüzum gördükleri takdirde her sicil döneminde yazılı emirle ikinci sicil üstlerine devredebilirler. Yetki devrinde bulunan üçüncü sicil üstleri, istediği personel hakkında sicil tanzim edebilirler.

 

Üçüncü sicil üstleri elektronik ortamda sicil verme işleminin tamamlanmasını müteakip yetki devri belgelerini birinci ve ikinci sicil üstleri tarafından düzenlenen belgelerle birlikte durumu Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına bildirilmek üzere en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlara bildirirler.”

 

“ı. Sicil üstleri, ihtiyaç duydukları taktirde sicil belgesinde ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sicil Belgesi Düzenleme Kılavuzunda yer alan nitelikler dışında varsa ilâve olumlu ve olumsuz kanaatlerini “Gerekçe ve kanaat” bölümlerinde belirtirler.”

 

“j. Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarında yapılan incelemede, sicil üstlerinin Sicil Üstü Değerlendirme Notlarının arasında 20 veya daha fazla not farkı bulunması hâlinde, personelin durumu Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda görüşülür ve bu Yönetmeliğin 35 inci ve 36 ncı maddesi esaslarına göre işlem yapılır.”

 

“k. Sicil ile ilgili belgeler; sicil üstlerince belirtilen işlemlerin yapılmasını müteakip, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir. Elektronik veya matbu olarak doldurulan sicil formlarının tanzimi, teslimi ve muhafazasına ilişkin uygulama esasları ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenir.”

 

“o. Sicil üstünün veya sicil alan personelin görevinden ayrılması hâlinde sicil belgelerine aşağıdaki işlem yapılır.

 

1) 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleri arasında görevden ayrılma durumunda yapılacak işlem:

 

(a) Birinci sicil üstü:

 

Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan birinci sicil üstü, elektronik sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni birinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu doldurur. Elektronik sicil verilmesi durumunda çıktı alınıp imza bloğunun doldurulması işlemi yapılmaz, durum yeni birinci sicil üstüne bildirilir. Yeni birinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde sicil alan personel ile üç aylık çalışma süresini tamamladı ise, aynı sicil belgesinde veya elektronik sicil formunda kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilave kanaatlerini yazar ve imza bloğunu doldurur ve matbu sicil belgesinde ikinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu doldurur. Matbu sicil belgesini bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre ikinci sicil üstüne gönderir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise ikinci sicil üstüne bilgi verilir. Personelin tüm yeni birinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. Birinci sicil üstlerinin hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince ikinci sicil üstü, birinci sicil üstü olarak niteliklerin tamamını işaretler.

 

(b) İkinci sicil üstü:

 

Sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan ikinci sicil üstü, elektronik sicil formunda veya matbu sicil belgesinde kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve matbu sicil belgesinde yeni ikinci sicil üstüne teslim etmek üzere imza bloğunu doldurur. Elektronik sicil verilmesi durumunda çıktı alınıp imza bloğunun doldurulması işlemi yapılmaz, durum yeni ikinci sicil üstüne bildirilir.

 

Yeni ikinci sicil üstü, 2 Mayıs tarihinde birinci sicil üstü tarafından gönderilen sicil belgesinin ikinci sicil üstüne ait soldaki sütununa, bir önceki ikinci sicil üstü tarafından verilen ayrılış sicil belgesindeki işaretleri ve varsa ilâve kanaatleri ve kimlik bilgilerini aktarır ve matbu sicil formu için imza bloğunu “Aslı Gibidir” yazarak imzalar. Elektronik sicil formunun tanziminde ise bu işlem yapılmaz, sadece sicil alan personelle üç aylık çalışma süresini tamamlayan ikinci sicil üstü kendisine ait bölümü işaretler, varsa ilâve kanaatlerini yazar ve durumu üçüncü sicil üstüne bildirir. Matbu sicil belgesini, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi esaslarına göre üçüncü sicil üstüne gönderir, elektronik sicil belgesi tanziminde ise üçüncü sicil üstüne bilgi verilir. Personelin tüm yeni ikinci sicil üstleri aynı işlemleri yaparlar. İkinci sicil üstlerinin hiç birisinin sicil düzenleyememesi durumunda, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince üçüncü sicil üstü, ikinci sicil üstü olarak değerlendirme yapar.

 

2) Üç aylık çalışma süresini tamamlayamaması nedeniyle sicil düzenleyemeyen sicil üstleri sicil tanzim edemezler, ancak personel ile görev yaptıkları tarihler ile kendi bilgi ve kanaatlerini yeni sicil üstlerine bildirirler. Ancak, vekâlet eden sicil üstü; 30 Ağustos-2 Mayıs tarihleri arasında parçalar halinde vekalet ettiği sürelerin toplamı üç ayı geçerse, üç ayı doldurduğu son vekaletinde sicil düzenler. Kanaat değişikliği sicilleri hariç, herhangi bir sicil üstü aynı sicil yılı içerisinde bir personele iki kez sicil tanzim edemez.

 

3) 2 Mayıs-30 Ağustos tarihleri arasında görevinden ayrılanlar için sicil düzenlenmez. Ancak sicil üstü kanaatinde bir değişiklik varsa bu Yönetmelik esaslarına göre bir sicil belgesi düzenler ve sicil belgesine, kanaatlerindeki değişikliğe neden olan hususları gerekçeleri ile beraber yazarak, matbu sicil belgesini bir üst sicil üstüne gönderir, elektronik sicil tanzim edildiyse bir üst sicil üstüne bilgi verir. Bir üst sicil üstü de, bu Yönetmelik esaslarına göre kendi hanesini doldurur ve üçüncü sicil üstüne gönderir veya bilgi verir. Üçüncü sicil üstü, birinci veya ikinci sicil üstleri tarafından tanzim edilen kanaat değişikliği sicil belgesindeki kendi hanesine mutlaka nitelikleri işaretler ve kanaatlerini yazar. Bu şekilde tanzim edilen sicil belgeleri, en az tugay ve eşidi birlik ve kurumlar tarafından toplanarak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir, elektronik siciller için de bilgi verilir.

 

4) Haklarında ayrılış sicil belgesi tanzim edilen subayların o yılki sicil üstü değerlendirme notu, birinci sicil üstlerinden aldıkları notların ortalaması ile ikinci sicil üstlerinden aldıkları notların ortalamasının alınmasını müteakip çıkan notların ortalamasından elde edilen nottur. Üçüncü sicil üstünün ayrılış sicil belgesi tanzim etmesi durumunda aynı işleme üçüncü sicil üstlerinden alınan notların ortalaması da dâhil edilir. Haklarında kanaat değişikliği sicil belgesi tanzim edilen subayların o yılki sicil notu, görevden ayrılma sicili tanzim edilmemişse, kanaat değişikliği sicil belgesindeki nottur. Bu durumdaki personel hakkında daha önce, 2 Mayıs tarihi itibarıyla verilen sicil notları dikkate alınmaz.

 

5) Ayrılış sicil belgesi tanzim edilen ve terfi sırasında olan albaylar ile general ve amirallerin ayrılış sicil belgeleri, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığınca en geç 15 Temmuz tarihinde Genelkurmay Personel Başkanlığında bulundurulur.

 

6) Matbu sicil belgelerinde, bir sicil döneminde ikiden fazla sicil üstü ile çalışma durumunda birden fazla sicil belgesi kullanılır.

 

7) Görevden ayrılma, kanaat değişikliği, sicil belgelerinin düzenlenmesine ilişkin tarih aralıkları ile bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer uygulama esasları ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları tarafından düzenlenir.”

 

“ö. Sicil belgeleri elektronik ortamda hazırlanır, mümkün olmaması durumunda matbu sicil belgesi doldurulur. Elektronik veya matbu olarak doldurulan sicil belgelerine bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre işlem yapılır. Ancak, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca matbu sicil belgelerinin, elektronik ortamda sicil verebilecek ilk âmir tarafından elektronik ortama aktarılmasına, bu durumda matbu sicil belgesinin Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarına gönderilmesi ve gerekli eşleştirmeyi müteakip sicil belgelerinin imha edilebilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.”

 

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 25 - Sicil süresi içerisinde sicil üstlerinin veya sicil alan personelin görevlerinden ayrılmaları nedeniyle birden fazla birinci veya ikinci sicil üstü ile görev yapılması hâlinde sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yapılır.”

 

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Bu tarihlere göre düzenlenen siciller, o yılın 30 Ağustos tarihinde düzenlenmiş kabul edilir. Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre sicil üstünün kanaatinin değişmesi nedeniyle düzenlenecek siciller hariç olmak üzere, sicil düzenleme tarihi ile o yılın 30 Ağustos tarihi arasındaki sürede, o yıl için ayrıca sicil belgesi düzenlenmez.”

 

“Sicil belgelerinin yukarıda belirtilen tarihlerde düzenlenememesi halinde; birinci veya ikinci sicil üstleri nitelikleri değerlendirmeden sicil belgesinin “Sicil Süresi İçerisinde Değerlendirilen Personelin Sicil Üstleri” bölümündeki “açıklamalar” sütununda gerekli açıklamaları yapar, “Değerlendirmenin Nedeni” alanında “Süresiz Sicil Belgesi” hanesini işaretler, tarih ve imza bloklarını doldurur ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıklarına gönderirler. Elektronik sicil verme işleminde kanaat edinemeyen amirler sicil formunda herhangi bir işaretleme yapmaz, tarih ve kimlik bilgilerini ilgili hanelere işleyerek durumu amirine veya sonraki sicil üstüne bildirir.”

 

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Matbu sicil belgeleri; sicil üstlerince kapalı, mühürlü, “ÖZEL” gizlilik dereceli ve içinde sicil belgesi bulunduğunu belirtir bir kayıt taşıyan zarfa konulduktan sonra ikinci bir zarfa konularak ilgili sicil üstüne gönderilir. Elektronik ortamda sicil verilmesi durumunda, sicil belgesi sureti gönderilmez. Bu zarf içerisine, sicil belgesi ve sicil ile ilgili belgelerden başka bir şey konulamaz. Matbu olarak doldurulan belgeler optik okuyucularda değerlendirileceğinden; katlanmadan, hasar verilmeden gerekli şekilde ambalajlanarak ilgili sicil üstüne gönderilir. Elektronik sicil belgesine eklenmesi gereken belgeler, taranarak elektronik sicil belgesine ek yapılabilir.”

 

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 28 - Sicil belgeleri “ÖZEL” gizlilik dereceli olup, yetkili olmayanlara gösterilemez. Herhangi bir kısmı yok edilemez. Sicil belgelerinin mühürlü ve özel gizlilik dereceli zarfları, yetki verilecek görevlilerden başkası tarafından açılamaz. Sicil belgelerini yetkili olmadığı hâlde açanlar ile belgede yazılı olan muhteviyatı yetkili olmayanlara açıklayanlar hakkında yasal işlem yapılır. Yukarıdaki hususlar elektronik sicil belgeleri için de uygulanır.”

 

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Sicil üstleri; teğmen-albay sicil belgesindeki “Sicil üstlerinin değerlendirmesi” bölümünde yanında (*) işareti olan kıstasları işaretlemeleri hâlinde, 27 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde sicil belgelerine o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belge eklemek zorundadırlar.”

 

 

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e), (h), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b. Matbu olarak doldurulan sicil formunun bilgisayarda optik okuyucuda okutulacak kısmı, optik okuyucuda okutulur; sicil belgelerindeki optik okuyucu tarafından okunamayan bilgiler, operatörler yardımıyla manüel olarak bilgisayara yüklenir.”

 

“c. Sicil üstlerinin yaptığı işaretlemeler, bilgisayar yardımıyla nota tahvil edilir ve böylece sicil üstlerinin vermiş olduğu notlar bulunur ve hesap edilir. Kıstasların nota tahvilinde Teğmen-Albay Sicil Formu genel değerlendirme notu; ÜSTÜN BAŞARILI için 90.00-100 puan, BAŞARILI için 75.00-89.99 puan, YETERLİ için 60.00-74.99 puan ve YETERSİZ için 0-59.99 puan aralığını ifade eder. Genel değerlendirme notu ÜSTÜN BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 93, BAŞARILI işaretlenmesi durumunda 85, YETERLİ işaretlenmesi durumunda 71 ve YETERSİZ işaretlenmesi durumunda 59.99 olarak alınır ve müteakiben genel değerlendirme notuna eğer ayırt edici nitelikler bölümünde işaretleme yapılmış ise bu işaretlemelerin ağırlık puanları eklenerek veya çıkartılarak sicil üstü değerlendirme notu hesap edilir. Personelin görev alanlarına göre farklılaşan “Ayırt Edici Nitelik Ağırlık Puanları” EK-12’de belirtilmiş olup bu ağırlıklar 100 puan üzerinden tespit edilen ağırlıklardır. EK-12’de belirtilen ağırlıklar KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen niteliklerde; ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 7, BAŞARILI kategorisi için 5, YETERLİ kategorisi için 4’e, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde işaretlenen niteliklerde ise; ÜSTÜN BAŞARILI kategorisi için 3, BAŞARILI kategorisi için 10, YETERLİ kategorisi için 11’e, YETERSİZ kategorisi için 59’a tahvil edilir ve KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ÜSTÜNDE şeklinde işaretlenen nitelikler için artı, KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde işaretlenen nitelikler için ise eksi olarak alınır. YETERSİZ kategorisindeki personelin ayırt edici niteliklerinin değerlendirilmesinde sadece KATEGORİSİNDEKİ EMSALLERİNİN ALTINDA şeklinde bir değerlendirme yapılır.”

 

“d. Usulüne uygun olarak bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki esaslara göre düzenlenen sicil belgelerinde bir sicil üstü sicil vermiş ise bu üstün; iki sicil üstü sicil vermiş ise, bu iki üstün sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması; üç sicil üstü sicil vermiş ise, bu üç sicil üstünün sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o yılın sicil üstü değerlendirme notunu teşkil eder. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. Teğmen-Albaylarda, buna göre hesaplanan ortalama o yılki sicil notunun hesaplanmasında esas alınacak sicil üstü değerlendirme notunu teşkil eder. 100 üzerinden hesaplanan sicil üstü değerlendirme notu 95’e tahvil edilir. Personelin o sicil döneminde aldığı FYDT sonucu 60 ve üzerinde ise FYDT notu 5, aksi takdirde 0 kabul edilerek sicil üstü değerlendirme notuna eklenir. Sicil üstü değerlendirme notu ile FYDT notunun toplamı Teğmen-Albayların sicil notunu teşkil eder. Hesaplamalarda notlar tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür. General/Amiraller için sicil üstü değerlendirme notu sicil notunu ifade eder.”

 

“e. Birden fazla birinci, ikinci veya üçüncü sicil üstünün sicil vermesi hâlinde, bu üstlerin sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması, o seviyedeki sicil üstünün notunun hesabında esas alınır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmaz ise, iki hane yürütülür.”

 

“h. Her subayın, sicil alma eğilimi belirlenir. Sicil alma eğiliminin belirlenmesinde, asgari beş yıllık sicil üstü değerlendirme notu olması şartı aranır. Beş yıllık sicil üstü değerlendirme notu olmayan personelin sicil alma eğilimi hesap edilmez. Yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve albay rütbeleri için sicil alma eğiliminin hesaplanmasında, üsteğmenliğe nasıptan itibaren alınan sicil üstü değerlendirme notları dikkate alınır. Belirlenen sicil alma eğilimleri ile nota tahvil sonucu bulunan o yılki sicil üstü değerlendirme notları ayrı ayrı karşılaştırılır. Sicil alma eğiliminden fazla veya düşük notu olan subayların kimlikleri tespit edilir. Bu subayların durumları sicil değerlendirme ve denetleme kurullarında görüşülür, kasıtlı veya keyfi sicil verdiği değerlendirilen sicil üstünün verdiği sicil iptal edilir. Kasıtlı veya keyfi sicil veren sicil üstleri hakkında idari ve yasal işlem başlatılır. Yasal işlem sonucunda duruma göre bu personel bir daha sicil üstü konumuna getirilmez. İptal edilen siciller dikkate alınmaz. Ancak; Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulu vasıtasıyla veya başka bir şekilde iptal edilen sicil notu nedeniyle bu Yönetmeliğin 37 nci ve 81 inci maddelerinde belirtilen terfi/kıdemlilik esas ve şartlarından rütbe bekleme süresinin belirli oranlarında sicil notuna sahip olma şartını sağlayamayan personelin terfi/kıdemlilik işlemlerinde bu şartı sağlamış oldukları kabul edilerek işlem yapılır.”

 

“k. Analiz ve kontrol işlemleri, elektronik ortamda veya çıktıları alınarak ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tamamlanır, ilgili sicil subayı ve kısım amiri/şube müdürünce veya ilgili personelce onaylanmak suretiyle sicil notu tekemmül ettirilir ve kademe ilerlemesi yapıp yapmayacağı belirlenir.”

 

“l. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıkları, personelin, müteakip safahatındaki atanmalarında ve belirli görevlere personel tefrikinde, general/amiraller için “Personelin Başarılı Olabileceği Görevler” ve “Bir Üst Göreve Hazırlık Durumu”; teğmen-albay için ise “Personelin Başarılı Olabileceği Görevler”, “Temsil Kabiliyeti”, “Müstakil Görev Yapma Kabiliyeti” ve “Bir Üst Göreve Hazırlık Durumu”ndaki işaretlemeler ile diğer niteliklerdeki başarı durumunu dikkate alarak değerlendirme yapar.”

 

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Geri bildirimin yapılması

 

Madde 31 - Subaylara aşağıdaki esaslara göre geri bildirim yapılır.

 

a. Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarından sicil üstlerine personelin son üç yılda almış olduğu sicil notları bildirilir.

 

b. Yetiştirme ve Eğitim sistemine: Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikler bazında yapılacak nitelik analizleri neticesinde, zafiyet görülen niteliklerin düzeltilmesi amacıyla ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eksik görülen konular, eğitim merkezleri ve okulların müfredat ve eğitim programlarına dahil edilerek, eksik görülen konulara ilişkin ders, konferans ve seminerler düzenlenerek gerekli önlem alınır.

 

c. Kıdem sıraları, alınan siciller dikkate alınarak yeniden tespit edilen sicil notu ortalamalarına göre personelin terfi ettiği yıl, terfiini müteakip 90 gün içerisinde personele geri bildirim sağlamak üzere yayımlanır.”

 

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“b. Personelin aldığı Sicil Üstü Değerlendirme notunun, sicil alma eğiliminden fazla veya düşük olması hâlinde nedenlerini inceler. Gerekli gördüğünde ilgili sicil üstü ile irtibata geçebilir. Kasıtlı veya keyfi verilmiş sicilleri saptar ve gerekiyorsa bunları Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip iptal eder.”

 

“e. Menfi sicil, gerekçe ve kanaatler ile sicil üstü değerlendirme notu ve/veya ilgili nitelikler arasında uyumsuzluk bulunan sicil belgelerini değerlendirir ve gerekiyorsa bunları Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip iptal eder.”

 

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 69 - Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen personel başkanlıkları, sicil belgesindeki işaretlemeleri, 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (d) ve (e) bendine göre nota tahvil ederler.”

 

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 88 - Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içerisinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan subaylar hakkında yetersizlik nedeniyle ayırma işlemi yapılır. Bu işlemin yapılabilmesi için;

 

a. Öncelikle, son on yıl içerisinde üç farklı yıla ait sicil notunun, sicil tam notunun %60’ının altında olması,

 

b. Bu notların; asgari dört farklı sicil üstü olmak üzere, en az iki farklı birinci sicil üstü ve en az iki farklı ikinci sicil üstü tarafından verilmesi gerekir.

 

Teğmen rütbesi hariç, birinci ve ikinci kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan subayların birinci ve ikinci sicil üstleri değişecek şekilde idare tarafından gerekli tedbir alınır.”

 

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 90 - Rütbe kıdemliliği için kuvvetince değerlendirilen yüzbaşı, binbaşı ve albaylardan, rütbe kıdemliliği için gerekli bulunduğu rütbedeki bekleme süresi içinde, aldıkları sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 60’ından aşağı düşenler ile teğmen ve üsteğmenlerden, rütbesinin veya rütbe kıdemliliğinin son maaş kademesine geldiği halde rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapamayanlar, “Kendisinden İstifade Edilemez” kabul edilerek, haklarında, Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca emeklilik işlemi yapılır.”

 

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Özlük dosyası açılması ve gönderilmesi

 

Madde 95 - Muvazzaf ve sözleşmeli subayların her birine, subaylığa nasıpta ikişer adet özlük dosyası açılır. Özlük dosyası aşağıdaki bölümlerden oluşur.

 

a. Özlük grubu

 

b. Atanma grubu

 

c. Terfi, kıdem ve kademe ilerlemesi grubu

 

d. Takdir ve ödül grubu

 

e. Adli işlemler grubu

 

f. Sağlık grubu

 

g. Kurslar ve meslek programları grubu

 

h. Nasıp öncesi işlemler grubu

 

Atanma suretiyle yer değiştirenlerin kıta özlük dosyaları atandığı birlik veya kuruma gönderilir. Gönderme yazısında personelin devam eden/sonuçlanan hukuki ve adli işlemleri belirtilir. Özlük dosyaları ile ilgili detaylı düzenlemeler Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.”

 

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin başlığı ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Özlük dosyalarının bulunacağı yerler ve muhafaza sorumluluğu”

 

“Bunların usulüne göre muhafazasından; ilgili sicil üstleri ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığı ve Genelkurmay Personel Başkanlığının ilgili şube müdürleri sorumludur.”

 

MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları

 

Madde 98 - Yurt dışı sürekli göreve atananların kıt’a özlük dosyaları atandıkları görevin kuruluş bağlantısına göre ilgili makamlara gönderilir.

 

Yurt dışı sürekli görev haricinde yurt dışına gönderilenlerin kıt’a özlük dosyaları yurt içindeki atamalı olduğu birlik veya kurumlardaki sicil üstleri tarafından muhafaza edilir. Sicil belgesinin düzenlenmesi, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre yapılır.”

 

MADDE 26 - Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları

 

Madde 100 - Silâhlı Kuvvetlerden ayrılanların kıt’a özlük dosyaları ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir.”

 

MADDE 28 - Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 29 - Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 30 - Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Sicil ile ilgili belgeleri, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca incelenir. Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlendiği anlaşılanlar, Genelkurmay veya Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarının ilgili sicil subayı ve kısım amiri/şube müdürü tarafından bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde açıklandığı şekilde imzalanmak suretiyle sicil hükümleri kesinleşir ve kesinleşen sicil, o subayın sicil dosyasına konur.”

 

MADDE 31 - Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 104 - Matbu olarak doldurulan sicil belgeleri okunaklı olarak yazılır. İşaret ve yazıların üstü kazınmaz, silinmez, karartılmaz veya bozulmaz. Yazılan kanaatlerde düzeltme yapmak gerekirse, üzeri okunacak şekilde çizilerek yeniden yazılır ve düzeltilen yer, sicil üstü tarafından imza edilir. Sicil formlarının teknik açıdan doğru olarak doldurulmasından sicil üstleri sorumludur.”

 

MADDE 32 - Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Üstün başarı nedeniyle üst rütbeye yükseltilmede, bulunduğu rütbede daha fazla süre fiili olarak kıta komutanlığı görevi yapan personele, komando ihtisas kursu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursu görmüş ve komando birliklerinde veya Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarında görev yapmış olan personele, iç güvenlik harekâtında görev yapan ve şerit rozet, madalya veya ödül ile taltif edilen personele veya subaylıkta geçen hizmet süresi fazla olan personele Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanınca öncelik verilebilir.”

 

MADDE 33 - Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 34 - Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ek Madde 1 - Subay sicil belgelerinde yer alan niteliklerden; (*) olarak işaretlenen nitelikler olumsuz kanaat olarak değerlendirilir.”

 

MADDE 35 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“Fiziki Yeterliliğin Tespit Edilmesi, Uygulama Zamanı ve Sicil Notuna Yansıtılması

 

Ek Madde 2 - Fiziki yeterlilik tespiti ile ilgili genel esaslar şunlardır;

 

a. Fiziki yeterliliği tespit etmek için yapılacak FYDT’nin sonucu bir sicil dönemi için geçerlidir.

 

b. Personel; teste girmeden önce boy, kilo ve bel çevresi ölçülerek durumu tespit edilir ve mekik, şınav ve 3000 metre koşu branşlarından teste tabi tutulur. Ancak görev yapılan yerde imkan olmaması veya güvenlik gerekçelerinden dolayı “koşu” testi uygulanamadığı takdirde yerine Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülen alternatif branşlardan biri kullanılır.

 

c. Geçici sağlık sorunu nedeniyle sicil döneminin üçte ikisinden fazla süreyle sağlık kurul raporu alan ve en az iki branştan teste giremeyenler ile daimi sağlık raporu nedeniyle en az iki branştan teste giremeyenler FYDT’den muaf tutulur.

 

d. Hamileler, FYDT’den muaf tutulur. Bu muafiyet hamilelik durumunun belgelenmesiyle başlar, doğumu müteakip 24 ay süreyle devam eder.

 

e. FYDT heyetinin kurulamayacağı yurtdışı daimi/geçici görev, kurs veya eğitim yerlerinde bulunan personel FYDT’den muaf olur.

 

f. FYDT’den muaf tutulan personelin sicil notu, o yılın sicil üstü değerlendirme notunun 100 puana tahvil edilmesi ile belirlenen nottur.

 

g. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinin uygulanması ve Fiziki Yeterlilik Notunun tespiti ile ilgili esaslar Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.”

 

MADDE 36 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 37 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 

“Geçici Madde 7 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte personelin kıt’a özlük ve sicil belgeleri dosyasında muhafaza edilen eski sicil defter, ayrılış sicil belgesi, fotokopi ve suretleri, birinci ve ikinci sicil üstlerince imha edilir, tanzim edilen imha tutanağı kıt’a özlük dosyasında muhafaza edilir.”

 

“Geçici Madde 8 - Bu Yönetmeliğin 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girmesini müteakip beş yıl süresince ÜSTÜN BAŞARILI olarak değerlendirilen personelin sicilleri Sicil Değerlendirme ve Denetleme Kurulunda incelenmez.”

 

MADDE 38 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4A, EK-4B, EK-5 ve EK-6 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 39 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-8 ve EK-11 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 40 - Aynı Yönetmeliğin ekler kısmının sonuna ekteki EK-12 eklenmiştir.

 

MADDE 41 - Bu Yönetmelik 30/8/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

 

NOT: DEĞİŞİKLİK YAPILAN EKLER YÖNETMELİK ASLINA İŞLENMİŞTİR.

 

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube