Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. Danistay

 

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas:  2013/4059

Karar: 2014/1313

Karar Tarihi: 27.03.2014

 

 

ÖZET: Analize tabi tutulan akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasına karşın teknik düzenlemelere uygun olduğunun tespit edilmesi karşısında, işlem tesis edilebilmesi için gerekli olan teknik düzenlemelere aykırılık ve ulusal marker geçersizliği şartlarının bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yalnızca ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edildiği gerekçesiyle tesis edilen uyuşmazlık konusu Kurul kararında ve davanın reddi yolundaki Daire kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

(5015 S. K. m. 2, 18, 19) (Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik m. 7)

 

İstemin Özeti: Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07/05/2013 günlü, E:2010/4499, K:2013/1270 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Mustafa Karabulut

 

Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü He Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

 

Dava; davacıya alt akaryakıt istasyonundan alınan numunenin akredite laboratuvar analizinde ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun tespit edildiği ve bu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu`nun 18. maddesinin 4. fıkrasına aykırı olduğundan bahisle, anılan Kanun`un 19. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin 4. fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

 

Danıştay Onüçüncü Dairesince; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümlerinden bahisle, Kanun`da belirtilen <teknik düzenleme> tanımından da anlaşılacağı üzere; Türkiye`de piyasaya arz edilen petrol hakkındaki idari hükümler ve Kurumca yapılacak idari düzenlemeler, petrolün teknik yönden belirlenecek standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri ile ilgili olan terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerinin <teknik düzenleme> olarak kabul edildiği, Kurum`ca; piyasaya arz edilen petrole Kanun`un 18. maddesine göre belirleyeceği şart ve özellikte marker eklenmesinin, petrol piyasasının düzenlenmesine ilişkin idari hüküm ve düzenleme mahiyetinde olduğu, ulusal markerin, gerek ithal edilen ve gerekse ülkemizde üretilen akaryakıtın kaynağını tespit etmek ve ülkeye hangi yollardan ve nasıl girdiğini izlemek amacıyla rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurum`un belirleyeceği şart ve özellikte akaryakıta eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal bir ürün olduğu, ihtiyaca güre marker oranını Kurumun zaman içinde değişik oranlarda belirlemeye yetkili bulunduğu, ulusal markerin, bu özelliğiyle 5015 sayılı Kanun`da öngörülen <Teknik Düzenleme> tanımına dahil olduğu, olayda, davacıya ait akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde pompa ve tanktan alınan akaryakıt numunesinin yapılan analizi sonucu, ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığının rapora bağlandığı ve bu rapor esas alınarak ulusal marker geçersizliği sebebiyle dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, bu durumda; ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal ettiği akredite laboratuvar analizi sonucu düzenlenen rapor ile saptanan davacı hakkında 5015 sayılı Kanun’un 19.maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca ve anılan maddenin dördüncü fıkrası hükmü göz önünde bulundurularak İdari para cezası uygulanmasına ilişkin uyuşmazlık konusu Kurul kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

 

Davacı, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu`nun <Tanımlar ve Kısaltmalar> başlıklı 2. maddesinin (21) numaralı bendinde, Kurumca belirlenen seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıtın kapak akaryakıt olduğu belirtilmiş; (42) numaralı bendinde <Teknik Düzenleme Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenleme>, (44) numaralı bendinde ise, <Ulusal Marker; Akaryakıta rafineri çıkışında veya gümrük girişinde eklenecek katkı> olarak tanımlanmış, <Ulusal Marker> başlıklı 18. maddesinin dördüncü fıkrasında, numunelerde yapılacak testlerde ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunmadığı ve alınan numunelerin laboratuvar analizi ile teknik düzenlemelere uymadığı tespit edildiğinde 19. madde hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiş; 19. maddesinin ikinci fıkrasının (a), bendinin (4) numaralı alt bendinde, 18. madde hükümlerinin ihlali halinde, sorumlularına altıyüzbin Türk Lirası idari para cezası verileceği belirtildikten sonra aynı maddenin dördüncü fıkrasında, bayiler için yukarıda yer alan cezaların beşte birinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan, petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çıkarılan ve 10/09/2004 günlü, 25579 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin (f) bendinde, numunelerde yapılacak testlerde, ulusal markerin Kurumca belirlenen şart ve seviyede bulunmadığı ve alınan numunelerin laboratuvar analizi ile teknik düzenlemelere uymadığı tespit edildiğinde ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

 

Değinilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ulusal markerin, akaryakıtın kapak olup olmadığını ve kaynağını tespit etmek amacıyla akaryakıta eklenen kimyasal bir madde olduğu, akaryakıtın yeterli şart ve seviyede ulusal marker içerip içermediğine göre teknik düzenlemelere uygunluk değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içeren akaryakıt teknik düzenlemelere aykırı olabileceği gibi tam tersi bir durumun da söz konusu olabileceği, bu bakımdan, 5015 sayılı Kanun`un 18. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilebilmesi için, numunesi alınan akaryakıtın hem ulusal marker seviyesinin geçersiz olduğunun hem de teknik düzenlemelere uymadığının birlikte tespiti gerekmektedir.

 

Olayda; davacıya ait akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde akaryakıt numunesinin analizi sonucu, numunenin ulusal marker seviyesinin geçersiz çıktığı, ancak teknik düzenlemede yer alan özelliklere uygun olduğu yönünde rapor düzenlendiği, bu rapor esas alınarak ulusal marker geçersizliği sebebiyle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda; analize tabi tutulan akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin geçersiz çıkmasına karşın teknik düzenlemelere uygun olduğunun tespit edilmesi karşısında, 5015 sayılı Kanun`un 18. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilebilmesi için gerekli olan teknik düzenlemelere aykırılık ve ulusal marker geçersizliği şartlarının bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yalnızca ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal edildiği gerekçesiyle tesis edilen uyuşmazlık konusu Kurul kararında ve davanın reddi yolundaki Daire kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07/05/2013 günlü, E:2010/4499, K:2013/1270 sayılı kararının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.03.2014 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARŞI OY

 

X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. (¤¤)

 

(KAYNAK: Av. İrfan Medet AKPINAR)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube