Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. DANIŞTAY

4.Dairesi

 

Esas:  2008/7216

Karar: 2011/7434

Karar Tarihi: 13.10.2011

 

İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - VERGİ BORÇLARINI GÜVENCE ALTINA ALMAK AMACIYLA ŞİRKET MÜDÜRÜ DAVACIDAN TEMİNAT İSTENMESİ - AMME ALACAĞININ HANGİ SEBEPLE TEHLİKEYE GİRDİĞİ VE KORUNMASI GEREKTİĞİNİN AÇIKLANMADIĞI - İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEDİĞİ

 

ÖZET: Şirketin beyan ettiği matrahlar üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmemesi nedeniyle ilgili dönem olan 2000 yılı için şirket müdürü olarak sorumluluğun devam ettiği anlaşılan davacıdan teminat istenmesine ilişkin işlem tesis edilmiştir. Ancak, gerek teminat istenilmesine ilişkin işlemde gerek davalı idare savunmalarında amme alacağının hangi sebeple tehlikeye girdiği ve korunması gerektiği hususunda hiçbir bilgi ve belgeye yer verilmemiştir. Bu itibarla davacı adına tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden mahkeme kararı sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunmuştur.

 

(6762 S. K. m. 33, 38, 511) (6183 S. K. m. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) (2577 S. K. m. 2)

 

İstemin Özeti: ... Taşımacılık Gümrükleme İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi`nin vergi borçlarını güvence altına alınması amacıyla şirket müdürü olan davacıdan teminat istenmesine ilişkin 13.9.2006 günlü ve 40943 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır, İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.11.2007 günlü ve E:2007/352, K:2007/2286 sayılı kararıyla; davacının ortağı olduğu ... Taşımacılık Gümrükleme inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi`ndeki hisselerini 8.10.1999 tarihinde noter satış sözleşmesiyle devretmesine karşın 13.9.2006 tarih ve 40943 sayılı davacıdan teminat istenmesine ilişkin işlemin tesis edildiği, hisselerini devrettiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin vergi borçları için davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu ihtiyati haciz kararının iptaline karar verilmiştir. Davalı idare, davacının sorumluluğunun devam ettiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

 

Tetkik Hakimi Yavuz Şen`in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

 

Danıştay Savcısı A. Kemal Terlemezoğlu`nun Düşüncesi: idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

 

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

 

... Taşımacılık Gümrükleme İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi`nin vergi borçlarını güvence altına alınması amacıyla şirket müdürü olan davacıdan teminat istenmesine ilişkin 13.9.2006 günlü ve 40943 sayılı işlemin iptaline karar veren Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmiştir.

 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 511 inci maddesinde, ortaklar ve müdürlerin ad, soyad ve ikametgahları ile tabiiyetleri; esas sermaye ile ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları; şirketin ne suretle temsil edileceği limited şirketlerde tescil ve ilan olunacak hususlar arasında sayılmıştır. Aynı Kanunun, ticaret sicili ve tescilin düzenlendiği ikinci faslında yer alan 33 üncü maddesinde, tescil edilmiş hususlarda vukubulacak her türlü değişikliklerin de tescil olunacağı, 38 inci maddesinde de, ticaret sicili kayıtlarının üçüncü kişiler yönünden ancak gazetede ilan edilmesinden sonra hüküm ifade edeceği kurala bağlanmıştır.

 

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticaret siciline tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmeyen hisse devri konusunda vergi dairesi de üçüncü kişi durumundadır. Ticaret sicili gazetesinde ilan edilme zorunluluğunun amacı, şirkette meydana gelen ve daha önce tescil ve ilan edilen hususlardaki değişikliklerden üçüncü kişileri haberdar ederek, menfaatlerinin korunmasını sağlamaktır. Bu kapsamda, vergi alacağının tahsilini sağlamakla görevli olan vergi dairesinin menfaatinin, daha geniş anlamda, kamu yararının korunması ve Anayasal yükümlülük olan vergi ödevinin tam olarak gerçekleştirilmesinin temini bakımından da hisse devrinden vergi dairesinin bilgilendirilmesi, bu yolla kamu alacağının tahsilinde muhatabın kim olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Bu husus ise, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği tescil ve ilanla, hisse devrinin doğrudan ilgili kişiler tarafından vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi veya vergi dairelerince herhangi bir yolla hisse devrinden haberdar olunmasıyla gerçekleşebilir.

 

Davacı, 8.10.1999 tarihli hisse devir sözleşmesi ile şirketteki hisselerini devretmiş ise de, devre ilişkin işlemler Ticaret Sicili Gazetesinde 31.10.2006 tarihinde ilan edildiği ve bu tarihten önce vergi dairesinin hisse devrinden haberdar olmadığı anlaşıldığından davacının şirket müdürü sıfatının ve bundan dolayı da şirket borçlarından sorumluluğunun ilan tarihine kadar devam edeceği açıktır.

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun`un <Amme Alacaklarının Korunması> başlıklı bölümünde yer alan 9 ila 36 ncı maddelerinde amme alacaklarının korunmasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bölümün I. kısmında <Teminat Hükümleri>, II. kısmında <İhtiyati Haciz>, III. kısmında <ihtiyati tahakkuk>, IV. kısmında ise <Diğer Korunma Hükümleri> düzenlenmiştir. Kanunun <Teminat isteme> başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında <213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir.> hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; kamu alacağının güvence altına alınması amacıyla söz konusu tedbirlerin kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi şartıyla sadece asıl borçlu mükellef veya sorumlu hakkında değil, bunların kanuni temsilcileri ve ortaklan hakkında da uygulanmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdari usulü düzenleyen pek çok yasada bulunan koruma tedbirleri, (ihtiyati tedbir, tutukluluk, yürütmenin durdurulması gibi) ancak korunmayı gerektirecek nitelikte ciddi bir riskin varlığı koşullarının bulunması durumunda uygulanır. Bu husus, hukukun genel ilkelerinin gerektirdiği bir ilkedir. Nitekim Avrupa insan Hakları Mahkemesi de bu tedbirlerinin uygulama koşul ve sebeplerini, <adil yargılama hakkı> kapsamında kabul ederek yargısal denetimini yapmaktadır.

 

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı başlıklı 2 nci maddesinde, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için dava açılabileceği belirtilmiştir. Her idari işlem bir sebebe dayanmaktadır, idari işlemde <sebep> unsuru işlem tesis edilmeden önce varolan ve idareyi bir işlem yapmaya sevk eden hukuki veya fiili durum olarak tanımlamaktadır, idari işlemdeki sebep unsuru, aynı zamanda bu işlemin tesisinin gerekçesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, yasada açık olarak sebep belirtilmeyen hallerde, idarenin tesis ettiği işlemin sebebinin genel hukuk kurallarına ve bu işlemle ulaşılmak istenen sonuca uygun olması gerekmektedir.

 

İncelenen dosyada, adı geçen şirketin beyan ettiği matrahlar üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödenmemesi nedeniyle ilgili dönem olan 2000 yılı için şirket müdürü olarak sorumluluğun devam ettiği anlaşılan davacıdan teminat istenmesine ilişkin işlem tesis edilmiştir. Ancak, gerek teminat istenilmesine ilişkin işlemde gerek davalı idare savunmalarında amme alacağının hangi sebeple tehlikeye girdiği ve korunması gerektiği hususunda hiçbir bilgi ve belgeye yer verilmemiştir. Bu itibarla davacı adına tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden Mahkeme kararı sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, İstanbul 2. Vergi Mahkemesinin 28.11.2007 günlü ve E:2007/352, K:2007/2286 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla 13.10.2011 gününde karar verildi.

 

KARŞI OY

 

Davalı idarenin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının aynı neden ve gerekçelerle onanması gerekeceği oyu ile karara karşıyım. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube