Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. DANIŞTAY

5.Dairesi

 

Esas:  2013/402

Karar: 2013/2109

Karar Tarihi: 19.03.2013

 

MAAŞ FARK VE TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ - MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ TALEBİ - YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNDE BULUNULDUĞU TARİHTE KESİN HÜKÜM HALİNİ ALMIŞ KARARIN BULUNMADIĞI - TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ GEREĞİ

 

ÖZET: Olayda davacının yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunduğu tarih itibariyle henüz kesin hüküm halini almış bir karar mevcut olmayıp, temyiz incelemesi tamamlanmayan bir Mahkeme kararı mevcut olduğundan, kesinleşmemiş olan uyuşmazlığa yönelik yargılamanın yenilenmesi isteminin incelenmeksizin reddi gerekirken, Mahkemece işin esasına girilerek istemin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de, bu durum sonucu itibariyle hukuka uygun bulunan Mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, … İdare Mahkemesinin…sayılı kararına yönelik temyiz talebinin reddi gerekmektedir.

 

(2577 S. K. m. 17, 53)

 

İsteğin Özeti: 4046 sayılı Yasa uyarınca davalı idareye atanan davacının, 2002 yılında kendisine ödenen maaş farkının borç çıkartılarak maaşından kesinti yapılmasına ilişkin işleme karşı açtığı davada verilen ve Danıştay’ca onanarak kesinleşen iptal kararına karşın, geçmişte ödenen fark tazminatlarının adına borç çıkartılarak fark tazminatı ödemelerinin durdurulduğunu, dolayısıyla hakkında verilen yargı kararının uygulanmadığını ileri sürerek ödenmesi gereken maaş fark ve tazminatlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi ve 2.000.-TL manevi tazminata hükmedilmesi istemiyle açtığı davada; Manisa İdare Mahkemesince verilen 28.12.2010 günlü, E:2009/1503; K:2010/2502 sayılı kararla davanın reddine hükmedilmiştir.

 

Anılan kararın davacı tarafından temyizi üzerine Mahkemece tekemmülü sağlanan dosya, 7.3.2011 günlü yazı ekinde Danıştay`a iletilmiş, 11.4.2011 tarihinde Danıştay Genel Evrak kaydına giren dilekçe ile Mahkeme kararının açıklanması ve karardaki yanlışlığın giderilmesi talebinde bulunan davacının bu başvurusu nedeniyle dosya Danıştay Beşinci Dairesinin 20.5.2011 günlü, E:2011/1470, K:2011/2655 sayılı kararı ile Mahkemeye gönderilmiş, talebi inceleyen Manisa İdare Mahkemesi, 09/09/2011 günlü, E:2009/1503 sayılı kararı ile istemi reddettikten sonra, temyiz talebi hakkında esastan karar verilmek amacıyla dosyayı yeniden Danıştay`a iletmiştir.

 

Danıştay Beşinci Dairesince verilen 11/10/2011 günlü, E:2011/6560, K:2011/5148 sayılı kararla; bu kez dava dosyasında mevcut 8.9.2011 günlü dilekçeden bahisle davacının İdare Mahkemesinden, <Mahkeme heyetinin reddi ve yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunduğu> belirtilmek suretiyle bu konuda karar verilmek ve karar verildikten sonra esastan temyizen inceleme yapılmak amacıyla dosyanın Danıştay`a gönderilmek kaydıyla Mahkemeye iadesine karar verilmiş, Manisa Bölge İdare Mahkemesince mahkeme heyetinin reddi isteminin reddine karar verildikten sonra, Manisa İdare Mahkemesinin 11.6.2012 günlü, E:2009/1503, K:2010/2502 sayılı kararıyla da yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine hükmedilmiştir.

 

Davacı, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine ilişkin yukarıda sözü edilen kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

 

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Serap Erkan

 

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince 2577 sayılı Kanunun 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

 

Dosyada aynı uyuşmazlık nedeniyle Manisa İdare Mahkemesince verilen iki ayrı karara ilişkin temyiz talebi mevcuttur.

 

Manisa İdare Mahkemesince verilen 28.12.2010 günlü, E:2009/1503; K:2010/2502 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından bu karara yönelik temyiz talebinin reddi gerekmektedir.

 

Davacının, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine ilişkin olarak Manisa İdare Mahkemesince verilen 11.6.2012 günlü, E:2009/1503, K:2010/2502 sayılı karara yönelik temyiz istemine gelince;

 

Yargılamanın yenilenmesi başvurusu, Danıştay`ın, bölge idare mahkemelerinin ve idare ve vergi mahkemelerinin kesin hüküm halini alan kararlarına karşı, İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinde yazılı sebepler dolayısıyla tanınan olağanüstü kanun yoludur.

 

Bir kararın, yargılamanın yenilenmesi başvurusuna konu edilebilmesi için, ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan davada verilmiş olması ve ayrıca, kesinleşmiş, yani kesin hüküm halini almış bulunması gerekmektedir.

 

Uyuşmazlıkta, davacının yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunduğu tarih itibariyle henüz kesin hüküm halini almış bir karar mevcut olmayıp, temyiz incelemesi tamamlanmayan bir Mahkeme kararı mevcut olduğundan, kesinleşmemiş olan uyuşmazlığa yönelik yargılamanın yenilenmesi isteminin incelenmeksizin reddi gerekirken, Mahkemece işin esasına girilerek istemin reddedilmesinde hukuki isabet bulunmamakta ise de, bu durum sonucu itibariyle hukuka uygun bulunan Mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, Manisa İdare Mahkemesinin 11.06.2010 günlü, E:2009/1503, K:2010/2502 sayılı kararına yönelik temyiz talebinin de reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz istemlerinin reddiyle, Manisa İdare Mahkemesince verilen 28.12.2010 günlü, E:2009/1503; K:2010/2502 sayılı kararın onanmasına; 11.06.2012 günlü, E:2009/1503, K:2010/2502 sayılı kararın ise yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 19.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube