Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAZMİNAT DAVASI - KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE SİGORTALI ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURLU HAREKETİ NEDENİ İLE HASARLANMASI - DAVANIN KISMEN KABULÜ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ


 
 
(6762 S. K. m. 1301) (6102 S. K. m. 1472)
T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 2115
Karar: 2014 / 2456
Karar Tarihi: 24.02.2014
TAZMİNAT DAVASI - KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE SİGORTALI ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURLU HAREKETİ NEDENİ İLE HASARLANMASI - DAVANIN KISMEN KABULÜ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ
 
ÖZET: Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile … TL`nin 27.08.2011 tarihinden itibaren ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş olması isabetlidir.

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili müvekkiline kasko sigorta sözleşmesi ile sigortalı aracın uçak park yerindeki tescilli uçağa hizmet vermek için araç servis yolundan ayrılıp uçağın altında durduğu sırada davalılardan Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş.`nin maliki, Sompo Japan Sigorta A.Ş.`nin zorunlu mali mesuliyet sigortalısı, U. L. M.`ün sevk ve idaresindeki aracın %50 kusurlu olarak çarpması sonucu hasarlandığını belirtip fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere sigortalıya ödenen tazminatın kusur oranına göre 7.639,50 TL`sinin 27.08.2011 ödeme tarihinden itibaren avans faiziyle beraber davalardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş. vekili, kusur ve hasar miktarının tespit edilmesi gerektiğini, bu sorumluluğun sigortacılara ait bulunduğunu ve talep edilen faizin hatalı olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili ise dava konusu olayın karayolu dışında meydana gelmesi nedeniyle zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında olmadığını bildirerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı U. L. M., cevap vermemiştir.

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile 6.500,00 TL`nin 27.08.2011 tarihinden itibaren ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 333,01 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş.`den alınmasına 24.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.


T.C.
BAKIRKÖY
13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/249
KARAR NO: 2013/80

DAVA: Tazminat (Rücuen Tazminat)
DAVA TARİHİ: 25/06/2013
KARAR TARİHİ: 08/10/2013
KARARIN YAZILMA TARİHİ: 31/10/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin 12/07/2013 harçlandırma tarihli Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle: Davacı şirkette kasko poliçesi ile sigortalı Havacılık Teknik AŞ ye ait 34 …. 4062 plaka sayılı aracın N10 uçak park yerindeki TC-ETK tescilli uçağa hizmet vermek için araç servis yolundan ayrılıp uçak altına döndüğü esnada davalıların maliki, sürücüsü ve sigortacısı olduğu 34 ….. 6532 plaka sayılı aracın N8 uçak park yerinden ayrılıp araç servis yoluna girmek isterken sürücüsünün kusurlu hareketi nedeni ile meydana gelen kazada hasarlanmış ve yaptırılan ekspertiz raporu sonucu 15.279,00.-TL`si hasar tazminatının 27/08/2011 tarihinde sigortalısına ödendiğini, kazadan sonra tutulan kaza tespit tutanağında davalının %50 kusurlu olması sonucu zarar gören araç sahibine ödenen 15.279,00.-TL`nin kusur oranına tekabül eden 7.639,50.TL`sinin talep edilmesi gerektiğini, davacı şirketin TTK. 1301. maddesi gereğince sigortalısının haklarına halef olduğunu, bu nedenlerle zarar gören araç sahibine ödenen 7.639,50.-TL tazminatın davalılardan Ödeme tarihi olan 27/08/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak avans faizi, mahkeme masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte davalılardan tahsiline, ayrıca davalıya ait 34 … 6532 plaka sayılı araç üzerine tedbir konulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı Uğur Levent Mutluturk adına dava dilekçesi ekli usulüne uygun olarak çıkartılan tebligat tebliğ edilmiş ancak davalı tarafından herhangi bir şekilde davaya ilişkin cevap dilekçesi sunulmamıştır.

Davalı Onur Air Taşımacılık A. Ş vekili aracılığı ile vermiş olduğu 24/09/2012 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Öncelikle davaya ilişkin iş bölümü itirazlarının bulunduğunu, uyuşmazlığın yetkili ve görevli Bakırköy Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiğini, bu nedenle davanın reddi gerektiğini, esasa ilişkin ise öncelikle davada tarafların kusur oranlarının araştırılarak kusur durumunun saptanması gerektiğini, davacı tarafça dosyaya ibraz edilen ve Nedim Özdinçer tarafından hazırlanan ekspertiz raporunun uygunluğunun denetlenmesi gerektiğini, somut olayda TTK.1472.maddesinde düzenlenen halefiyetin davacı tarafça ispatlanması gerektiğini, hesaplamalar ve miktarlar arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiğini, davacının sulh girişiminde bulunmadığını, davalı şirkete ait aracın verdiği hasar sigorta kapsamında teminat altında olduğunu, bu bağlamda sorumluluğun davalı şirketin Kasko Sigortacısına ait olduğunu, kasko poliçesi incelendiğinde ihtiyati mali mesuliyet teminatının da mevcut olduğunun görüleceğini, talep edilen faiz, faiz türü ve faizin talep edildiği tarihin hatalı olduğunu, bu nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun davalının aleyhine açılan davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş vekili aracılığı ile mahkememize vermiş olduğu 02/10/2012 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; Öncelikle davaya ilişkin iş bölümü itirazlarının bulunduğunu, açılan davanın sigorta sözleşmelerinden doğan mutlak ticari davalardan olması sebebi ile aynı yargı yetkisi içinde Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olacağından dosyanın Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, davaya konu kazanın Karayolları dışında kamuya kapalı alanda meydana gelmesi sebebi ile oluşan hasarın Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi kapsamında olmadığım, davayı kabul manasında olmamak üzere olaydaki kusur oranının tespiti konusunda dosyanın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiğini, bu nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bakırköy 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/330 Esas 2012/369 Karar sayılı dosyası görevsizlik kararı verilmekle mahkememize gönderilmiş, mahkememizce yargılamaya devam olunmuştur.

Dosyanın incelenmesinde taraflarca cevap dilekçeleri ve delil olarak sigorta poliçesi, trafik kaza tespit tutanağı, eksper raporu, hasarlı araca ait resimler, hasar tazmin makbuzu, ruhsat ve ehliyet suretleri dosyaya ibraz olunmuş, davacı tarafın tedbir talebi kabul edilerek mahkemece 34 … 6532 sayılı araç kaydına tedbir konulmuş, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğünden 251582811 nolu hasar dosyasının bir sureti dosyaya celp edilmiş, 34 …. 4062 plaka sayılı aracın trafik kaydı dosyaya celp edilmiş, davalı U. L. M.` ün sosyal ve ekonomik durumunun araştırılmasına ilişkin emniyet tarafından düzenlenen evraklar dosyaya celp edilmiş ve incelenmiştir.

Mahkememizce dosya kapsamı itibari ile kusur ve hasar konusunda rapor tanzim edilmek üzere dosyanın konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilmesine karar verilmiş, bilirkişi İrfan Yavaşlıol tarafından tanzim edilen 17/07/2013 tarihli raporunda özetle; Sürücü Oğuz ÖREN`in %50 oranında kusurlu, davalı sürücü U. L. M.` ün %50 oranında kusurlu olduğu, olay sebebi ile davacı şirkete kasko poliçesi ile sigortalı, 34 FT 4062 plakalı 2008 model Ford marka Ranger çift kabin XLT 4X2 HI-RIDER tipi kamyonette 13.000,00 TL tutarında hasar oluştuğu, kusur dağılımına göre bu meblağın %50`lik payı olan 6.500,00 TL tutarındaki hasardan davalı tarafın sorumlu oldukları kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Dosya kapsamı, davacı ve davalı tarafın beyanları, bilirkişi raporu göz önüne alındığında davacı taraf dava dilekçesi ile sigortalısına ait araçta meydana gelen zarar sebebi ile sigortalısına yapılan ödemenin davalılardan alınarak kendisine verilmesi gerektiğini talep ettiği görülmüştür.

Davacı taraf sigorta poliçesi kapsamında kendi sigortalısının yapmış olduğu sigorta bedelinin tahsilinin talep eden dava açtığı görülmektedir.

Tarafların beyanları ile beraber toplanan deliller ile birlikte dosya bilirkişiye tevdii edilmiş, mahkememizce de kabul edildiği üzere meydana gelen olayda davalı tarafın %50 oranında kusurlu olduğu ve toplam zarar miktarı 13.000,00.-TL olarak belirlenmiş olup kusur oranı itibari ile davalıma 6.500,00.-TL`lik kısmından sorumlu oldukları anlaşıldığından davacının davasının bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmesi gerektiği kanaati gelmiş olmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Davacının davasının KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile,

Davacının davasının 6.500,00 TL lik kısmının Kabulü ile bu miktarın 27/08/2011 tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Davacının davasının 1.139,50,-TL lik kısmının Reddine,

492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 444,02.-TL karar harcından mahkememiz veznesine yatırılan 113,45.-TL peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 330,57.-TL karar harcının davalılardan müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yatırılan 21,15.-TL başvurma harcı ile 113,45.-TL peşin harcın davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Davacı tarafından dosyada yapılan 400,00.-TL bilirkişi ücreti ve 204,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 604,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 513,40.-TL`sinin davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş tarafından yapılan 14,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 2,10.-TL`sinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, bakiye kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından yapılan 37,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 5,55.-TL`sinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, bakiye kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 780,00.-TL vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 440,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleşince ve HMK.333. Maddesi uyarınca davacı tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı red edilen kısım itibari ile kesin olarak verilen ve gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren HMK.345.maddesi uyarınca 2 haftalık yasal sürede Yargıtay ilgili dairesinde temyiz haklan olduğu hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/10/2013 (¤¤)
 

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili müvekkiline kasko sigorta sözleşmesi ile sigortalı aracın uçak park yerindeki tescilli uçağa hizmet vermek için araç servis yolundan ayrılıp uçağın altında durduğu sırada davalılardan Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş.`nin maliki, Sompo Japan Sigorta A.Ş.`nin zorunlu mali mesuliyet sigortalısı, U. L. M.`ün sevk ve idaresindeki aracın %50 kusurlu olarak çarpması sonucu hasarlandığını belirtip fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere sigortalıya ödenen tazminatın kusur oranına göre 7.639,50 TL`sinin 27.08.2011 ödeme tarihinden itibaren avans faiziyle beraber davalardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş. vekili, kusur ve hasar miktarının tespit edilmesi gerektiğini, bu sorumluluğun sigortacılara ait bulunduğunu ve talep edilen faizin hatalı olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili ise dava konusu olayın karayolu dışında meydana gelmesi nedeniyle zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında olmadığını bildirerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı U. L. M., cevap vermemiştir.

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile 6.500,00 TL`nin 27.08.2011 tarihinden itibaren ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 333,01 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş.`den alınmasına 24.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.


T.C.
BAKIRKÖY
13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/249
KARAR NO: 2013/80

DAVA: Tazminat (Rücuen Tazminat)
DAVA TARİHİ: 25/06/2013
KARAR TARİHİ: 08/10/2013
KARARIN YAZILMA TARİHİ: 31/10/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin 12/07/2013 harçlandırma tarihli Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle: Davacı şirkette kasko poliçesi ile sigortalı Havacılık Teknik AŞ ye ait 34 …. 4062 plaka sayılı aracın N10 uçak park yerindeki TC-ETK tescilli uçağa hizmet vermek için araç servis yolundan ayrılıp uçak altına döndüğü esnada davalıların maliki, sürücüsü ve sigortacısı olduğu 34 ….. 6532 plaka sayılı aracın N8 uçak park yerinden ayrılıp araç servis yoluna girmek isterken sürücüsünün kusurlu hareketi nedeni ile meydana gelen kazada hasarlanmış ve yaptırılan ekspertiz raporu sonucu 15.279,00.-TL`si hasar tazminatının 27/08/2011 tarihinde sigortalısına ödendiğini, kazadan sonra tutulan kaza tespit tutanağında davalının %50 kusurlu olması sonucu zarar gören araç sahibine ödenen 15.279,00.-TL`nin kusur oranına tekabül eden 7.639,50.TL`sinin talep edilmesi gerektiğini, davacı şirketin TTK. 1301. maddesi gereğince sigortalısının haklarına halef olduğunu, bu nedenlerle zarar gören araç sahibine ödenen 7.639,50.-TL tazminatın davalılardan Ödeme tarihi olan 27/08/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak avans faizi, mahkeme masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte davalılardan tahsiline, ayrıca davalıya ait 34 … 6532 plaka sayılı araç üzerine tedbir konulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı Uğur Levent Mutluturk adına dava dilekçesi ekli usulüne uygun olarak çıkartılan tebligat tebliğ edilmiş ancak davalı tarafından herhangi bir şekilde davaya ilişkin cevap dilekçesi sunulmamıştır.

Davalı Onur Air Taşımacılık A. Ş vekili aracılığı ile vermiş olduğu 24/09/2012 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Öncelikle davaya ilişkin iş bölümü itirazlarının bulunduğunu, uyuşmazlığın yetkili ve görevli Bakırköy Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiğini, bu nedenle davanın reddi gerektiğini, esasa ilişkin ise öncelikle davada tarafların kusur oranlarının araştırılarak kusur durumunun saptanması gerektiğini, davacı tarafça dosyaya ibraz edilen ve Nedim Özdinçer tarafından hazırlanan ekspertiz raporunun uygunluğunun denetlenmesi gerektiğini, somut olayda TTK.1472.maddesinde düzenlenen halefiyetin davacı tarafça ispatlanması gerektiğini, hesaplamalar ve miktarlar arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiğini, davacının sulh girişiminde bulunmadığını, davalı şirkete ait aracın verdiği hasar sigorta kapsamında teminat altında olduğunu, bu bağlamda sorumluluğun davalı şirketin Kasko Sigortacısına ait olduğunu, kasko poliçesi incelendiğinde ihtiyati mali mesuliyet teminatının da mevcut olduğunun görüleceğini, talep edilen faiz, faiz türü ve faizin talep edildiği tarihin hatalı olduğunu, bu nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun davalının aleyhine açılan davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş vekili aracılığı ile mahkememize vermiş olduğu 02/10/2012 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; Öncelikle davaya ilişkin iş bölümü itirazlarının bulunduğunu, açılan davanın sigorta sözleşmelerinden doğan mutlak ticari davalardan olması sebebi ile aynı yargı yetkisi içinde Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olacağından dosyanın Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, davaya konu kazanın Karayolları dışında kamuya kapalı alanda meydana gelmesi sebebi ile oluşan hasarın Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi kapsamında olmadığım, davayı kabul manasında olmamak üzere olaydaki kusur oranının tespiti konusunda dosyanın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiğini, bu nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bakırköy 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/330 Esas 2012/369 Karar sayılı dosyası görevsizlik kararı verilmekle mahkememize gönderilmiş, mahkememizce yargılamaya devam olunmuştur.

Dosyanın incelenmesinde taraflarca cevap dilekçeleri ve delil olarak sigorta poliçesi, trafik kaza tespit tutanağı, eksper raporu, hasarlı araca ait resimler, hasar tazmin makbuzu, ruhsat ve ehliyet suretleri dosyaya ibraz olunmuş, davacı tarafın tedbir talebi kabul edilerek mahkemece 34 … 6532 sayılı araç kaydına tedbir konulmuş, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğünden 251582811 nolu hasar dosyasının bir sureti dosyaya celp edilmiş, 34 …. 4062 plaka sayılı aracın trafik kaydı dosyaya celp edilmiş, davalı U. L. M.` ün sosyal ve ekonomik durumunun araştırılmasına ilişkin emniyet tarafından düzenlenen evraklar dosyaya celp edilmiş ve incelenmiştir.

Mahkememizce dosya kapsamı itibari ile kusur ve hasar konusunda rapor tanzim edilmek üzere dosyanın konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilmesine karar verilmiş, bilirkişi İrfan Yavaşlıol tarafından tanzim edilen 17/07/2013 tarihli raporunda özetle; Sürücü Oğuz ÖREN`in %50 oranında kusurlu, davalı sürücü U. L. M.` ün %50 oranında kusurlu olduğu, olay sebebi ile davacı şirkete kasko poliçesi ile sigortalı, 34 FT 4062 plakalı 2008 model Ford marka Ranger çift kabin XLT 4X2 HI-RIDER tipi kamyonette 13.000,00 TL tutarında hasar oluştuğu, kusur dağılımına göre bu meblağın %50`lik payı olan 6.500,00 TL tutarındaki hasardan davalı tarafın sorumlu oldukları kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Dosya kapsamı, davacı ve davalı tarafın beyanları, bilirkişi raporu göz önüne alındığında davacı taraf dava dilekçesi ile sigortalısına ait araçta meydana gelen zarar sebebi ile sigortalısına yapılan ödemenin davalılardan alınarak kendisine verilmesi gerektiğini talep ettiği görülmüştür.

Davacı taraf sigorta poliçesi kapsamında kendi sigortalısının yapmış olduğu sigorta bedelinin tahsilinin talep eden dava açtığı görülmektedir.

Tarafların beyanları ile beraber toplanan deliller ile birlikte dosya bilirkişiye tevdii edilmiş, mahkememizce de kabul edildiği üzere meydana gelen olayda davalı tarafın %50 oranında kusurlu olduğu ve toplam zarar miktarı 13.000,00.-TL olarak belirlenmiş olup kusur oranı itibari ile davalıma 6.500,00.-TL`lik kısmından sorumlu oldukları anlaşıldığından davacının davasının bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmesi gerektiği kanaati gelmiş olmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Davacının davasının KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile,

Davacının davasının 6.500,00 TL lik kısmının Kabulü ile bu miktarın 27/08/2011 tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Davacının davasının 1.139,50,-TL lik kısmının Reddine,

492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 444,02.-TL karar harcından mahkememiz veznesine yatırılan 113,45.-TL peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 330,57.-TL karar harcının davalılardan müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yatırılan 21,15.-TL başvurma harcı ile 113,45.-TL peşin harcın davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Davacı tarafından dosyada yapılan 400,00.-TL bilirkişi ücreti ve 204,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 604,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 513,40.-TL`sinin davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş tarafından yapılan 14,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 2,10.-TL`sinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, bakiye kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından yapılan 37,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 5,55.-TL`sinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, bakiye kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 780,00.-TL vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 440,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleşince ve HMK.333. Maddesi uyarınca davacı tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı red edilen kısım itibari ile kesin olarak verilen ve gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren HMK.345.maddesi uyarınca 2 haftalık yasal sürede Yargıtay ilgili dairesinde temyiz haklan olduğu hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/10/2013 (¤¤)
T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 2115
Karar: 2014 / 2456
Karar Tarihi: 24.02.2014
TAZMİNAT DAVASI - KASKO SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLE SİGORTALI ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURLU HAREKETİ NEDENİ İLE HASARLANMASI - DAVANIN KISMEN KABULÜ - HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ
 
ÖZET: Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile … TL`nin 27.08.2011 tarihinden itibaren ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş olması isabetlidir.

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili müvekkiline kasko sigorta sözleşmesi ile sigortalı aracın uçak park yerindeki tescilli uçağa hizmet vermek için araç servis yolundan ayrılıp uçağın altında durduğu sırada davalılardan Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş.`nin maliki, Sompo Japan Sigorta A.Ş.`nin zorunlu mali mesuliyet sigortalısı, U. L. M.`ün sevk ve idaresindeki aracın %50 kusurlu olarak çarpması sonucu hasarlandığını belirtip fazlaya dair hakları saklı kalmak üzere sigortalıya ödenen tazminatın kusur oranına göre 7.639,50 TL`sinin 27.08.2011 ödeme tarihinden itibaren avans faiziyle beraber davalardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş. vekili, kusur ve hasar miktarının tespit edilmesi gerektiğini, bu sorumluluğun sigortacılara ait bulunduğunu ve talep edilen faizin hatalı olduğunu bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili ise dava konusu olayın karayolu dışında meydana gelmesi nedeniyle zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsamında olmadığını bildirerek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı U. L. M., cevap vermemiştir.

Mahkemece toplanan delillere ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulü ile 6.500,00 TL`nin 27.08.2011 tarihinden itibaren ticari avans faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 333,01 TL kalan onama harcının temyiz eden davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş.`den alınmasına 24.02.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.


T.C.
BAKIRKÖY
13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/249
KARAR NO: 2013/80

DAVA: Tazminat (Rücuen Tazminat)
DAVA TARİHİ: 25/06/2013
KARAR TARİHİ: 08/10/2013
KARARIN YAZILMA TARİHİ: 31/10/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin 12/07/2013 harçlandırma tarihli Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle: Davacı şirkette kasko poliçesi ile sigortalı Havacılık Teknik AŞ ye ait 34 …. 4062 plaka sayılı aracın N10 uçak park yerindeki TC-ETK tescilli uçağa hizmet vermek için araç servis yolundan ayrılıp uçak altına döndüğü esnada davalıların maliki, sürücüsü ve sigortacısı olduğu 34 ….. 6532 plaka sayılı aracın N8 uçak park yerinden ayrılıp araç servis yoluna girmek isterken sürücüsünün kusurlu hareketi nedeni ile meydana gelen kazada hasarlanmış ve yaptırılan ekspertiz raporu sonucu 15.279,00.-TL`si hasar tazminatının 27/08/2011 tarihinde sigortalısına ödendiğini, kazadan sonra tutulan kaza tespit tutanağında davalının %50 kusurlu olması sonucu zarar gören araç sahibine ödenen 15.279,00.-TL`nin kusur oranına tekabül eden 7.639,50.TL`sinin talep edilmesi gerektiğini, davacı şirketin TTK. 1301. maddesi gereğince sigortalısının haklarına halef olduğunu, bu nedenlerle zarar gören araç sahibine ödenen 7.639,50.-TL tazminatın davalılardan Ödeme tarihi olan 27/08/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak avans faizi, mahkeme masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte davalılardan tahsiline, ayrıca davalıya ait 34 … 6532 plaka sayılı araç üzerine tedbir konulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı Uğur Levent Mutluturk adına dava dilekçesi ekli usulüne uygun olarak çıkartılan tebligat tebliğ edilmiş ancak davalı tarafından herhangi bir şekilde davaya ilişkin cevap dilekçesi sunulmamıştır.

Davalı Onur Air Taşımacılık A. Ş vekili aracılığı ile vermiş olduğu 24/09/2012 tarihli cevap dilekçesinde özetle; Öncelikle davaya ilişkin iş bölümü itirazlarının bulunduğunu, uyuşmazlığın yetkili ve görevli Bakırköy Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiğini, bu nedenle davanın reddi gerektiğini, esasa ilişkin ise öncelikle davada tarafların kusur oranlarının araştırılarak kusur durumunun saptanması gerektiğini, davacı tarafça dosyaya ibraz edilen ve Nedim Özdinçer tarafından hazırlanan ekspertiz raporunun uygunluğunun denetlenmesi gerektiğini, somut olayda TTK.1472.maddesinde düzenlenen halefiyetin davacı tarafça ispatlanması gerektiğini, hesaplamalar ve miktarlar arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiğini, davacının sulh girişiminde bulunmadığını, davalı şirkete ait aracın verdiği hasar sigorta kapsamında teminat altında olduğunu, bu bağlamda sorumluluğun davalı şirketin Kasko Sigortacısına ait olduğunu, kasko poliçesi incelendiğinde ihtiyati mali mesuliyet teminatının da mevcut olduğunun görüleceğini, talep edilen faiz, faiz türü ve faizin talep edildiği tarihin hatalı olduğunu, bu nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun davalının aleyhine açılan davanın reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş vekili aracılığı ile mahkememize vermiş olduğu 02/10/2012 havale tarihli cevap dilekçesinde özetle; Öncelikle davaya ilişkin iş bölümü itirazlarının bulunduğunu, açılan davanın sigorta sözleşmelerinden doğan mutlak ticari davalardan olması sebebi ile aynı yargı yetkisi içinde Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olacağından dosyanın Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, davaya konu kazanın Karayolları dışında kamuya kapalı alanda meydana gelmesi sebebi ile oluşan hasarın Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçesi kapsamında olmadığım, davayı kabul manasında olmamak üzere olaydaki kusur oranının tespiti konusunda dosyanın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesi gerektiğini, bu nedenlerle haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bakırköy 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/330 Esas 2012/369 Karar sayılı dosyası görevsizlik kararı verilmekle mahkememize gönderilmiş, mahkememizce yargılamaya devam olunmuştur.

Dosyanın incelenmesinde taraflarca cevap dilekçeleri ve delil olarak sigorta poliçesi, trafik kaza tespit tutanağı, eksper raporu, hasarlı araca ait resimler, hasar tazmin makbuzu, ruhsat ve ehliyet suretleri dosyaya ibraz olunmuş, davacı tarafın tedbir talebi kabul edilerek mahkemece 34 … 6532 sayılı araç kaydına tedbir konulmuş, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğünden 251582811 nolu hasar dosyasının bir sureti dosyaya celp edilmiş, 34 …. 4062 plaka sayılı aracın trafik kaydı dosyaya celp edilmiş, davalı U. L. M.` ün sosyal ve ekonomik durumunun araştırılmasına ilişkin emniyet tarafından düzenlenen evraklar dosyaya celp edilmiş ve incelenmiştir.

Mahkememizce dosya kapsamı itibari ile kusur ve hasar konusunda rapor tanzim edilmek üzere dosyanın konusunda uzman bilirkişiye tevdi edilmesine karar verilmiş, bilirkişi İrfan Yavaşlıol tarafından tanzim edilen 17/07/2013 tarihli raporunda özetle; Sürücü Oğuz ÖREN`in %50 oranında kusurlu, davalı sürücü U. L. M.` ün %50 oranında kusurlu olduğu, olay sebebi ile davacı şirkete kasko poliçesi ile sigortalı, 34 FT 4062 plakalı 2008 model Ford marka Ranger çift kabin XLT 4X2 HI-RIDER tipi kamyonette 13.000,00 TL tutarında hasar oluştuğu, kusur dağılımına göre bu meblağın %50`lik payı olan 6.500,00 TL tutarındaki hasardan davalı tarafın sorumlu oldukları kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Dosya kapsamı, davacı ve davalı tarafın beyanları, bilirkişi raporu göz önüne alındığında davacı taraf dava dilekçesi ile sigortalısına ait araçta meydana gelen zarar sebebi ile sigortalısına yapılan ödemenin davalılardan alınarak kendisine verilmesi gerektiğini talep ettiği görülmüştür.

Davacı taraf sigorta poliçesi kapsamında kendi sigortalısının yapmış olduğu sigorta bedelinin tahsilinin talep eden dava açtığı görülmektedir.

Tarafların beyanları ile beraber toplanan deliller ile birlikte dosya bilirkişiye tevdii edilmiş, mahkememizce de kabul edildiği üzere meydana gelen olayda davalı tarafın %50 oranında kusurlu olduğu ve toplam zarar miktarı 13.000,00.-TL olarak belirlenmiş olup kusur oranı itibari ile davalıma 6.500,00.-TL`lik kısmından sorumlu oldukları anlaşıldığından davacının davasının bu miktar üzerinden kabulüne karar verilmesi gerektiği kanaati gelmiş olmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

Davacının davasının KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile,

Davacının davasının 6.500,00 TL lik kısmının Kabulü ile bu miktarın 27/08/2011 tarihinden itibaren ticari avans faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Davacının davasının 1.139,50,-TL lik kısmının Reddine,

492 Sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 444,02.-TL karar harcından mahkememiz veznesine yatırılan 113,45.-TL peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 330,57.-TL karar harcının davalılardan müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafından yatırılan 21,15.-TL başvurma harcı ile 113,45.-TL peşin harcın davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine,

Davacı tarafından dosyada yapılan 400,00.-TL bilirkişi ücreti ve 204,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 604,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 513,40.-TL`sinin davalılardan tahsili ile davacı tarafa verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Onur Havayolları Taşımacılık A.Ş tarafından yapılan 14,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 2,10.-TL`sinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, bakiye kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

Davalı Sompo Japan Sigorta A.Ş tarafından yapılan 37,00.-TL yargılama giderinin kabul ve red oranına göre hesaplanan 5,55.-TL`sinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, bakiye kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 780,00.-TL vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 440,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,

Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleşince ve HMK.333. Maddesi uyarınca davacı tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı red edilen kısım itibari ile kesin olarak verilen ve gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren HMK.345.maddesi uyarınca 2 haftalık yasal sürede Yargıtay ilgili dairesinde temyiz haklan olduğu hatırlatılarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/10/2013 (¤¤)
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube