Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

 

Esas:  2013/11855

Karar: 2014/1986

Karar Tarihi: 05.02.2014

 

MARKA HAKLARINA TECAVÜZ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - TANINMIŞ MARKANIN TİCARİ AMAÇLA SİTEDE KULLANIMININ MARKA HAKLARINA TECAVÜZ OLUŞTURDUĞU - DAVACININ MARKA HAKLARINA TECAVÜZÜN TESPİTİNE VE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASI

 

ÖZET: Tanınmış markanın ticari amaçla sitede kullanımının marka haklarına tecavüz oluşturduğu, 556 sayılı KHK kapsamında manevi tazminat talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı F... Bilişim Çözümleri Ticaret Ltd. Şti aleyhine açılan davanın husumetten reddine, diğer davalı S.K. aleyhine açılan dava yönünden, davacının marka haklarına tecavüzün tespitine ve tecavüzün önlenmesine, <www.b...com> alan adına Türkiye`de erişimin engellenmesine, .. TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir.

 

(5651 S. K. m. 8, 9) (556 S. KHK. m. 9, 61, 62)

 

Dava: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 07.03.2013 tarih ve 2012/182 - 2013/39 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili ve katılma yoluyla davalı S. K. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Fatma Karaman Odabaşı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Karar: Davacı vekili, davalının müvekkilinin tanınmış <BOSCH> ibareli markasını alan adı olarak tescil ettirdiğini ve internet sitesinde kullandığını belirterek marka hakkına tecavüzün durdurulmasına, kararın ilanına ve marka haklarına tecavüz nedeniyle 3.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı S. K., markanın tescilli olduğunu bilmeden alan adı olarak aldığını, bu adı satmak için bir site açtığını, sitede hiçbir şekilde BOSCH markasına zarar verecek beyan ya da satış işleminde bulunmadığını, alan adını satmak amacıyla BOSCH bayilerine mail attığını belirterek davanın reddini istemiştir.

 

Diğer davalı F... Bilişim vekili, müvekkilinin yer sağlayıcı bir şirket olduğunu ve kendisine husumet yöneltilemeyeceğini belirterek davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, davalı F... Bilişim Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.`nin alan adının kullanıldığı sitenin servis sağlayıcısı olduğu, 5651 sayılı Yasa 8. ve 9. maddeleri gereğince salt teknik hizmet servisi vermekten dolayı sorumluluğunun bulunmadığı, diğer davalının ise alan adını tescilli olduğunu bilmeden, adına tescil ettirip BOSCH bayilerine satmak için e-mailler gönderdiğini savunarak ihlali kabul ettiği, 556 sayılı KHK`nın 9 ve 61. maddeleri gereğince tanınmış markanın ticari amaçla sitede kullanımının marka haklarına tecavüz oluşturduğu, 556 sayılı KHK`nın 62. maddesi kapsamında manevi tazminat talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı F... Bilişim Çözümleri Ticaret Ltd. Şti aleyhine açılan davanın husumetten reddine, diğer davalı S.K. aleyhine açılan dava yönünden, davacının marka haklarına tecavüzün tespitine ve tecavüzün önlenmesine, <www.b...com> alan adına Türkiye`de erişimin engellenmesine, 1.500 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir.

 

Kararı, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı S. K. vekili temyiz etmiştir.

 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı S. K. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

 

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekili ve katılma yoluyla davalı S. K. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 76.45 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı S. K.`den alınmasına, 05.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube