Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

3.Dairesi

 

Esas:  2012/1167

Karar: 2012/2209

Karar Tarihi: 11.10.2012

 

VAZİFE MALULÜ SAYILMASI İSTEMİ - DAVACININ HİZMET GEREĞİ TANKA ARKADAN ÇIKARKEN TANKIN HAREKET ETMESİ ÜZERİNE YARALANDIĞI - EMRE AYKIRI BİR DAVRANIŞI OLMADIĞI - VAZİFE MALÜLÜ KABULÜNE ENGEL OLGU BULUNMADIĞI - VAZİFE MALULÜ KABUL EDİLMEME İŞLEMİNİN İPTALİ

 

ÖZET: Hizmet gereği tanka arkadan çıkarken tankın hareket etmesi üzerine yaralanan ve emre aykırı bir davranışı olmayan davacının vazife malüli kabulüne engel bir olgu bulunmamaktadır.

 

 

(5510 S. K. m. 25, 47)

 

Davacı vekili 13.12.2011 tarihinde AYİM kayıtlarına geçen dava dilekçesinde özetle; davacının Tatbikat Merkez Komutanlığı emrinde görev yaptığını, 20.10.2010 tarihinde tankın nizamiye bölgesine götürülmesi ile görevlendirildiğini, tank sürücüsünün tankın geri vitese geçmediğini söylemesi üzerine tekrar denemesini söylediğini, sonuç çıkmayınca tankın sağ arkasında motor üstünde bulunan vites mekanik kolunun durumunu görmek maksadıyla cer dişlisine basarak tanka çıkmak istediğini, tankın aniden hareket etmesi sonucunda ayağının cer dişlisi ile palet arasına sıkıştığını ve yaralandığını,

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz raporu düzenlendiğini, vazife malullüğü talebinin davalı kurum tarafından red edildiğini, bunun hukuka aykırı olduğunu belirterek davacının vazife malulü sayılmasına, başvuru tarihinden itibaren vazife malulü aylığı bağlanarak birikmiş aylık farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

 

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının Ankara Şereflikoçhisar Tatbikat Merkez Komutanlığı emrinde uzman erbaş olarak görev yaptığı, 047886 plakalı M60A3 Tankını Atış bölüğü tank garajından nizamiye bölgesi ve gözetleme mevzine götürülmesi ile görevlendirildiği, tankın geri vitese geçmediği, davacının durumu görmek için cer dişlisine basarak tanka çıktığı, tankın hareket etmesi neticesinde sağ ayak parmaklarının cer dişlisi ile palet arasına sıkıştığı, GATA Sağlık Kurulunun 09.06.2011 tarih ve 3672 sayılı raporu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz kararı verildiği, sözleşmesinin fesh edilerek 23.11.2011 tarihinde ilişiğini kesildiği, 15.12.2011 tarihinden itibaren adi malul aylığı bağlandığı, vazife malullüğü talebinin davalı kurum tarafından red edildiği anlaşılmıştır.

 

5510 sayılı Kanunun <Malul sayılma başlıklı 25`inci maddesinin 1`inci fıkrasında; <Sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4`üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60`ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az %60`ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır> hükmü,

 

Aynı Kanunun 47`inci maddesinde <Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4`üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki hallerde vazife malullüğü hükümleri uygulanır. 25`inci maddesinde belirtilen malullük; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denir.

 

Vazife malullükleri;

 

a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan,

 

b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan,

 

c) Yasak fiilleri yapmaktan,

 

d) İntihara teşebbüsten,

 

e) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlama veya zarar verme amacından,

 

doğmuş olursa bunlara uğrayanlar hakkında vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz> hükmü yer almaktadır.

 

Açıklanan bu hükümlere göre davacının vazife malulü kabul edilerek kendisine aylık bağlanabilmesi için vazifesinin sebep ve etkisiyle vazifesini yapamayacak hale gelmesi gerekmektedir. Davacı hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamaz raporu düzenlendiğinden davacının malul olduğu hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Olay hakkında Birlik Komutanlığı tarafından düzenlenen idari tahkikat raporunda; davacının tankın nizamiye emniyet bölgesine götürülmesi ile görevlendirildiği, davacının tankın sürücüsü Tnk.Er R.T.`a tankı çalıştırmasını ve geri vitese almasını söylediği, sürücünün tankın geri vitese geçmediğini beyan ettiği, davacının sürücüye tekrar denemesini emrettiği, sürücünün denediğini fakat geri vitese geçmediğini söyleyince davacının tankın sağ arkasından motor üstünde bulunan vites mekanik kolunun durumunu görmek maksadıyla çalışan tankın sağ arkasından cer dişlisine basarak tanka çıktığı, tankın aniden hareketi sonucu davacının ayağının cer dişlisi ile palet arasında sıkışarak yaralandığı, sürücüsünün kastı olmaksızın tankın geriye yürümesini engelleyemediği, davacının onyedi yıllık meslek deneyimine sahip tecrübeli bir personel olması nedeniyle çalışan tanka arkadan binilmemesi kuralına uymadığı, arkadan basması sonucu yaralandığı kendisine aşırı güvenle emniyet kurallarını ihlal ettiği, bu nedenle kusurlu olduğu belirtilmiş, Tatbikat Merkez Komutanlığının 14.09.2011 tarihli tahsis dosyasında yer alan yazısında olayın mahkemeye intikal etmemiş olmasından dolayı herhangi bir mahkeme kararı olmadığı bildirilmiştir. Davalı kurum tarafından idari tahkikat raporunda emniyet kurallarını ihmal ettiğinden kusurlu olduğu belirtilen davacı hakkında vazife malullüğü hükümlerinin uygulanamayacağına karar verilmiştir. Davacının tankın sorumlu olduğu bölgeye götürülmesi ile görevlendirilmiş olması nedeniyle davacının hizmet esnasında yaralandığında kuşku yoktur. Olayın mahiyeti değerlendirildiğinde sürücüsü tarafından tankın geri vitese geçmediği bildirilmiş, davacı hizmet amacıyla durumu yerinde görmek için ani hareketle tanka arkadan çıkmış, tank hareket ederek davacının yaralanmasına neden olmuştur. Davacının bir emre aykırı davranması söz konusu olmadığı gibi, durumu görmek amacıyla tanka çıkması hizmetle bağı kesmez. Davacının vazife malulü sayılmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Davacı vazifenin sebebi ile yaralanmış olduğundan hakkında vazife malullüğüne ilişkin hükümlerin uygulanmaması hukuku uygun düşmemektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

1. Davacının vazife malulü kabul edilmeme işleminin İPTALİNE,

 

2. Talep nedeniyle davacının vazife malullüğü aylık farklarına hak ediş tarihlerinden (ödenmesi gereken aylardan) ödeme tarihine kadar YASAL FAİZ UYGULANMASINA,

 

11 EKİM 2012 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube