Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
EKSİK SORUŞTURMAYLA HÜKÜM KURMA iFTİRA SUÇUNUN YASAL ÖGELERİNİN GÖZETİLMESİ

4. Ceza Dairesi 2009/29486 E., 2012/3539 K.

EKSİK SORUŞTURMAYLA HÜKÜM KURMA
iFTİRA SUÇUNUN YASAL ÖGELERİNİN GÖZETİLMESİ


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığa ait olan taşınmaz hakkında, açılan kira uyarlaması davasında, davacı tarafça mahkemeye ibraz edilen kira sözleşmesindeki imzanın kendisine ait olmadığını imzanın sahte olduğunu iddia eden sanığın Karşıyaka C. Başsavcılığına yakınan aleyhine şikayette bulunduğu yapılan soruşturmada alınan 16.01.2006 tarihli bilirkişi raporuna göre şikayete konu kira kontratındaki imzanın sanığın eli ürünü olduğunun tespit edildiği ve bu nedenle katılan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildiği bu şekilde gerçekleştiği kabul edilen eylemde iftira suçunun yasal öğelerinin oluştuğu gözetilmeden kastı bulunmadığı biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanığın beraatine karar verilmesi,

2-Kabule göre de;

Karşıyaka C.Başsavcılığının 2005/30720 soruşturma sayılı dosyasında kovuşturmaya yer olamadığına ilişkin kararın dayanağını oluşturan, suça konu kira sözleşmesi üzerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen bilirkişi raporunun aslı veya onaylı bir örneğinin denetime olanak verecek şekilde dosya arasına alınmadan eksik soruşturmayla hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve katılan M…… Ö…… vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22/02/2012 tarihinde karar verildi.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube