Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C. DANIŞTAY

12.Dairesi

 

Esas:  2013/873

Karar: 2013/4439

Karar Tarihi: 27.05.2013

 

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - DAVACININ DÖRT YILLIK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENİMİNİ TAMAMLADIĞI TARİHTEN İTİBAREN A GRUBU POLİS AMİRİ STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLMESİ - HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN GEREĞİ OLDUĞU - DAVANIN REDDEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

 

ÖZET: Davacının … yılında komiser yardımcılığı kursunu bitirdiği, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla dört yıllık yükseköğretim kurumunda öğrenime devam ettiği ve … tarihinde mezun olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, davacının 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte devam ettiği dört yıllık yükseköğretim kurumundaki öğrenimini tamamladığı tarihten itibaren A grubu polis amiri statüsünde değerlendirilmesi hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olduğundan, davanın reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

 

(2709 S. K. m. 153) (2577 S. K. m. 2, 49) (3201 S. K. Geç. m. 20) (ANY. MAH. 07.02.2008 T. 2005/38 E. 2008/53 K.) (ANY. MAH. 17.03.2011 T. 2010/106 E. 2011/55 K.)

 

İstemin Özeti: Sivas İdare Mahkemesince verilen 31.12.2012 tarih ve E:2012/1018; K:2012/1525 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

Savunmanın Özeti: İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: …

 

Düşüncesi: Kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeyerek işin gereği düşünüldü:

 

Dava; komiser yardımcılığı kursunu 30.06.1999 tarihinde bitiren ve yargı kararı gereği (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilen davacının, dört yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 03.06.2002 tarihi itibarıyla (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilerek kıdem ve terfi geçerlik tarihlerinin buna göre düzenlenmesi talebiyle yaptığı 23.07.2012 günlü başvurusunun reddine ilişkin 31.07.2012 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

 

İdare Mahkemesince, davacının kıdem ve rütbe terfiine esas tarihin Ankara 6. İdare Mahkemesinin 16.03.2012 tarih ve E:2012/258, K:2012/483 sayılı kararı uyarınca belirlendiği, anılan karar içeriğinde (A) grubu polis amirliği statüsünün başvuru tarihinden itibaren geçerli olduğunun yazıldığı ve bu kararın Danıştay tarafından bozulmadığı sürece uygulanması gereken bir karar olduğu, davalı idarenin de anılan karar uyarınca işlem tesis ettiğinin görüldüğü, idare mahkemesinin iptal kararının uygulanması sonucu davacının kıdem ve terfii tarihinin belirlendiği dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

 

Davacı tarafından, Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

 

Dosyanın incelenmesinden, 30.06.1999 tarihinde komiser yardımcılığı kursunu bitirerek (B) grubu polis amiri olan ve (A) grubu polis amiri olma şartlarında değişiklik yapan 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 21.04.2001 tarihi itibarıyla devam etmekte olduğu dört yıllık yükseköğrenimini 03.06.2002 tarihinde tamamlayan davacının, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 21.04.2001 tarihinde komiser yardımcılığı kursuna devam edenlerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesince verilen 07.02.2008 günlü ve E:2005/38, K:2008/53 sayılı iptal kararı üzerine (A) grubu polis amiri sayılması istemiyle 14.04.2008 tarihinde davalı idareye başvurduğu, bu başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddine ilişkin Ankara 6. İdare Mahkemesi kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 29.12.2011 gün ve E:2010/4169, K:2011/7578 sayılı kararı ile bozulduğu, anılan Mahkemece bozma kararına uyularak verilen 16.03.2012 tarih ve E:2012/258, K:2012/483 sayılı kararla < ...Anayasa Mahkemesinin 17.03.2011 günlü ve E:2010/106, K:2011/55 sayılı kararı doğrultusunda davacının (A) grubu polis amiri olarak değerlendirilmesi gerektiği ve davacının bu statüsünü davalı idareye başvuru tarihi itibarıyla kazanacağının tartışmasız olduğu> ifadelerine yer verilerek dava konusu işlemin iptal edildiği, söz konusu iptal kararının temyiz edildiği ve bakılan davanın açıldığı tarihte sözü edilen davanın derdest olduğu, davacının dört yıllık yükseköğrenimi bitirdiği 03.06.2002 tarihi itibarıyla (A) grubu polis amiri sayılarak kıdem ve terfi geçerlik tarihlerinin buna göre düzenlenmesi istemiyle 23.07.2012 tarihinde yaptığı başvurusunun dava konusu işlemle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar İdare Mahkemesince, davacının kıdem ve rütbe terfiine esas tarihin, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 16.03.2012 tarih ve E:2012/258, K:2012/483 sayılı kararı uyarınca belirlendiği, anılan karar içeriğinde (A) grubu polis amirliği statüsünün başvuru tarihinden itibaren geçerli olduğunun belirtildiği, bu iptal kararının uygulanması sonucu davacının kıdem ve terfii tarihinin belirlendiği dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış ise de, söz konusu davanın, davacının (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddine yönelik işleme ilişkin olduğu, bakılan davanın ise davacının dört yıllık yükseköğrenimi tamamladığı tarihten geçerli olarak (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açıldığı, dolayısıyla her iki davanın konularının farklı olduğu görülmüştür.

 

Öte yandan, davacının (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davada Mahkemece verilen iptal kararında <Davacının (A) grubu polis amiri statüsünü başvuru tarihi itibarıyla kazanacağının tartışmasız olduğu> yolunda bir ifadeye yer verilmiş ise de, bu ifadenin davacının dört yıllık yükseköğrenimi tamamladığı tarihten geçerli olarak (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilemeyeceğine yönelik bir gerekçeye ya da hükme dayanmadığı, zira söz konusu davada davacının bu yönde bir talebinin bulunmadığı açıktır.

 

Belirtilen durumda, davacının dört yıllık yükseköğrenimi tamamladığı tarihten geçerli olarak (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilme istemi hakkında inceleme ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 21.04.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 06.04.2001 günlü, 4638 sayılı Yasanın 1. maddesi ile değişik 55. maddesinde; polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanların (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanların (B) grubunu oluşturacağı düzenlenmiştir.

 

Aynı Kanunun 4638 sayılı Yasanın 5. maddesi ile eklenen Geçici 20. maddesinde; < Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir.> hükmüne yer verilmiştir.

 

Görüldüğü üzere; 4638 sayılı Yasa ile, daha önceden en az dört yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olan ve komiser yardımcılığı kursunu bitiren kişilerin kazanılmış hakları korunarak, (A) grubu polis amiri olma durumları devam ederken, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, komiser yardımcılığı kursunu bitirip (B) grubu polis amiri olarak en az dört yıllık yükseköğrenime devam eden veya en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş şekilde komiser yardımcılığı kursuna devam edenlerin (A) grubu polis amiri olma beklentileri karşılanmamıştır.

 

4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş şekilde komiser yardımcılığı kursuna devam edenlerin (A) grubu polis amiri olma istemlerinin davalı idarece reddedilmesi üzerine, bu ret işlemlerinin iptali istemiyle açılan davalarda, bir kısım idare mahkemelerinin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gitmesi sonucu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Geçici 20. maddesinde yer alan < ... dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile ....> ibaresinin Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 7.2.2008 günlü, E:2005/38, K:2008/53 sayılı kararıyla iptaline karar verilmesi nedeniyle 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş şekilde komiser yardımcılığı kursuna devam edenlerin (A) grubu polis amiri olmaları önündeki yasal engel kalkmış ve bu konu ile ilgili uyuşmazlıkların Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ve Dairemiz kararlarıyla ilgililer lehine sonuçlandığı görülmüştür.

 

Yine, dava konusu olayı da ilgilendiren, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla komiser yardımcılığı kursunu bitirmiş olup, (B) grubu polis amiri olarak en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam edenlerin (A) grubu polis amiri olma istemlerinin reddine yönelik işlemlere karşı açılan davalarda, bazı idare mahkemelerince, 3201 sayılı Yasanın Geçici 20. maddesinin Anayasanın 2 ve 10. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesine başvurulması üzerine, 14.05.2011 günlü, 27934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 17.03.2011 günlü, E:2010/106, K:2011/55 sayılı kararıyla; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Geçici 20. maddesinde yer alan < ... bulunduğu rütbede dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup ....> ibaresinin; 3201 sayılı Yasanın terfi ve atamaları düzenleyen 55. maddesinin 4638 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden önceki hükümlerine göre, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olan polislerden komiser yardımcılığı kursunu başarıyla tamamlamış olanların da (A) grubu polis amiri olma hakkının bulunması nedeniyle, anılan mevzuat hükümlerine güvenerek (A) grubu polis amiri olma beklentisiyle bir kısım polislerin yükseköğrenim mezunu iken, Polis Akademisinde komiser yardımcılığı kursuna katıldığı, diğer bir kısmının ise komiser yardımcılığı kursunu bitirdikten sonra, yükseköğrenime başladığı ve her iki grupta bulunan kişilerin bir süre sonra komiser yardımcılığı kursunu veya yükseköğrenimi bitireceğinin açık olduğu, itiraz konusu kuralla (A) grubu polis amiri olarak atanmak için gerekli olan her iki şartı taşıyan kişilerin kazanılmış haklarının korunması amaçlanmakta iken, (A) grubu polis amiri olmak için gerekli koşullardan birini tamamlayıp diğerini yerine getirme sürecine giren ve mevcut yasal düzenlemeye güvenerek haklı bir beklenti içerisinde bulunanların (A) grubu polis amiri olma beklentilerinin engellendiğinin görüldüğü, nitekim itiraz konusu kuralın ilk halinde yer alan ve komiser yardımcılığı kursunu bitirmemiş olanları etkileyen kısmının da Anayasa Mahkemesinin 2008 yılında verdiği kararıyla hukuk güvenliği ilkesinden bahisle iptal edildiği, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte komiser yardımcılığı kursunu bitirerek dört yıllık yükseköğrenime devam eden kişilerin de hukuk güvenliği ilkesinden yararlandırılmaları gerektiği, bu durumda, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenlerin (A) grubunda değerlendirileceği yolundaki düzenlemenin kapsamına, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğrenime devam edenlerin alınmamış olmasının, hukuk güvenliği ilkesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle anılan hükmün iptaline karar verilmiştir.

 

3201 sayılı Yasanın Geçici 20. maddesinde yer alan <... bulunduğu rütbede dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup ....> ibaresinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonra Yasa kuralı < Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (Kanunun) yürürlüğe girdiği tarihten önce (...) (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir.> şeklinde olup bu haliyle yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesinin kararları ile Yasa kuralının < eksik düzenleme> nedeniyle iptal edildiği anlaşılmaktadır.

 

Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası hükmü, Anayasa Mahkemesi kararlarının sadece hüküm fıkralarının değil, hükme dayanak oluşturan temel gerekçelerinin de bağlayıcı olduğunun kabul edilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Anayasa Mahkemesince 3201 sayılı Yasanın Geçici 20. maddesi kapsamına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce komiser yardımcılığı kursunu bitirmiş olarak dört yıllık yükseköğrenime devam edenlerin alınmamış olması Anayasaya aykırı bulunduğuna göre, Anayasaya uygunluk, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce komiser yardımcılığı kursunu bitirmiş olan polis amirlerinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dört yıllık yükseköğrenime devam edenlerin Geçici 20. madde kapsamında değerlendirilmeleri ile sağlanabilecektir.

 

Söz konusu madde, geçici bir madde olup gelecekte ortaya çıkacak hukuki durumları değil, madde metninde ifade edilen < bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihteki> durumları ve bunlara bağlanan hukuki sonuçları düzenlediğine göre değerlendirme de geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılmalıdır.

 

Varılan hukuki sonuca göre, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce komiser yardımcılığı kursunu bitiren ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dört yıllık yükseköğrenime devam eden personelin, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam ettikleri yükseköğrenimi bitirmeleri halinde mezun oldukları tarihten itibaren (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilmeleri gerekmektedir.

 

Olayda ise; davacının 1999 yılında komiser yardımcılığı kursunu bitirdiği, 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 21.4.2001 tarihi itibarıyla dört yıllık yükseköğretim kurumunda öğrenime devam ettiği ve 03.06.2002 tarihinde mezun olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu durumda, davacının 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 21.4.2001 tarihinde devam ettiği dört yıllık yükseköğretim kurumundaki öğrenimini tamamladığı tarihten itibaren (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilmesi hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olduğundan, davanın reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 40 TL harç ile 10 TL posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 27.05.2013 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARŞI OY

 

Davacının, (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilme isteminin reddedilmesine yönelik işlem yargı kararıyla iptal edilmekle birlikte, (A) grubu polis amiri statüsünde değerlendirilme istemiyle yaptığı başvurusunun, Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girmesi ile ortaya çıkan yeni hukuki duruma dayandırıldığı dikkate alındığında, davacının dört yıllık yükseköğrenimi bitirdiği tarihten itibaren (A) grubu polis amiri sayılması, bir diğer ifade ile davacıya geçmişe yönelik hak tanınması hukuken olanaklı değildir.

 

Açıklanan nedenle, temyize konu kararın gerekçesi değiştirilerek onanması gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube