Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli avukatın, şikâyetçi avukatın takip edip sonuçlandırdığı … Bankası Memur ve Emeklileri Sağlık Yardım Sandığı aleyhine açtığı … İş Mahkemelerindeki sonuçlanan davalar ile ilgili olarak, davaların doğru açılmadığı, eksik işlemler yapıldığı, şikâyetli avukatın takip ettiği davaların doğru olduğu, şikâyetçi avukatın müvekkillerinin ve dava açmamış olanların şikâyetli avukata vekâletname vermeleri yönünde şikâyetli avukatın yönlendirmesi suretiyle, şikâyetçi avukatın müvekkillerine ve diğer hak sahiplerine SMS mesajları ve fakslar çekildiği, kendisinin kazandığı davalar ile ilgili kararlarda isminin elle silinerek şikâyetli avukatın isminin yazıldığı bunların … Emeklileri Derneğinden çekildiği ve bu dernek yöneticileri tarafından şikâyetli avukata yönlendirme yapıldığı, iddiaları ile yapılan şikâyet üzerine açılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayin edilmemiştir. Şikâyetli avukat savunmalarında, kendisinin iş elde etmek için bir girişiminin olmadığını, buna gerek de olmadığını, şikayetçi avukatın bazı müvekkillerinin şikayetçiyi azletmesinden sonra davalarını kendisine verdiklerini, şikayetçiyi azleden bir kısım müvekkillerinin başka avukatlara da vekaletname verdiklerini, şikayet dilekçesine ekli kararlarda şikayetçinin isminin üzerinin silinmesi ile ilgisinin bulunmadığını, öncelikle bu yöndeki iddianın ispat edilmesi gerektiğini, çekildiği ileri sürülen SMS ve faks mesajlarının da kendisi ile ilgisinin olmadığını, şikayetçinin davaları şimdi şikayetçi olduğu Dernek yöneticilerinin yönlendirmesi ile aldığını, Dernek başkanı olan müvekkilinin kendisini azlettiğini, azil sebepleri olarak yanlış dava açılmasını, müvekkillerine bilgi vermemesini, kendisine ulaşamamalarını beyan ettiklerini, Dernek ilgilileri ile bağlantısının olmadığını, şikayet hakkının kötüye kullanıldığını ve bu bağlantı ve kendisine ait eylemlerin ispat edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Şikâyetçi tarafından, ilk şikâyetten sonra dosyaya sunulan görüntü CD sinde, şikâyetli avukatın Dernek tarafından düzenlenen toplantı sırasında çekilen görüntülerinin bulunduğu, bu toplantıda şikâyetli avukatın konuşma yaparak ve arkasındaki görüntüde kazandığı davanın kararında kendi isminin silinerek şikâyetli avukatın isminin yazılı olduğu Yargıtay kararının olduğu halde şikâyetçi ile ilgili sözler söylediği, davaların şikâyetçi avukata verilmesi için dinleyicilerin yönlendirildiği ileri sürülmüştür. Şikâyetli avukat bu konudaki savunmalarında kayıtların içeriğini kabul etmediğini, eklemeler yapıldığını, konuşmaların kendisine ait olmadığını, CD kaydının özel hayatın gizliliğini ihlal eden yasaya aykırı delil niteliğinde olduğunu ve içeriğine bakılmaksızın delil olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunmuştur Şikâyetli avukat tarafından kovuşturma dosyasına sunulan CD kaydının yasa dışı elde edilmiş delil niteliğinde olduğu, kaydedilmesinin suç olduğu yönünde şikâyetçi avukat aleyhine suç duyurusunda bulunduğu, … Cumhuriyet Başsavcılığının 18.02.2011 tarih 2011/21447 sayılı yazısı ile ilgililere tebligat yapılarak ifade vermek üzere başvurmalarının sağlanmasının ve disiplin kovuşturma dosyasının istenmesinden anlaşılmıştır. Yapılan soruşturma sonucunda … Cumhuriyet Başsavcılığının 12.05.2011 tarih 2011/21447 sor, 2011/24888 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, gerekçesinde de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun unsurlarının oluşmadığının belirtildiği görülmektedir. Dosyaya sunulan belgelerin şikâyetli avukat ile bağlantısı ve şikâyet konusu eylemin şikâyetli avukatın yönlendirmesi ile sağlandığı belgelerden anlaşılabilecek bir husus değildir. Ancak, iddiaya göre ilgili Dernek tarafından düzenlendiği belirtilen toplantıda, şikâyetli avukatın konuşma yaparak şikâyetli avukatın takip ettiği davalar ile ilgili olarak aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve davaların kendisine verilmesini istediği ya da bunu sağlamaya çalıştığı iddia edilmekte, şikâyetli avukat vekili ise CD de tahrifat yapıldığını ve eklemeler bulunduğunu savunmaktadır. Tarafların gösterdiği tanıklar da dinlenmemiş ve toplantıda şikâyetli avukat tarafından iddia edilen eylem ve sözlerin söylenip söylenmediği hususunda bir araştırma yapılmamıştır. … Cumhuriyet Başsavcılığının 12.05.2011 tarih 2011/21447 sor, 2011/24888 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılmasından sonra, sunulan CD nin özel hayatın gizliliğini ihlal eden yasa dışı delil niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi, incelenebilir bir kayıt olduğunun tespiti halinde incelenmesi, tahrifat veya eklemeler bulunup bulunmadığının bilirkişi incelemesi ile tespit edilmesi, gerekir ise toplantıya katılan ve kendilerine mesaj gönderilen kişilerin tanık olarak bilgilerine başvurulması ile oluşacak duruma göre bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle, eksik hususların yerine getirilmesi ile oluşacak duruma göre bir karar verilmesi için … Barosu Disiplin Kurulunun “Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına” ilişkin kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak, şikâyetçi avukatın itirazının kabulü ile Ankara Barosu Disiplin Kurulunun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin kararının, eksik inceleme sebebi ile BOZULMASINA oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube