Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli avukat hakkında, müvekkili adına talep ettiği İhtiyati Haciz dosyasında mahkemece takdir edilen teminatı şahsi banka hesabından alınan teminat mektubu ile karşılayarak alacaklı adına muhtemel riskleri üstlenmesinin avukatlık mesleğinin bağımsızlığı ve mesleğe saygı ve güveni zedeleyecek nitelikte olduğu iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçunu oluşturduğu kabul edilerek disiplin cezası tayin edilmiştir. Şikâyetli avukat savunmalarında, teminat mektubu kendi hesabından verilmiş ise de mektubun banka tarafından talep edilen teminatlarının müvekkili tarafından karşılandığını bildirmiştir. Baro Disiplin Kurulu, şikâyetli avukatın eyleminin Avukatlık Yasasının 34, 134.maddeleri ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3.maddesine aykırı olduğunu kabulle şikâyetli avukatın uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş, karara şikâyetli avukat vekili tarafından itiraz edilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, şikâyetli avukatın … Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/872 Esasında kayıtlı davasını açtığı, 06.10.2009 tarihli tensip zaptında davacı tarafça talep edilen ihtiyati haczin % 15 teminat karşılığında kabul edildiği, 12.10.2009 tarihinde şikâyetli avukatın şahsi hesabından alınan teminat mektubunun dosyaya ibraz edildiği anlaşılmıştır. Şikâyetli avukat savunmalarında teminat mektubunun verilebilmesi için banka tarafından talep edilen ipoteğin müvekkili tarafından verildiğini, daha sonraki bir dönemde de nakit karşılığının depo edildiğini, eyleminin disiplin suçu oluşturmadığını bildirmiştir. Savunma ekinde dosyaya sunulan ipotek belgeleri ve makbuzun incelenmesinde ipoteğin 09.10.2009 tarihinde üçüncü şahıs tarafından banka lehine düzenlendiği ve Av. MO’un kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı olduğunun belirtildiği, daha sonra 75.000,00.-TL. sının nakit olarak depo edilmesi sonucu ipoteğin fek edildiği anlaşılmıştır.. Şikâyetli avukat tarafından sunulan belgeler savunmasını doğrular niteliktedir. Banka üçüncü şahsın şikâyetli avukat lehine ipotek tesis etmesi sonrasında teminat mektubunu düzenlemiştir. Ancak savunmanın doğrulanması eylemin disiplin suçu oluşturmadığı anlamına gelmemektedir… Teminat mektubunun alınabilmesi amacıyla yapılan bu işlemler doğrudan üçüncü şahıs tarafından da yapılabilecek iken şikâyetli avukatın şahsi hesabının kullanılmasına izin vermesi doğru bulunmamıştır. Avukat kendine iş sağlama ve meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açacak her türlü davranıştan özenle kaçınmak zorundadır. Bu nedenle, Baro Disiplin Kurulunun eylemin disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin değerlendirmesinde ve tayin ettiği uyarma cezasında hukuki isabetsizlik görülmemiş kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak, şikâyetli avukatın itirazının reddi ile … Barosu Disiplin Kurulunun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin kararının ONANMASINA oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube