Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

12.Ceza Dairesi

Esas: 2013 / 7502

Karar: 2014 / 198

Karar Tarihi: 13.01.2014

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU - SANIK HAKKINDA TEMEL CEZA BELİRLENDİKTEN SONRA TEMEL CEZADAN SADECE BİR KEZ YARI ORANINDA ARTIRIM YAPILMASI GEREĞİ - KATILANIN KEMİK KIRIĞINA MARUZ KALDIĞI VE HAYATİ TEHLİKE GEÇİRDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanık hakkında TCK  uyarınca temel ceza belirlendikten sonra, katılanın kemik kırığına maruz kalması ve hayati tehlike geçirmesi nedeni ile temel cezadan sadece bir kez yarı oranında artırım yapılması gerekir.

(5237 S. K. m. 53, 61, 89) (5271 S. K. m. 231) (5320 S. K. m. 8)

Dava: Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafınin TCK`nın 53/6. maddesinin uygulanmaması gerektiğine ilişkin diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Olay tarihinde, idaresindeki araçla yaya geçidinden geçmekte olan mağduru yaralayan sanığın olay mahallinin yaya geçidi olması ve yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmama hususları nazara alındığında kusurlu kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığı kusur belirlemesinin de mahkemenin yetki ve görevi kapsamında olduğu anlaşılmakla kusur yönünden rapor aldırılması gerektiği gerekçesiyle bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

1- TCK`nın 61/8. maddesinde <Adli para cezası hesaplanırken, bu madde hükmüne göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler, gün üzerinden yapılır. Adli para cezası, belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur> hükmüne rağmen adli para cezasının yıl olarak belirlenmek suretiyle TCK`nın 61/8. maddesine muhalefet edilmesi,

2- Katılan vekilinin asliye hukuk mahkemesince hükmedilen 4000 TL`nin kendilerine ödendiğine ilişkin beyanı karşısında, katılanlardan başka zararlarının olup olmadığı, var ise bu zararların da karşılanıp karşılanmadığı sorulduktan sonra CMK`nın 231. maddesinin değerlendirilmesi gerekirken yetersiz gerekçelerle uygulanmamasına karar verilmesi,

3- Sanık hakkında TCK`nın 89/1. maddesi uyarınca temel ceza belirlendikten sonra, katılanın kemik kırığına maruz kalması ve hayati tehlike geçirmesi nedeni ile TCK`nın 89. maddesinin (b) ve (e) bentleri uyarınca temel cezadan sadece bir kez yarı oranında artırım yapılması gerekirken, temel cezanın aynı fıkranın (b) ve (e) bentleri uyarınca ayrı ayrı yarı oranında arttırılması sureti ile sanık hakkında fazla ceza tayini,

 

Sonuç: Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 13.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube