Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 16722 
Karar: 2013 / 25512 
Karar Tarihi: 08.07.2013

TAKİBİN İPTALİ DAVASI - TAKİP DAYANAĞI BONONUN KAYITSIZ ŞARTSIZ BORÇ ÖDEME VAADİNİ İÇERMEDİĞİ - ALACAĞIN TAHSİL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİ - BORÇLUNUN İTİRAZININ KABULÜ İLE TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

 

           
 
 
   
   
   
 
                 

ÖZET: Takip dayanağı bono kayıtsız şartsız borç ödeme vaadini içermediğinden ve alacağın varlığı, tahsil edilip edilemeyeceği yargılamayı gerektirir ve alacaklı olduğunu genel mahkemede açacağı davada ileri sürebilecektir. Mahkemece; İİK gereğince borçlunun itirazının kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.


Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu, alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, icra mahkemesine başvurarak, takip dayanağı senedin teminat senedi olduğundan bahisle takibin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece; davanın süresinde açılmadığı ve de senedin teminat senedi niteliğini haiz olmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu İİK. nun 170/a maddesine dayalı şikayet niteliğinde olup aynı kanunun 168/3 maddesi uyarınca ödeme emri tebliğinden itibaren 5 günlük sürede yapılması zorunludur

İİK`nun 19. maddesinde; düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan icra takibinde, örnek 10 nolu ödeme emri borçluya 23.10.2012 günü tebliğ edildiği; İİK`nun 168/5. maddesi gereğince yasal 5 günlük şikayet süresinin son gününün 28 Ekim 2012 (kurban bayramı 4. gün) pazar günü ve 29 Ekim 2012 Cumhuriyet Bayramı`na rastladığı, bu durumda süre, söz konusu günü takip eden 30 Ekim 2012 - Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğinden, borçlunun 30 Ekim 2012 - Salı günü yaptığı şikayetin süresinde olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer yandan TTK` nun 688/2. maddesi ve 6102 Sayılı TTK`nun 776. maddeleri uyarınca bononun, kayıtsız şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadi unsurunu taşıması zorunludur. Bu niteliği haiz olmayan bono, kambiyo senedi vasfında kabul edilemez. 

Takip dayanağı senet arkasında ibareleri yer almaktadır. Bu durumda senedin neyin teminatı olduğu açıkça belirtilmiştir. Takip dayanağı bono kayıtsız şartsız borç ödeme vaadini içermediğinden ve alacağın varlığı, tahsil edilip edilemeyeceği yargılamayı gerektirir ve alacaklı olduğunu genel mahkemede açacağı davada ileri sürebilecektir.

O halde, mahkemece; İİK`nun 170/a-2.maddesi gereğince borçlunun itirazının kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile itirazın reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, HMK. nun 297. maddesinin (1). fıkrasının (e) bendi gereğince hükümde yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

Sonuç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube