Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
“Şikâyetli avukat hakkında, … İcra Müdürlüğü’nün 2011/386 Esas sayılı dosyasında 18.10.2011 tarihinde “Haricen tahsil ettiği parayı icra dosyasına beyan etmediği, borcun tamamı üzerinden” 22.11.2011 tarihinde haciz işlemi yaptığı iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda, eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir. Şikâyetli avukat önceki savunmaları ve itirazında özetle; Şikâyetçinin toplam borcu 05.10.2011 tarihi itibariyle 2.202,25 TL olduğunu, 1.950 TL miktarı doğrudan kurum müdürü M Ç’ a yapıldığını, kurum müdürünün ödemeden sonra talebi üzerine makbuz düzenlenerek kuruma teslim edildiğini, 22.11.2011 tarihinde borçlunun … Beldesi’ndeki adresine hacze çıkılarak kalan 530 TL’lik borç miktarı mal muhafaza altına alındıktan sonra 28.11.2011 tarihinde borçlu tarafından borcun geri kalanının İcra Müdürlüğü’ ne ödenerek dosyanın infaz edildiğini, suçsuz olduğunu savunmuştur. İncelenen dosya kapsamından Şikâyetçi borçlu hakkında, … İcra Müdürlüğü’nün 2011/386 Esas sayılı dosyası ile 05.10.2011 tarihli 1.875.08TL ana alacak olan takip açıldığı, Şikâyetçinin “… Hukuk Bürosu” başlıklı 000496 sayılı makbuzla 18.10.2011 tarihinde 1.910.00 TL’nin çalışanı GA tarafından tahsil edildiği, … İcra Müdürlüğü’nün 2011/386 Esas sayılı dosyası ile borç miktarı 2.000.00 TL gösterilerek 22.11.2011 tarihinde 2.000.00 TL kıymet takdiri yapılarak haciz ve muhafaza işlemi yapıldığı, görülmektedir. Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun birçok kararında belirtildiği üzere, “dosyadaki hesabın doğru yapılabilmesi, borçlunun sorumlu tutulacağı kalan borç miktarının uygun biçimde belirlenmesi, kalan borca yeter menkul veya gayrın menkul haczi yapılması ve borçlunun gereğinden fazla harç ve faiz ödememesi için, kısmi tahsilâtın hangi tarihte yapıldığının ve miktarının ne olduğunun takip dosyasına doğru olarak bildirilmesi” gerekmektedir. Borcun kalan kısmının ödenmemesi ve borçlunun borcu ödememekte direnmesi kamunun avukattan beklediği görevlerin tam ve zamanında yapılmamış olmasının haklı nedeni olamaz. Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme ve Şikâyetli avukatın disiplin sicilinde mevcut disiplin cezaları gözetilerek tayin ve takdir olunan 214.00 TL para cezasında hukuka aykırılık görülmemiş ve itirazların reddi ile kararın onanması gerekmiştir. Sonuç olarak Şikayetçi ARK ve Şikâyetli Avukat BY’ın itirazlarının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “214 TL Para Cezası Verilmesine” ilişkin 02.05.2013 gün ve 2012/24 Esas, 2013/7 Karar sayılı kararının ONANMASINA, Av. ÖB’nun yokluğunda katılanların oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube