Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

HAKARET SUÇU HAKKINDA YARGITAY 4. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

4.Ceza Dairesi

Esas: 2012 / 32715

Karar: 2014 / 1111

Karar Tarihi: 20.01.2014

HAKARET SUÇU - SANIĞIN OLUMSUZ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ NELER OLDUĞUNUN GÖSTERİLMEDİĞİ - SANIĞIN YENİDEN SUÇ İŞLEMEYECEĞİNE DAİR KANAATİN OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Sabıkasız olan, savunması talimat yoluyla alınan ve duruşmalara hiç katılmayan sanığın olumsuz tutum ve davranışlarının neler olduğu somut olarak gösterilmeden, <yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı> biçimindeki kanuni ibarenin tekrarından ibaret yetersiz gerekçe ile 5271 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır.(5237 S. K. m. 43) (5271 S. K. m. 231)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Karar: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın 02.06.2009 tarihinde BİMER’e yaptığı başvuruda kaymakam olan mağdur ... hakkında söylediği <Sayın Kaymakam, hırsızların ve yalancıların kaymakamı mı diye düşünmekten başka bir şey yapamadık> biçimindeki sözün, dilekçenin bütünü içerisindeki yeri ve bağlamı, şikayet ettiği şahıslar hakkında gerekli idari soruşturmanın yapılmadığı yönündeki sanığın kanaati dikkate alındığında, bu sözün hak arama özgürlüğü kapsamında sert eleştiri niteliğinde olduğu, mağduru doğrudan hedef almadığı gibi onu görevinden dolayı aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından, bu mağdur bakımından beraat kararı verilmesi gerekirken kanuni olmayan gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Sanığın 31.05.2009 ve 02.06.2009 tarihlerinde BİMER’e yaptığı başvurularda ...müdür vekili olan katılan İ...’ı ve İlçe ...Müdürü olan mağdur A...’yı, hem ayrı ayrı hem de birlikte hedef alan küçük düşürücü isnat ve sözler söyleyerek hakaret suçunu işlediğinin kabul edilmesi karşısında, TCK’nın 43/1-2. maddesinde düzenlenen zincirleme suç hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan, yetersiz gerekçe ile hakaret suçundan iki kez mahkumiyet kararı verilmesi,

3- Sabıkasız olan, savunması talimat yoluyla alınan ve duruşmalara hiç katılmayan sanığın olumsuz tutum ve davranışlarının neler olduğu somut olarak gösterilmeden, <yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı> biçimindeki kanuni ibarenin tekrarından ibaret yetersiz gerekçe ile CMK’nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi, Sonuç: Kanuna aykırı, sanık Ş... müdafii ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.01.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube