Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Baro Yönetim Kurulunun 2011/8 Dosya sayılı ve 20.07.2012 tarihli şikayetli avukatın Avukatlık Yasasının 153.maddesi uyarınca tedbiren işten yasaklanmasına karar verilmesi talebi üzerine, Baro Disiplin Kurulu 15.12.2012 günlü 2011/8 Esas, 2012/2– Karar sayılı kararı ile şikâyetli avukat hakkında … 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/307 Esasında kayıtlı olarak “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” suçlarından dolayı kamu davası açıldığı, Mahkemenin 2011/174 Karar sayılı ve 12.10.2011 tarihli kararı ile şikâyetli avukatın TCK. nun 188/3, 297/1, 62. Ve 52/2. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis ve 100.TL. sı adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, disiplin kovuşturmasına konu eylemin Mahkemece tayin edilen ceza miktarı itibariyle Avukatlık Yasasının 5/A maddesine girdiği kabul edilerek aynı Yasanın 153.maddesi uyarınca şikâyetli avukatın tedbir mahiyetinde işten yasaklanmasına karar vermiş, karara şikâyetli avukat tarafından itiraz edilmiştir. Şikâyetli avukat itirazında, Baro Disiplin Kurulu’nca yapılacak duruşmaya mazeret bildirdiğini, ancak mesleki mazeretin kabul edilmediğini, red kararı ve yeni duruşma gününün kendisine tebliğ edilmediğinden savunma/hukuksal dinlenilme hakkının ihlal edildiğini, işten yasaklanmayı gerektirecek bir suçla yargılanmanın tek başına yasaklama için yeterli olmadığını, aleyhindeki soruşturmanın 03.08.2010 tarihinde başladığı, tedbiren işten yasaklama konusunda 30.07.2012 tarihinde karar verildiğini, kararın gecikmiş olduğunu, suçunun sabit olmadığını, mahkeme kararının eksik incelemeye ve şüpheye dayalı bir karar olup, bozulması ihtimalinin kuvvetli olduğunu, … Barosuna nakil isteminin kabul edildiğini, bundan sonra tedbir konusundaki yetkinin de … Barosuna geçtiğini, suç isnat edilen dönemde tedbiren işten yasaklı olduğundan avukatlık faaliyetini icra edemediğinden uygulanacak hükmün tedbiren işten yasaklama olmayıp, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilecek idari para cezası olabileceği, kesinleşmiş bir ceza mahkemesi kararı ile mahkum olmadıkça suçlu kabul edilemeyeceğini, bu sebeple tedbiren işten yasaklama kararının kaldırılmasına karar verilmesini bildirmiştir. Avukatlık Yasasının 153. maddesi, “Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten dolayı kovuşturma yapılmakta olan avukat, disiplin kurulu kararıyla, tedbir mahiyetinde işten yasaklanabilir. Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da belirtilen günde gelmemiş olması şarttır. ( Ek; 02.05.2001, 4667/71) Ancak, baroya bildirdiği büro adresine tebligat yapılamayan avukatın ayrıca çağrılması ve dinlenmesi zorunlu değildir. Disiplin kurulu, bu karara esas olabilecek delillerin hangi sınır dâhilinde gösterilip inceleneceğini, istekle bağlı olmaksızın, serbestçe takdir eder.” hükmünü amirdir. O halde tedbir mahiyetinde işten yasaklama kararı verilebilmesi için; 1- Avukat hakkında Avukatlık Yasasının 5/a maddesinde bildirilen, “ Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikâp rüşvet, hırsızlık, dolanıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak.” suçlardan kovuşturma yapılmış olması, 2-C.M.K. nun 170.maddesindeki iddianamenin düzenlenmiş, C.M.K. 174.maddesindeki iddianamenin iade edilmemiş ve C.M.K. nun 175.maddesi uyarınca iddianamenin kabul edilmiş olması ile kovuşturmanın başlamış olması, 3- Karar verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da belirtilen günde gelmemiş olması, … 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/307 Esas, 2011/174 Karar sayılı ve 12.10.2011 tarihli kararı ile şikâyetli avukatın “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” suçlarından dolayı şikâyetli avukatın TCK. nun 188/3, 297/1, 62. Ve 52/2.maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis ve 100.TL. sı adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın Yargıtay’da temyiz incelemesinde olduğu anlaşılmıştır. Şikâyetli avukat hakkında açılan kamu davasında mahkemece tespit olunan eylemlerinden dolayı şikâyetli avukat hakkında 6 yıl 3 ay hapis ve 100.TL. sı adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tayin ve takdir olunan cezanın süresi itibariyle eylem Avukatlık Yasasının 5/a maddesine giren suçlardan olup, aynı Yasanın 136/1. maddesi hükmüne göre "Meslekten Çıkarma" cezasını gerektirebilecek niteliktedir. Baro Disiplin Kurulu, 26.07.2012 tarihli oturumunda Avukatlık yasasının 153/2. maddesi uyarınca şikâyetli avukata usulüne uygun tebligat çıkarmış, tebligatın bila tebliğ dönmesi üzerine Tebligat Yasasının 35.maddesi uyarınca tebligat çıkarılmış, şikâyetli avukatın 04.07.2012 tarihli dilekçesi ile bildirmiş olduğu adrese çıkarılan tebligat şikâyetli avukatın bizzat kendisine tebliğ edilmiş, şikâyetli avukat dilekçesine eklediği raporla sağlık nedenlerini bildirerek erteleme talep etmiş, Baro Disiplin kurulu 27.09.2012 tarihli oturumda mazereti kabul etmiş ve duruşmayı 18.10.2012 tarihine ertelemiş, duruşma gününü şikâyetli avukata tebliğ etmiş, şikâyetli avukat vekili Av…. … … tarafından bir dilekçe ile mesleki mazeret bildirilerek erteleme talebinde bulunmuş, Baro Disiplin Kurulu şikâyetli avukat vekilinin mazeret talebini kabul etmemiş ve 15.11.2012 tarihli oturumunda şikâyetli avukatın Avukatlık yasasının 153. maddesi uyarınca tedbiren işten yasaklanmasına karar vermiştir. Baro Disiplin Kurulunun şikâyetli avukat vekilinin mesleki mazeretini kabul etmesi ve duruşma günü tayin ederek yeni duruşma gününü bildirmesi gerekirken, aksi düşünce ile şikâyetli avukat vekilinin mesleki mazeret dilekçesini kabul etmeyerek itiraza konu karar vermesi savunma hakkının kısıtladığından Baro Disiplin Kurulunun “Tedbiren işten yasaklama kararı verilmesine” ilişkin kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Bu nedenlerle, kovuşturma konusu olayda Avukatlık Yasasının 153/1 maddesinin 2.fıkrası hükmünün de yerine getirilmediği anlaşıldığından, Baro Disiplin Kurulunun “Tedbiren işten yasaklama kararı verilmesine” ilişkin kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak, şikâyetli avukat vekilinin itirazının kabulü ile … Barosu Disiplin Kurulunun “Tedbir Mahiyetinde işten yasaklamaya” ilişkin kararının KALDIRILMASINA, oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube