Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli Avukat hakkında … İcra Müdürlüğü’nün 2010/16538 esasında şikâyetçi aleyhine yaptığı icra takibi TBB Meslek Kuralları 27/2. madde gereği bildirimde bulunmadığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Şikâyetçi avukat, şikâyetli avukatın … İcra Müdürlüğü’nün 2010/16538 Esas sayılı icra takibi ile birlikte … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/384 Esas sayılı dosyası ile aleyhinde dava açtığını, bu konuda da bildirimde bulunmadığını, Meslek Kurallarının 27/2. maddesinin açık olduğunu, şikâyetli avukatın bu maddeye aykırı davrandığını, Baro Disiplin Kurulu tarafından yasa koyucunun ihdas ettiği yasa hükmünün hiçe sayılarak şikâyetli avukat hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiğini bildirerek karara itiraz etmiştir. Şikâyetli Avukat 16.07.2012 havale tarihli dilekçe ile menfaati zıt tarafları temsil ettiği ve bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat yararı çatışan öbür tarafın vekâletini alamaz ilkelerini çiğnemediğini, icra takibi ve savcılık şikâyetleri konusunda baroya yazılı bildirimde bulunduğunu, Meslek Kurallarının 27/2.maddesinin icra takiplerini kapsamadığını belirtmiş; hakkında disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etmiştir. İncelenen dosya kapsamından, şikâyetli avukat tarafından … İcra Müdürlüğü’nün 2010/16538 Esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibinin … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2007/53 Esas sayılı dosyasından doğan tazminat alacağına dayalı olduğu, önceden şikâyet konusu yapılan … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/384 Esas sayılı dosyasının da bu dosyalarla bağlantılı olduğu ve şikâyetli avukat tarafından 27.08.2010 gün ve 2010/50514 kayıt tarihli dilekçelerle baroya bildirimde bulunduğu anlaşılmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın “Meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler” bölümünde yer verilen “bilgi verme Yükümlülüğü”nün amacı, avukatla avukat ve / veya avukat ile iş sahibi arasında çıkan uyuşmazlığın baro öncülüğünde sulh yolu ile çözümlenmesi için, baronun uyuşmazlıkla ilgili bilgi edinmesini sağlamak olduğu gibi, aleyhine dava açılan avukatın davaya konu olan eylem veya işleminin baroca değerlendirilip, gerekirse re’sen disiplin soruşturması açılmasının sağlanmasıdır. Bu suretle avukatların birbirleri aleyhindeki hukuksal girişimlerde daha dikkatli ve özenli davranmasını sağlamak, bu tür girişimlerin mesleğe zarar verecek tarzda kullanılmasını önlemek ve bu hususlarda gerekli önlemleri almakla görevli Baroları bilgilendirmektir. Uyuşmazlığın başında bildirimde bulunulmuş olmakla madde ile istenen amaç gerçekleşmiş olduğunu kabul ve sonradan vaki uyuşmazlıkla bağlantılı davalarda da bildirimde bulunma yükümlülüğü öğretide “şikâyetlerin tetkikinde babalık rolü” olarak tanımlanan amacın elde edilmemiş olmasında ısrarda yarar yoktur. Bu nedenle günün gereklerine de uygun olarak tarafları ve konuları aynı bağlantılı uyuşmazlıklarda ilk kez bildirimde bulunulmuşsa devamında (bağlantılı dava, İcra takibi gibi) disiplin cezası tayinine gerek bulunmadığından kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak Şikâyetçi Avukat Y.P.’nin itirazının reddine, Baro Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin kararın ONANMASINA, oybirliğiyle karar verilmiştir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube