Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17730 Karar: 2013 / 24637 Karar Tarihi: 01.07.2013

http://www.sinerjimevzuat.com.tr/images/yuksekMahkemeLogo/yargitayLogo.png

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013 / 17730 
Karar: 2013 / 24637 
Karar Tarihi: 01.07.2013

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ - KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP- ŞİKAYETLERİN YASAL BEŞ GÜNLÜK SÜREDE YAPILMASI GEREĞİ - İTİRAZ VE ŞİKAYETİN ŞASİ OLUP ANCAK BAŞVURAN AÇISINDAN HÜKÜM İFADE EDECEĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

 

ÖZET: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz ve şikayetlerin İİK.’da öngörülen yasal beş günlük sürede yapılması gerekip, bu sürede itiraz etmeyen borçlu yönünden takip kesinleşir. İtiraz ve şikayet şasi olup, ancak başvuran açısından hüküm ifade edeceğinden, itiraz ve şikayette bulunmayan diğer borçlular yönünden hiçbir sonuç doğurmaz. Bu nedenle mahkemece yalnızca muteriz borçlu ... AŞ. yönünden karar verilmesi gerekirken diğer borçluları da kapsar biçimde hüküm tesisi isabetsizdir.

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından 7 adet çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlanıldığı örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlulardan T. Teknoloji ve İletişim Hizmetleri AŞ’nin yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda şikayet ve itirazlarını bildirdiği ve işleyecek faiz miktar ve oranına itiraz ederek takibin ve keşideci dışındaki kişilerden çek tazminatı istenilmesi nedeniyle takibin bu kısmına isabet eden oranda iptalini istediği anlaşılmıştır.

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte itiraz ve şikayetlerin İİK. nun 168.maddesinde öngörülen yasal beş günlük sürede yapılması gerekip, bu sürede itiraz etmeyen borçlu yönünden takip kesinleşir. İtiraz ve şikayet şasi olup, ancak başvuran açısından hüküm ifade edeceğinden, itiraz ve şikayette bulunmayan diğer borçlular yönünden hiçbir sonuç doğurmaz.

Bu nedenle mahkemece yalnızca muteriz borçlu T. Teknoloji ve İletişim Hizmetleri AŞ. yönünden karar verilmesi gerekirken diğer borçluları da kapsar biçimde yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Ayrıca, alacaklı tarafından icra takibi TL üzerinden yapıldığı ve İİK. nun 58. maddesine aykırılık bulunmadığı halde 31.10.2012 keşide tarihli 35.000 USD meblağlı çekin iptali yönünde hüküm yasaya uygun olmadığı gibi bir an için İİK. nun 58. maddesine aykırılık bulunduğu düşünülse bile bu durum takibin iptalini gerektireceğinden yazılı şekilde çekin iptali yönünde karar verilmesi de doğru değildir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube