Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
Şikâyetli avukat hakkında “… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/ 448 Esas sayılı dosyasıyla açılan davada kıdem, ihbar ve diğer alacaklarına ilişkin alacaklarının … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2008/ 8971 Esas sayılı dosyasında borçlu hakkında 48.179.17 TL’lik icra takibi yapıldığını, ancak kendisine şikâyet tarihi itibariyle şikâyetli avukat tarafından 11.050.00 TL ödeme yapıldığını, bakiyenin ödenmediğinden ötürü hem şikâyetçinin ve hem de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2010 gün ve 2010/31502 sayılı “Oluru” ile avukatlık görevi ve güvenini kötüye kullandığı Avukatlık Yasası 34, 134, TBB Meslek Kuralları 3 ve 4. maddelere aykırı davrandığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir. Şikâyetli avukat soruşturma aşamasında yazılı savunmada bulunmamış, Disiplin Kurulunca gönderilen ihtaratlı tebligata rağmen süresinde savunma vermemiş, duruşma da talep etmemiştir. Şikâyetli avukat bilahare sunduğu savunmalarında özetle; Şikâyetçinin şikâyetinden vazgeçtiğini, dosya konusu dava ve icra takibinden başka takip ve davaları da olduğunu, icradan 2008 yılından başlayıp 2010 yılına kadar 7 ayrı tarihte ve meblağlarla toplam 61.912.98 TL tahsil ettiğini, bu paralardan yapmış olduğu masrafları ve takip ettiği dava ile icra takip dosyaları ücretlerine mahsuben 13.662.46 TL aldığını, bakiye 48.250.52 TL’den 5.790.06 TL dava ücreti vekâleti kestikten sonra, 42.460.46 TL’sinin bir kısmını elden bir kısmını da banka havalesi suretiyle 28.07.2008 tarihinden 30.03.2010 tarihine kadar 7 kalemde ödediğini, şikâyetlinin bu ödemelerden sonra kendisine ibra vererek şikâyetinden vazgeçtiğini bildirmiş ve ekinde ödeme makbuz suretlerini ile ibranameyi sunmuş, hakkında açılan … 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/ 68 Esas No.lu dosyasında HAGB karar verildiğini, sicilinde tekerrüre esas bir disiplin cezası olmadığını, kararın bozulması gerektiğini bildirmiştir. İncelenen dosya kapsamından; Bakanlık “Olur”u ile şikâyetli avukat hakkında son soruşturmanın açılması yetkisi … 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilmiş, bu Mahkeme’nin 2011/ 33 Esas, 2011/ 46 K. sayılı 10.03.2011 tarihli kararı ile şikâyetli avukat hakkında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçlarından … 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2011/ 68 Esas No.lu dosyada kamu davası sonunda Mahkeme’nin 29.12.2011 gün ve 2011/ 323 Karar sayılı kararıyla “Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak” suçunu işlediği sabit görülerek neticeten 3 Ay 10 Gün Hapis ve 660.00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına karar verildiği, anılan kararın itiraz edilmeksizin 06.01.2012 tarihinde kesinleştiği görülmüştür. Disiplin dosyasında şikâyetli avukata ait sicil özetinde; … Barosu Disiplin Kurulunca 06.09.2007 tarih ve 2007/ 1 Esas, 2007/ 11 Karar sayılı “disiplin cezası verilmesine yer olmadığına” dair kararının, itiraz üzerine T.B.B. Disiplin Kurulu tarafından 20.06.2008 tarih ve 2008/ 84 Esas, 2008/ 217 Karar sayılı kararı ile disiplin cezası verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın kaldırılmasına ve “uyarma cezası” ile cezalandırılmasına karar verildiği, ayrıca Baro Disiplin Kurulu’nun 27.07.2009 tarih ve 2008/ 13 Esas, 2009/ 19 Karar sayılı kararı ile “ kınama cezası” ile cezalandırıldığı, şikâyetlinin itirazı üzerine iş bu kararın T.B.B. Disiplin Kurulu’nun 09.04.2010 tarih 2009/ 665 Esas, 2010/152 Karar sayılı kararı ile onanmasına karar verildiği görülmüştür. Avukatlık Yasası’nın 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ” Avukatlık Yasası’nın 134. Maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. Maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir. Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 42. Maddesi “Avukat işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.” Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 43. maddesi “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.” Hükümlerini amirdir. Baro Disiplin Kurulu, 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ” ve 5 Yıl Süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına dair vermiş olduğu nihai kararın her ne kadar Şikâyetli avukat hakkında kesin hukuki bir sonuç doğurmadığı görüşü Doğru olabilir ise de disiplin kovuşturmasında salt mahkeme kararının esas alınmadığını Ağır Ceza Mahkemesi dosyasındaki deliller, savunma ile ikrar ile dosyasındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde, şikâyetli avukatın şikâyetçinin icra dosyasından yaptığı tahsilâtlara ilişkin bakiye ödemeyi şikâyetçiye ön soruşturma aşamasında ve şikayetten sonra banka hesabına 3 taksitte ödediği, şikayetçinin şikâyetinden vazgeçmesinin disiplin kovuşturmasına engel teşkil etmediğini, bu suretle şikayet edilen avukatın eyleminin Avukatlık Yasasının 34. maddesinde düzenlenen “özen, doğruluk ve güven” ilkelerine aykırı davrandığı, TBB Meslek Kuralları’nın 3. 4. 42. ve 43. maddelerini ihlal ettiği sabit olduğundan Avukatlık Yasası 134. maddesi uyarınca disiplin suç olduğuna ilişkin hukuksal değerlendirme yerinde ise de aynı kanunun 136. ve 135/ 4. maddesi gereğince taktiren 3 ay süre ile mesleki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin kararın aleyhte itiraz olmadığından Şikayetli avukatın itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir. Sonuç olarak Şikayetli Avukat … …’ün itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Üç Ay Süre İle İşten Yasaklama Cezası Verilmesine” ilişkin 21.02.2013 gün ve 2011/15 Esas, 2013/6 Karar sayılı kararının aleyhte itiraz olmadığından ONANMASINA, katılanların oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube