Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
… Barosu Disiplin Kurulu’nun “214,00 TL Para Cezası Verilmesine” ilişkin 26.09.2012 tarih ve 2012/05 Esas, 2012/20 Karar sayılı kararına yapılan itiraz üzerine Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu tarafından .. …. 2013 tarihli ve 2012/931 Esas, 2013/545 Karar sayılı kararı ile “Baro Disiplin Kurulu kararının Üç Ay İşten Çıkarma Cezasına çevrilmek suretiyle düzeltilerek onanmasına” karar verilmiş, ancak Adalet Bakanlığının 20.09.2013 tarihli ve (21886) sayılı işlemi ile “yapılan değerlendirmede ve verilen kararda hukuki isabet görülmediği” gerekçesiyle dosya bir daha görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. Geri göndermeye ilişkin yazı ile birlikte dosya bir kez daha incelenip gereği görüşülüp düşünüldü: Adalet Bakanlığının geri gönderme gerekçesinde; “ … Adı geçen avukat hakkında, disiplin kovuşturmasına konu eylemi nedeniyle hakaret suçundan …. Sulh Ceza Mahkemesine Esas:2011/477 sayı ile ceza davası açıldığı ve davanın şikâyetten vazgeçme sebebiyle düşürülmesine karar verildiği belirlenmekle birlikte, bu kararın kesinleşip kesinleşmediği hususunda herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı, Avukatlık Kanununun 140/2. maddesi uyarınca disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılması halinde avukat hakkındaki disiplin kovuşturmasının ceza davası sonuna kadar bekletilmesi zorunluluğunun bulunduğu, Bu durumda, adı geçen Avukat hakkında açılan ceza davası sonucunun beklenmesi, mahkemece verilecek kesin karar ile dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği” bildirilmiştir. Şikâyetli avukatın disiplin kovuşturmasına konu eylemi nedeniyle yargılandığı … Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011/477 Esas sayılı ceza davasında 27.03.2012 tarihli kararla şikâyet yokluğu nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verildiği, ancak dosya içinde bu kararın kesinleşip kesinleşmediği hakkında bilgi ve belge bulunmadığı görülmüştür. Avukatlık Yasasının 140/2 maddesine göre, “disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise avukat hakkındaki disiplin kovuşturması ceza davasının sonuna kadar bekletilir.”. Bu husus re’sen göz önünde tutulması gereken bir husustur. Bu düzenlemenin, ayni eylem sebebiyle maddî olayın ceza mahkemesindeki tespiti ile Disiplin Kurulundaki tespiti arasında çelişkili bir durumun ortaya çıkmaması amacına yönelik olduğunu kabul etmek gerekir. Bu doğrultuda ceza davası açılması söz konusu olan hallerde, ceza davası açılıp açılmayacağını beklemek gerekir. Bir diğer anlatımla, ayni eylem sebebiyle bir ceza şikâyeti var ise, bir soruşturma açılmış ise, henüz dava açılmadı diye kovuşturmayı tek yönlü yürütmek düşünülmemelidir. Kurulumuzun da konuya ilişkin yerleşik görüşü bu doğrultudadır. Bu nedenle Bakanlık geri gönderme gerekçesi Kurulumuzca da yerinde bulunmuş, Avukatlık Yasasının 157/7. maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı’nın geri gönderme kararında gösterilen gerekçe Kurulumuzca yerinde görüldüğünden ve kabul edildiğinden, şikâyetli avukatın disiplin kovuşturmasına konu eylemi nedeniyle … Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011/477 Esas sayılı dosyası ile açılan ceza davasında verilen kamu davasının düşürülmesine ilişkin 27.03.2012 tarihli kararın kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması, kesinleşmiş ise kesinleşme şerhi ile birlikte mahkeme kararının dosyamız içine konularak oluşacak duruma göre bir karar verilmesi için … Barosu Disiplin Kurulunun “214,00 TL Para Cezası Verilmesine” ilişkin kararının BOZULMASINA, Avukatlık Yasası’nın 157/7.maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’na bilgi verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube