Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI SUÇU HAKKINDA YARGITAY 13. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

13.Ceza Dairesi

Esas: 2014 / 4183

Karar: 2014 / 7037

Karar Tarihi: 03.03.2014

ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI SUÇU - SANIĞIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN BİR GİDER BULUNMADIĞI - ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI SUÇUNDAN AÇILMIŞ KAMU DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİNİN HAZİNE ÜZERİNDE BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda ise, dosya kapsamına göre sanığın kusurundan kaynaklanan bir gider bulunmadığından, elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan açılmış kamu davasında yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, Yasanın maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanığın katılan lehine vekalet ücreti ile yargılama giderlerini ödemesine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.(5271 S. K. 234, 327) (6352 S. K. Geç. m. 2) (YCGK 13.03.2012 T. 2011/4-415 E. 2012/92 K.)

Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Karar: I-  Mühür bozma suçuna yönelik yapılan temyiz başvurusunun incelenmesinde;

Mühür bozma suçundan açılan kamu davası konusunda bir karar verilmediği görülmüş ise de, zamanaşımı süresi içerisinde mahkemesince bu konuda bir karar verilmesi olanaklı görüldüğünden, mühür bozma suçuna yönelik o yer Cumhuriyet Savcısı ve katılan vekilinin temyiz başvurularının istem gibi REDDİNE,

II- Karşılıksız yararlanma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 13.03.2012 gün, 415-92 sayılı kararında da açıklandığı gibi, 5271 sayılı CMK`nın 327. maddesinin birinci fıkrası; <Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkum edilir> şeklinde düzenlemeye yer vermiş olup, maddenin gerekçesinde ise <sanığın kendi kusuruyla sebep olduğu giderler> kavramı ile <hakkında kamu davası açılmış olan kişi savsama ve kusuruyla bilirkişi veya tanıkların dinleneceği veya yüzleştirme yapılacak duruşmaya katılmaması ve bu işlemlerin yenilenmesinin gerekmesi, kendisini suçlama gibi nedenlerden kaynaklanan> giderlerin anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.

Somut olayda ise, dosya kapsamına göre sanığın kusurundan kaynaklanan bir gider bulunmadığından, elektrik enerjisi hırsızlığı suçundan açılmış kamu davasında yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 ve CMK`nın 234/4-a maddeleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanığın katılan lehine vekalet ücreti ile yargılama giderlerini ödemesine karar verilmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi gereğince teblignameye uygun olarak BOZULMASINA ancak bu aykırılığın aynı Kanunun 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından yargılama gideri ve vekalet ücretinin sanığa yükletilmesine ilişkin bölümün çıkartılarak, <Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına> cümlesinin eklenmesi sureti ile hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 03.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube