Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BASİT YARALAMA SUÇU HAKKINDA YARGITAY 3. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C YARGITAY

3.Ceza Dairesi

Esas: 2012 / 28341

Karar: 2013 / 11650

Karar Tarihi: 21.03.2013

 

BASİT YARALAMA SUÇU - TEMYİZ İNCELEMESİNDE KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİREN KATILAN LEHİNE HÜKÜM TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE OLAN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMAMASI - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET:  Müştekinin ... tarihinde talimatla alınan ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirtmesine rağmen soruşturma aşamasında şikayetçi olmaması nedeniyle ... tarihinde mahkemece katılma talebi red edilmekle, red kararı usul ve yasaya uygun olmadığından red kararı kaldırılarak katılan olarak kabulü ile vekilinin de davaya kabulüne karar verilerek yapılan temyiz incelemesinde kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücretine hükmolunmaması bozmayı gerektirmiştir.(5271 S. K. m. 237, 238)

Dava: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;                                  

Karar: Mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamenin bozma istemli görüşüne iştirak edilmemiştir.

Müştekinin 15/06/2007 tarihinde talimatla alınan ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirtmesine rağmen soruşturma aşamasında şikayetçi olmaması nedeniyle 07/09/2007 tarihinde mahkemece katılma talebi red edilmekle, red kararı usul ve yasaya uygun olmadığından red kararı kaldırılarak 5271 sayılı CMK`nin 237/1 ve 238/2 maddeleri uyarınca katılan olarak kabulü ile vekilinin de davaya kabulüne karar verilerek yapılan temyiz incelemesinde,

Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine ancak,

Kendisini vekille temsil ettiren katılan lehine hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1. maddesi uyarınca vekalet ücretine hükmolunmaması,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK`un 322. maddesi uyarınca hükümde <Katılan lehine hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/1 maddesi uyarınca 275 TL vekalet ücretinin ödenmesine> cümlesinin yazılması suretiyle hükmün, düzeltilerek ONANMASINA, 21.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube